Stopp ranet!

Debattinnlegg av leder for Naturvernforbundet i Ávjovárri, sendt aviser 13.11.2014

Nordområdesatsinga til regjeringa er i ferd med å bli det største ranet av Nord-Norge i historia. Det er et ran av ressursene våre, naturen vår og av grunnlaget for liv og bosetting rundt i hele landsdelen. Nylig fikk vi høre fra konsernsjefen i Sparebanken Nord-Norge at 98 % av områdene i nord er uutnytta. Påstanden blei framsatt på «Agenda Nord-Norge», ei samling av «kremen» av politikere, næringsliv og akademia i nord, men der miljøorganisasjoner var utelukka. I denne forsamlinga var det bare sametingspresidenten som hadde vett og mot til å imøtegå denne vanvittige løgna, og minne om at reindrifta utnytter nesten hele landsdelen, og faktisk har rett til å fortsette med det. Men dette er ikke bare et spørsmål om reindrift. Det er snakk om livsgrunnlaget for både mennesker, dyr og planter i Nord-Norge.

Bak løgna til banksjefen er det ei kjerne av sannhet: En stor del av naturen vår er ennå ikke helt ødelagt, den kan fortsatt brukes til reinbeite, sauebeite, fiske, jakt og friluftsliv. Den kan fortsatt gi leveområder til et rikt utvalg av dyr og planter. Fra før vet vi at naturområdene uten inngrep har blitt stadig mindre. Kraftutbygging, gruvedrift, bygging av kraftlinjer, veier, forsvarsanlegg m.m. gjør stadig større inngrep i naturen. Dette skal nå økes drastisk.

Ingen ansvarlige politikere tør å stille seg bak banksjefens løgner, men visjonene hans er likevel helt i samsvar med regjeringas politikk. Nylig la statsministeren fram regjeringas visjoner for utbygging av Nord-Norge. Satsingsområdene er olje/gass, mineral, oppdrett og kraftutbygging. Alle disse satsingene betyr alvorlige inngrep i naturgrunnlaget og i balansen i økosystema. Dette er en politikk for kraftig øking av forurensinga, både av klimagasser og miljøgifter. Det er en politikk for å ta knekken på det som er igjen av det som tradisjonelt har vært næringsgrunnlaget i nord, kystfiske, jordbruk og reindrift. Det er en politikk for utradering av kystkultur og samisk kultur, og også av turistnæringa, fordi vi ikke lenger vil ha noe ekte å vise turistene. Helt i tråd med dette har regjeringa og stortingspolitikerne avvist kystfiskernes rettigheter og trålerflåtens plikt til å levere i land.

Nord-Norge skal forsyne resten av landet og Europa med råvarer. Vi får høre at vi er viktige for landet og viktige for Europa. Det er det ingen grunn til å tvile på. Men er det ikke på tide å spørre hva som er viktig for oss som bor i Nord-Norge og for naturen vår her? Dette er i dag den store utfordringa både for miljøbevegelsen, kystopprøret, næringsorganisasjoner i fiske, jordbruk, reindrift og turisme, samiske organisasjoner og andre som er opptatt av naturen og de naturbaserte næringene. Nå bør vi heve oss over det vi er uenige om og samle oss om å stoppe dette ranet.


Svein Lund
leder Naturvernforbundet i Ávjovárri