REVISJON AV SKUTER- OG BARMARKSLØYPENETTET I NESSEBY KOMMUNE

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Tana og Varanger, 14.08.2012

Unjargga gielda/ Nesseby kommune
Rådhuset
9840 Varangerbotn

HØRINGSUTTALELSE – REVISJON AV SKUTER-OG BARMARKSLØYPENETTET I NESSEBY KOMMUNE

Naturvernforbundet i Tana og Varanger har sett på høringsforslaget og har flere kommentarer, både når det gjelder de foreslåtte endringene for skuterløypene og barmarktrasèene. Vi stiller i tillegg spørsmålstegn ved at høringsforslaget på et såpass omfattende forslag er sendt ut midt i juli, midt i ferietiden, med en så knapp frist som fire uker. 

Vi mener at forslaget har alvorlige mangler.
Vi kan ikke se at forslaget tar hensyn til andre enn de som vil kjøre skuter eller bil/ATV i terrenget. Det er ikke skrevet noe om hvordan disse forslagene vil påvirke natur- og miljø og friluftsliv.
 Ved revidering av løypenettet bør kommunen samtidig vedta en plan for ”stille områder”, der det ikke skal være motorisert ferdsel. Disse burde være etablert i attraktive tur-områder, gjerne mellom bygda og opp mot Varangerhalvøya nasjonalpark. Vi foreslår at det bør ligge slike soner både på nord- og sør-sida av Varangerfjorden, slik at det blir attraktivt for barnefamilier og andre å oppleve naturen uten forstyrrelser fra motoriserte kjøretøy.

At det blir framsatt ønske fra folk i kommunen om mer kjøring og flere løyper er heller ingen god begrunnelse for å utvide løypenettet. Når nye traseer åpnes, bør kommunen fortsette praksisen med å redusere bestående løypenettet med tilsvarende tilsvarende antall km.  Videre viser vi til forskriftens § 4: Skuterløyper «skal om mulig legges  på ubrøytede veger og atskilt fra tradisjonelle skilløyper.»

Vi reagerer også sterkt på at det legges opp til mer kjøring på barmark, både med bil og lettere kjøretøy( ATV). Barmarksløypene, også trasèene det jevnlig gis disp til, er allerede sterkt belastet slik det er i dag, med den følge at gamle stier og kjerreveier blir umulige og utrivelige å bruke for de som ferdes til fots. At det allerede er kjørt i et område er ikke det samme som at traseen er ”godkjent kjøreløype”, slik det beskrives flere steder i forslaget.  

Nesseby kommune er forpliktet til å legge Naturmangfoldloven som sektorovergripende lov til grunn for det videre arbeidet med motorisert ferdsel. Formålsparagrafen sier at “Naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også for samisk kultur.”
Naturmangfoldloven §§ 8 – 12: omhandler forvaltningsprinsippene som skal utgjøre rammene for forvaltningen og utøvelse av offentlig myndighet. Hvis det ikke er tilstrekkelig kunnskap om virkningene på naturen, skal man bruke føre-vâr-prinsippet (§ 9).
Vi kan ikke se at dette er fulgt opp i høringsforslaget om revisjon av skuter- og barmarksløypene.

Til de konkrete forslagene:
– Sammenknytning av skuternettet mellom Tana og Nesseby kommune ( Arctic Trail-løypa).
Konsekvensen av et sammenhengende interkommunalt løypenett vil være økt motorferdsel , mer forurensning og større belastning på natur og dyreliv i Nesseby. Denne formen for turisme anser vi for å være kortsiktig og lite bærekraftig .
Dessuten vil forslaget, slik det er skissert, medføre problematiske og farlige krysningspunkt av E-75/rundkjøringen mot Esso, i Varangerbotn. Vi reagerer på at det foreslås at skuterløypa fortsatt skal gå gjennom museumsområdet mot fjorden. Skuterløypa vil både krysse gangstien og ødelegge det unike museale miljøet som er bygget opp gjennom flere år. Det har vært og kan oppstå farlige situasjoner, når man legger scootertrasèen mellom museums parkeringa og museumsbygget. Her må det gå an å finne en bedre løsning.

Barmarksløypene:
Disptrasé 1:
 Vi reagerer sterkt på forslaget om å utvide barmarksløypa inn i nasjonalparken inn til Pierpolčorru. Riktignok åpner vernebestemmelsene for en begrenset kjøring i nasjonalparken, men disse våtmarksområdene her er sentrale hekke- og myteområder for vadefugler, gjess, ender og flere rødlistede fuglearter. ”Forekomsten av gjess og vadere i sentrale deler av Bergeby-Jakobselvdalen gjør området svært viktig”, som det heter i Verneforslaget/konsekvensutredningen for Varangerhalvøya nasjonalpark. (Fylkesmannen i Finnmark, 2004,s. 44)

Forslag om ny barmarksløypa fra Nyelv :
Begrunnelsen for å etablere kjøreløype her er dårlig begrunnet. At noen ønsker å kjøre er ikke nok, og et klart brudd på bestemmelsene i motorferdselloven. Den slår fast at barmarkskjøring bare unntaksvis skal tillates.

Med vennlig hilsen
Naturvernvernforbudet i Tana og Varanger

Lotte H. Ruge, leder
Vigdis Siri, sekretær