Referat årsmøte Naturvernforbundet i Guovdageaidnu 28.02.2012

Referat – Årsmøte

Tirsdag 28.02.2012 kl. 1900 på Kulturhuset

Til stede: Anne, Svein og Elias. Gjest Mads Løkeland

1. Konstituering av møte
 Møteleder Anne, referent Elias, protokollunderskrivere: Anne og Svein

2. Årsmelding
Anne la fram årsmelding. Årsmelding godkjent med enkelte endringer.

3. Regnskap
Kasserer hadde meldt frafall og det ble ikke lagt fram regnskap for 2011. Regnskap må ferdigstilles innen 10 mars, da det skal legges fram på fylkesstyremøte. Utgifter til landsmøtedeltagelse og dekning Mads Løkelands reiseutgifter prioriteres. Anne og Svein  har  utestående beløp som det ikke er dekning for.

4. Arbeidsplan 2012
Lokallaget vil med stor sannsynlighet ha begrenset kapasitet også i 2012. Fortsatt arbeide med verneplaner og gruveutbygging skal prioriteres.

5. Valg
Valgkomiteen har ikke klart å legge fram forslag til nytt styre. Følgende personer ble valgt til nytt styre:
Svein Lund  
Elias Paul Danielsen
Johan Daniel Hætta
Anne Nesbakken
Styret organiseres internt.
Vara:  
1. Herdis Gaup Aamot

Følgende delegater ble valgt til fylkesårsmøte:
Inger Anne Gaup Gustad
Elias Paul Danielsen
Ellen Anne Hætta
Ellen Marie Vars
Vara:
1. Anne U. Dahl
2. Jan Idar Solbakken
Dersom det er nødvendig, har styret fullmakt til å oppnevne flere varadelegater.

Valgkomite:
Elias Paul Danielsen
Ellen Marie Vars

6. Eventuelt
Lokallaget  kontakter medlemmer i Karasjok og Porsanger og foreslår  regionalt lokallag, hvor Karasjok og Porsanger kan få hver representant til styre. Dersom det er interesse for en slik løsning og vi får aktuelle styredeltagere, fremmes forslag om etablering av regionalt lokallag for fylkesstyret. Det nyvalgte styret sitter fram til det er klarlagt om en kan få en regional løsning.

Elias Paul Danielsen

møtesekretær