Stopp all vindkraftutbygging i Norge!

Forslag til uttalelse fra Landsmøtet i Naturvernforbundet 2021

I 2020 blei det bygd ut mer vindkraft i Norge enn i noe annet land i Europa. Dette skjedde på tross av at Norge har overskudd på elektrisitet og at landet er et av få land i verden som får praktisk talt all strøm uten forbrenning av fossilt karbon. Felles for de fleste av disse kraftverka er at de er bygd i tidligere inngrepsfri natur og at det har vært lokale protester mot bygginga. Likevel er utbygginga trumfa gjennom, i flere tilfeller med bruk av politi og rettsvesen mot dem som forsvarer sin nærnatur og sitt levebrød.

Omtrent halvparten av vindkraftutbygginga i Norge foregår i reinbeiteområder. Naturvernforbundet vedtok i 2018 å si nei til all utbygging i reinbeiteområder, men denne har fortsatt for fullt. Nye anlegg vil komme i 2021 og det planlegges ei rekke store vindkraftanlegg, som vil fjerne livsgrunnlaget for mange reinbeitedistrikter. Dette er i strid med både naturmangfoldloven, reindriftsloven og Norges forpliktelser overfor samene som urfolk. Naturvernforbundet vil derfor gi full støtte til de som klager disse overgrepa inn for internasjonale organer.
Mange vindkraftkonsesjoner blei gitt på et tidspunkt da man ikke hadde oversikt over virkningene. Ettersom vi har sett hvilke skader vindkraftanlegg fører til i norsk natur, har motstanden økt. For å unngå mer inngrep i naturen på land, er det mange som heller ønsker å bygge ut vindkraft til havs. Havvindkraft vil ha mindre synlige skadevirkninger og kunne gi mer stabil kraftproduksjon, men kan også gi skader som vi i dag ikke har oversikt over. Vi er redd man kan komme til å gjøre samme feil igjen. Det er ikke gjort grundige undersøkelser om hva virkningene vil bli, for sel, hval og fisk i havet og for spredninga av mikroplast og glassfiber. Likevel vet vi en del, bl.a. at anlegg i stor grad blir planlagt på fiskebanker, mange av dem er også gyteområder. Dette kan få svært skadelige virkninger for fiskerinæringa på hav og land. Ut fra dette, mener vi det i dag ikke er uforsvarlig å bygge ut vindkraft til havs.
Det blir stadig lagt fram nye prosjekter for økt kraftforbruk. Smelteverkindustrien vil doble sitt forbruk og krever ei gigantisk vindkraftutbygging. Det er under bygging eller planlegging ei rekke batterifabrikker og datasentre som vil kreve enorm kraft. Skal alt dette realiseres, vil all ledig egnet natur måtte bygges ut til vindkraft, og de beste fiskebankene okkuperes av vindturbiner. Mange har lansert havvind som alternative arbeidsplasser for norske skipsverft når oljealderen går mot slutten. Vi mener langsiktige hensyn til naturen og næringene som høster av naturen må være overordna kortsiktig sysselsettingsgevinster og at for teknologiske arbeidsplasser ligger det en mengde unytta muligheter i energieffektivisering, gjenvinning og gjenoppretting av norsk industri for hjemmemarkedet. Dette vil kunne bygges opp med langt mindre støtte enn det som måtte være nødvendig for en svært ulønnsom havvindutbygging.
Vindkraftutbygginga blir kjørt fram som en del av «Det grønne skiftet» og det hevdes at den er nødvendig for å redde klimaet. Men mer «fornybar» energi gir ikke automatisk bedre klima. Den globale oppvarminga er et resultat av kombinasjonen av økt utslipp av klimagasser og redusert opptak gjennom at stadig større deler av naturen blir utbygd og ødelagt. Vi kan ikke redde klimaet gjennom å ødelegge natur. Også «klimatiltak» som vindkraft og elbiler gir store skadevirkninger for naturen og store utslipp av forurensing, deriblant klimagasser. Det eneste alternativet vi har er at det samla forbruket må ned, ikke bare av olje, gass og kull, men også av metaller og energi.

Vårt alternativ er tiltak for energisparing i industri, annet næringsliv, husholdninger og offentlig virksomhet. Eksisterende energikilder må oppgraderes før det bygges ut nye. Vi må redusere forbruket med å reise mindre, produsere varer som holder lenger, gjenvinne mer og bygge om næringslivet til mest mulig produksjon av kortreiste varer, fra mat til klær, mineraler og byggevarer.
Et av Norges beste bidrag til å hindre videre ødelegging av natur og klima vil være å stoppe all utbygging av vindkraft.