SYDVARANGER GRUVE HOLDT GIFTRAPPORT SKJULT

Sydvaranger gruve skjulte sannheten om gruvekjemikaliet Lilaflot. NIVA rapport fra 28.10.2010 som først ble frigitt i mai 2011 viser en betydelig giftighet av stoffet på havbunnen.

Rapporten tilbakeviser Sydvaranger gruves tidligere bagatellisering av gruvekjemikalienes giftvirkning på livet i sjøen. NIVA-rapporten var ferdig et år etter gruvas helsides annonsekampanje i lokalavisene. Annonsen prøvde å latterliggjøre motstanden mot utslipp av Lilaflot til fjorden. Gruveledelsen sa der at Lilaflot mister sine farlige egenskaper når det blir vannet ut. De sa også at Lilaflot legger seg trygt på havbunnen.

Rapporten fra NIVA slår derimot fast at Lilaflot er vannløslig og at vannet får en betydelig giftighet som påvirker bunnlevende dyr. Testen viser at kjemikalier bundet til sedimenter avgir giftige konsentrasjoner i vannmiljøet. Giften har i de forventede doser ikke akutt giftighet for fisk, men dreper alger, krepsdyr og fjærmark. Langtidsvirkningene for fisk og større dyr er ukjente.

Gruva har hatt denne kunnskapen et halvt år uten å bringe informasjonen videre til offentligheten.

Naturvernforbundet i Sør-Varanger

v/ leder Gunnar Reinholdtsen

mobil 4746 3425

gunnar.reinholdtsen@c2i.net

Folkeaksjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden

v/ Bernt Nilsen

mobil 9010 3456

bernt@nilsen.as