Skal vi ofre naturen og reindrifta for klimaprofitørene?

Alle inngrep i naturen blir nå begrunna med at det er nødvendig for klimaet. I Finnmark skal det bygges vindindustrianlegg etter hele kysten, langt innover vidda og på fiskefelta, for å gi «utslippsfri kraft». Nussir skal utvinne kobber for «det grønne skiftet». Elkem Tana skal utvide fordi «fornybarindustrien» trenger kvarts. Det skal bygges monsterlinje tvert gjennom Finnmark fordi Norge skal bli «Europas grønne batteri».

Et av selskapa som satser stort i Finnmark er det finske oljeselskapet St1, som vil bygge ut Norges nest største inngrepsfrie område med bortimot 300 vindturbiner. Vi må ofre noe for klimaet, sier St1 Norges direktør for fornybar energi. Slik får vi krav om å ofre oss fra direktører og investorer i trygg avstand fra inngrepa, som sjøl ikke ofrer noe men tvert imot tjener gode penger på «klimatiltaka». Det er ingen som frivillig ofrer noe. Men det er noe og noen som blir ofra. Det er det vi fortsatt har igjen av inngrepsfri natur. Det er livsområdene til fugl, pattedyr, insekter og planter, det er områder for utmarkshøsting, utmarksbeite og friluftsliv.

I store deler av Norge blir reindrifta ofra for vindkrafta. De vindkraftanlegga som allerede er bygd i reinbeitedistrikter har ført til store vansker for drifta, og med de utbygginger som er i gang og planlagt vil mange reinreindriftssamer måtte gi opp. Et reinbeitedistrikt kan samtidig bli utsatt for vindkraft- og gruveutbygging, uten at den samla effekten blir vurdert. Det betyr et stort tap for både miljøvennlig kjøttproduksjon og for samisk kultur og språk. Det vil fjerne trygge arbeidsplasser og gi sosiale problemer og tapte inntekter til kommunene i innlandet. Det hevdes at vindkraft gir arbeidsplasser, men snakkes ikke om arbeidsplassene som går tapt.
Dersom målet er å skaffe tilstrekkelig kraft til Norge, er videre vindkraftutbygging unødvendig. Det vil være tilstrekkelig med energisparing og opprustning av vannkraftanlegg. Norge kan uansett ikke oppfylle verdens energibehov sjøl om vi skulle plassere vindindustrianlegg tett i tett over hele landet.
Verken vindkraft eller gruver er miljø- eller klimatiltak. De gir derimot store miljøskader både gjennom de direkte inngrepa, gjennom utvinning av de mineralene de forbruker og gjennom de store avfallsmengdene de produserer. Det dreier seg ikke om miljø og klima, men om at norske og internasjonale investorer har funnet en ny kilde til profitt. Det skal vi ikke ofre verken natur eller kultur for.


Svein Lund
leder