Respekter vedtaket til Fiskeridirektoratet, ordfører Kristina Hansen!

Det er oppsiktsvekkende å høre at leder av Finnmark Arbeiderparti og ordfører i Nordkapp, Kristina Hansen, reagerer med vantro når hun blir informert om Fiskeridirektoratets vedtak om oppheving av Finnmark fylkeskommunes vedtak om tillatelse til oppdrett i Vedbotn.

De nøkterne fakta i saken er: Fiskeridirektoratet har vedtatt å oppheve Finnmarks fylkeskommunes vedtak om tillatelse til oppdrett i Vedbotn i Porsangerfjorden, etter klage fra Sametinget og lokalbefolkning. 

Driver uten gyldig tillatelse
Dette betyr i praksis at Grieg Seafood i dag driver oppdrettsanlegget uten gyldig tillatelse. Fiskeridirektoratet anmodet videre om at saken oversendes Rogaland for ny uavhengig behandling.

Bakgrunnen for vedtaket var at det i saksbehandlingen ikke var tatt nok hensyn til samiske interesser, samt at føre-var-prinsippet ikke var tillagt stor nok vekt.

Fiskeridirektoratet skriver følgende i vedtaket: «I denne saken har Fylkesmannen i Finnmark gitt uttalelse om mulig negativ påvirkning på laks, sjøørret og sjørøye i Strandelvvassdraget. Etter Fiskeridirektoratets vurdering burde disse forholdene vært vurdert nærmere av Finnmark fylkeskommune etter føre-var prinsippet.»

Grundig saksbehandling
Videre skriver Fiskeridirektoratet følgende: «Det fremgår ikke av fylkeskommunens vedtak eller vurdering av klagene om fylkeskommunen har vurdert det særlige vernet for samiske interesser etter FN-konvensjonen av 1966 om sivile og politiske rettigheter og ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Slik Fiskeridirektoratet ser det, skulle dette særlige vernet vært trukket inn ved fylkeskommunens vurdering av samiske interesser i saken.»

Det er denne grundige saksbehandlingen som Fiskeridirektoratet har gjennomført Ap-toppen reagerer på med vantro!

Har Fiskeridirektoratet gjort noen påviselige feil? Nei, de har bare anvendt lovverk og forskrifter med respekt for den lokale, sjøsamiske befolkningen i Vedbotn! Klageretten bestrides ikke, og heller ikke Sametingets innsigelsesrett. Dette er viktige demokratiske rettigheter – kjempet fram av arbeiderbevegelsen – både nasjonalt og internasjonalt.

«Sametinget skal ikke høres»
Naturvernforbundet Porsangerfjorden stiller spørsmål ved om Ap-topp Hansen sine uttalelser om både lokalbefolkningen og Fiskeridirektoratet er i tråd med Arbeidspartiet sin vedtatte politikk? Porsanger kommune ledes på den annen side av en Ap-ordfører som forsvarer fjorden mot oppdrettsindustrien. En spørreundersøkelse initiert av elveforpaktere viste at tre av fire innbyggere i Porsanger er imot oppdrett i Porsangerfjorden. Er det rimelig at kommunen som har arealer ved fjordkjeften skal diktere over alle andre som forsvarer laksens vandringsveier, sjøfuglene, fiskerne og livet i fjorden?

Kristina Hansen har uttalt at hun mener at Sametinget ikke skal høres om arealbruk i flere runder. Vi vil minne om at Nordkapp kommune i stor grad inngår under Sametingets virkeområde for tilskudd til næringsutvikling (STN-området), og at Sametinget gir støtte til investeringer blant annet i kaianlegg og fiskefartøy i kommunen. Mener Kristina Hansen at Sametinget bør trekke seg ut av Nordkapp kommune, og at oppdrettsnæringen gjerne bør ta over for fiskerinæringen?

Vårt enkle krav til Ap-topp Kristina Hansen: Respekter vedtaket til Fiskeridirektoratet, og bidra gjerne til at den ulovlige aktiviteten til Grieg Seafood opphører snarest.

På vegne av Naturvernforbundet Porsangerfjorden
Thomas Hansen, leder
Turid Wilhelmsen, nestleder
Kjell M. Derås, sekretær


Innlegget er tidligere publisert som leserinnlegg i Ságat og Fiskeribladet.