Opprop vedrørende motorisert ferdsel i utmark

Fem organisasjoner, blant dem Naturvernforbundet, har 06.03.2013 gått sammen om et opprop til Stortinget, der de sier nei til forslaget om at kommuner over hele landet skal få opprette skuterløyper for «rekreasjonskjøring».

Vi viser til representantforslag om økt lokalt selvstyre i saker om motorferdsel i utmark og
representantforslag om endring i § 3 lov om motorferdsel i utmark (lokal forvaltning av
snøscootertraseer), som ligger til behandling i stortinget. Undertegnede medlemsorganisasjoner
representerer et stort mangfold av interesser, fra skog- og utmarkseiere, bønder og
næringsdrivende, til friluftsfolk, jegere og andre brukere av norsk natur, samt natur- og
miljøinteresser. Til sammen har våre organisasjoner rundt 750.000 medlemskap.
Friluftslivet står sterkt i Norge, og vi ønsker at motorisert ferdsel i utmark også i fremtiden er strengt
regulert for å ivareta og videreutvikle våre friluftslivstradisjoner innenfor en ikke-motorisert ramme.
Samtidig er det helt nødvendig å legge til rette for nærings- og nyttekjøring. Organisasjonene støtter
prinsippet om et restriktivt regelverk for motorisert ferdsel i utmark og håper og tror at dette er
utgangspunktet for et bredt politisk flertall som også kan stå seg lenger enn inneværende
stortingsperiode.


Et stort flertall i befolkningen ønsker fortsatt et restriktivt regelverk
Organisasjonene er enig i dette, rekreasjonskjøring må være forbudt. Innenfor denne rammen må
nødvendig transport, næringsutøvelse og øvelse for redningstjeneste være tillatt. Hensynet til
nødvendig nærings- og nyttekjøring må ivaretas. Det må være rom for et eget regelverk i Nord-Troms
og Finnmark.
Kommunene bør i tråd med sine planer fortsatt behandle dispensasjonssøknader innenfor definerte
forutsetninger. Dispensasjoner i tråd med kommunale planer kan eksempelvis omhandle
fornøyelseskjøring på bane, turisme, aktiviteter for bevegelseshemmede etc. Det kan også innebære
nye dispensasjonsformål, som kjøring på ubrøytede skogsbilveier og faste løyper til hyttefelt. Slike
dispensasjoner må være areal- og tidsbegrenset, og aktuelle forutsetninger må være hensyn til
friluftsliv, andre næringer, vilt og naturmiljø.
Organisasjonene ser positivt på at plan- og bygningsloven brukes som verktøy for å regulere lovlig
motorisert ferdsel. Dette vil også bidra til at kommunene innhenter nødvendig kunnskap om
biologisk mangfold, sårbare områder, viktige friluftsområder osv. som kan gi en bedre forvaltning av
motorferdsel i utmark, og dermed redusere konfliktnivået. Kommunen har også en plikt etter
helseloven å utrede effekter av tiltak på befolkningens helse.

Mer hensyn til transportbehov i næring
Organisasjonene mener det er viktig at regelverket tar tilstrekkelig hensyn til landbrukets allsidige
behov for nødvendig motorisert ferdsel i utmark og må ikke være en flaskehals for en bærekraftig
bruk av utmarka som næringsgrunnlag på landbrukseiendommer med aktivt jordbruk, skogbruk, eller
naturbasert reiseliv
Regelverket må hjemle nødvendig kjøring i landbruket, både innen såkalt tradisjonell drift og ved
allsidig, næringsmessig utnyttelse av utmarksressursene på det enkelte gårdsbruk.
Ved næringsmessig utnyttelse av utmarksressursene på det enkelte gårdsbruk må regelverket hjemle
bl.a. uttak av ved for salg eller til eget bruk, drift av utleiehytter, samt jakt og fiske mv. som turisme,
herunder transport av jegere, fiskere og andre typer reiselivskunder med utstyr, der transporten ikke
er formålet med reiselivspakken. Det må tas hensyn til at mange gårdsbruk utnytter et bredt spekter
av utmarksressursene samtidig. Bruk av kjøretøy i denne sammenheng skal kun være et hjelpemiddel
i drifta, ikke et mål i seg selv. Persontransport med bruk av motorkjøretøy i næringssammenheng,
skal kun tillates når det er gitt en særskilt tillatelse fra kommunen, etter gitte retningslinjer.

Tilsluttede organisasjoner:

Friluftslivets fellesorganisasjon
Lasse Heimdal

Norges Jeger- og Fiskerforbund
Espen Søilen

Den Norske Turistforening
Kjartan Askim

Norskog
Arne Rørå

Naturvernforbundet
Maren Esmark
 

I tillegg er det sendt et eget brev fra Naturvernforbundet til Stortinget om saka