Samferdsel i Finnmark

Finnmark har tidligere hatt et svakt utbygd vegnett, og fortsatt er det mange lokalsamfunn som har behov for nybygging eller utbedring av vegnettet. Naturvernforbundet har forståelse for dette, men vil påpeke at veier må bygges slik at skadene på naturen blir minst mulig. Vi arbeider for å styrke det kollektive tilbudet både i byer og tettsteder, etter veiene og på sjøen, og for at myndighetene gjennom prispolitikken skal arbeide for at kollektive tilbud blir et attraktivt alternativ til privatbilisme.

Sámegillii