Stopp Davvi og annen vindkraftutbygging i Finnmark!

Naturvernforbundet i Finnmark vil hilse opprettinga av Folkeaksjonen Leve Laksefjordvidda. Davvi vindkraftverk vil bety at et av våre mest spesielle inngrepsfrie naturområder vil bli rasert for alltid.

Dette er bare et av mange vindkraftanlegg som er planlagt i Finnmark. Naturvernforbundet vil gå mot all videre utbygging av vindkraft i Finnmark, både på land og utafor kysten. Vindkraft gir ikke noe «grønt skifte», men rovdrift på mineralressurser og ubotelige sår i naturen. Den truer dyreliv i lufta, på bakken og i havet og ikke minst reindrifta. Vindkraft ødelegger trivsel og bolyst og innebærer ei visuell forurensing av naturen vår.

Finnmark er regna som et av de mest aktuelle områdene for vindkraftutbygging, på grunn av særlig gode vindforhold. Hittil er det bygd ut relativt lite, men nå pågår utbygging på grunnlag av konsesjoner som er gitt for lenge siden. Ei rekke vindkraftanlegg er under planlegging og planer som tidligere er avvist blir tatt opp igjen.

Vindkraftverk ødelegger leveområder for dyr og dreper store mengder fugler og insekter. De sprer også store mengder mikroplast ut i naturen. Vindkraftverk er ikke «utslippsfrie», da de fører til store utslipp av både klimagasser og annen forurensing gjennom utvinning av mineraler, produksjon, transport, montering, vedlikehold og nedmontering. Vindkraft er ustabil kraft, og må derfor bygges ut med overdimensjonerte anlegg og kraftlinjer i forhold til den krafta som leveres. Vindkrafta må balanseres ved at vannkraftverka i Norge i langt større grad varierer produksjonen, noe som vil øke skadevirkningene av vannkraftverka. Vindkraft bidrar altså sterkt til å forverre flere av de store truslene mot miljøet på jorda: arealinngrep, utrydding av ville dyr, plastforurensing og rovdrift på mineralressurser.

For Finnmark og store deler av Norge kommer i tillegg at vindkrafta tar bruksområder fra reindrifta. I sommer kom rapporten «Vindkraft eller reindrift?», som viser at alle vindkraftanlegg i reinbeiteområder har skapt problemer for reindrifta, og sammen med andre inngrep truer den framtida til næringa og samisk kultur. Det må derfor ikke gir flere konsesjoner til vindkraft i reinbeiteområder, og gitte konsesjoner må inndras.
Ettersom motstanden mot vindkraft på land har økt, har mange lansert vindkraft på sjøen som alternativ. Igjen vil man sette i gang et stort eksperiment uten å ha oversikt over hva det vil føre til. Den vindkrafta som allerede er bygd ut til havs er tilstrekkelig for å hente inn erfaringer med virkningene på miljøet i havet. Før det vurderes mer utbygging må det gjøres en grundig analyse av hvordan fisk, havpattedyr og fugl vil bli ramma og av spredning av mikroplast/fiber.
Vindkraftutbygginga skjer uten at det er noe reelt behov for denne krafta i Norge. I den grad man ønsker elektrifisering som erstatning for fossilt brensel kan tilstrekkelig strøm frigjøres ved energisparing, energieffektivisering og opprustning av vannkraftanlegg. Å bygge ut norsk vindkraft for å eksportere krafta til utlandet vil føre til minimale eller ingen positive virkninger på klimaet, men enorme skadevirkninger på naturen i Norge.


Naturvernforbundet i Finnmark

Annie Henriksen
nestleder