Referat årsmøte i Naturvernforbundet i Kautokeino 21.03.2011

Til stede:

Anne Nesbakken, Svein Lund, Elisabeth Utsi Gaup, Elias P. Danielsen, Inger Anna Gaup Gustad, Ellen Márjá Vars.

Saker:

1. Konstituering

Godkjenning av innkalling: Innkalling godkjent uten merknader

Valg av møteleder: Elias

Referent: Anne

Protokollunderskrivere: Svein, Inger Anna

2. Årsmelding for 2010/2011.

Svein presenterte styrets årsmelding for 2010/2011.

Noe diskusjon omkring de ulike sakene og aktivitetene i løpet av året.

Årsmelding godkjent uten endringer.

3. Regnskap 2010/2011

Regnskapet viser negativ saldo på kr 2,23. Regnskapet godkjennes med følgende endringer:

”Kontobeholdning” endres til ”Kontobeholdning pr. forrige årsmøte”.

Kronerulling for å betale møtelokale; totalt innsamlet 220,-.

4. Arbeidsplan for 2011/2012

Forslag til prioriterte arbeidsområder:

Verneplan for myr og våtmarksområder og Nasjonalparker i Goahteluoppal og Øvre Anárjohka – følge opp sakene i forbindelse med videre saksbehandling.

Løfte fram lokal ressursbruk, lokal kunnskap og holdninger til naturbruk – belyse lokalbefolkningens interesser og bidra med gode eksempler på lokal bærekraftig ressursbruk for eksempel høsting av småvilt og fiskekultivering; – jamfør naturmangfoldsloven § 8 annet ledd og dessuten Konvensjonen om biologisk mangfold artikkel 8 i og j og artikkel 10 c

Arbeide for forståelse internt i Naturvernforbundet for problematikken.

Lokal/regional mineralutvinning – eks følge opp i forhold til betingelser gitt ved mutingstillatelser og konsekvenser eks for reindriftsnæring

Kraftlinjer – avtale med fylkesstyret om hvem som prioriterer.

5. Forslag til fylkesårsmøte og landsmøte

Utarbeide innspill om naturvern i samiske områder med utgangspunkt i naturmangfoldsloven § 8 annet ledd og dessuten Konvensjonen om biologisk mangfold artikkel 8 i og j og artikkel 10 c.

6. Valg:

Følgende blei enstemmig valgt:

Styret

Leder Svein Lund

Kasserer Herdis Gaup Aamot

Styremedlem Anne Nesbakken

Styremedlem Elias Danielsen

Varamedlem Ellen Márjá Vars

Inger Anna Gaup Gustad

Delegater til fylkesårsmøtet

Elias Danielsen

Ellen Márjá Vars

Vara: Svein Lund

Johan Daniel Hætta

Delegat til landsmøtet

Anne Nesbakken

Vara: Ellen Márjá Vars

Elias Danielsen

Herdis Gaup Aamot

Thomas Myrnes Nygård

Valgkomite Johan Daniel Hætta

Herdis Gaup Aamot

Om vernekategorier

Orientering ved Svein og Elisabeth. Videre diskusjon prioriteres 2011.

_____________________

Anne Nesbakken

referent

Protokollen godkjent.

________________________ _________________

Inger Anna Gaup Gustad            Svein Lund