Referat fra Årsmøte Naturvernforbundet i Sør-Varanger 2013

Dato: Tirsdag den 26. februar 2013, kl 20.00

Møtested: Grenselandmuseet, Savio-salen

Tilstede: 8 medlemmer

1. Gunnar Reinholdtsen ble valgt til ordstyrer

Anne Greve ble valgt til referent

Per Guttu og Anne Flaatten ble valgt til protokollunderskrivere

2. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

3. Årsmelding med lokalt handlingsprogram ble godkjent med rettelse side 3 under overskriften Sydvaranger gruve AS, siste kulepunkt endres til: «Levert innspill til planprogram for konsekvensutredning.»

4. Regnskap: regnskapet var ikke ferdigstilt og årsmøtet ga styret fullmakt til å godkjenne revisorgodkjent regnskap.

5. Ingen innkomne saker

6. Valgkomiteens framlagte innstilling vedtatt med følgende tillegg:

Årsmøtet ba valgkomiteen og styret samarbeide om å finne person til det ledige styrevervet.

NU oppnevner selv eventuell kontaktperson til styret.

Styret får årsmøtets fullmakt til å oppnevne delegater til Landsmøtet i NNV.

Vedlegg: Årsberetning for Naturvernforbundet i Sør-Varanger, valgkomiteens innstilling

Referat ved Anne Greve

Kirkenes den 28.02.13
 

Anne Flaatten Per Guttu

Protokollunderskriver Protokollunderskriver

Innstilling fra valgkomiteen

Styret:

Leder for 1 år Gunnar Reinholdtsen 1 år gjenvalg

Styremedl. representerer Miljøagentene: Solveig Steinmo ikke på valg

Styremedlem: Per Guttu 2 år gjenvalg

Styremedlem: Anne Greve 2 år (ny)

Styremedlem:

Forretningsfører: Harald G. Sunde ikke på valg

Kontaktperson fra Natur og ungdom: Det blir ikke valg noen person. Det er regelmessig kontakt mellom styret og NU

1 varamedlem Rolf Randa ikke på valg

2 varamedlem Judith Celius 2 år (ny)

Revisor: Wenche Randal 1 år gjenvalg

Valgkomité : Anne Flaatten og Bernt Nilsen 1 år gjenvalg

1 Representant til fylkeslagets årsmøte:

Leder (Gunnar Reinholdtsen)

Øvrige representanter oppnevnes av styret

Styrets kontaktperson i Stiftelsen: Oppnevnes av styret.

Valgkomiteen

Kirkenes 26. februar 2013

Anne Flaatten og Bernt Nilsen