Ta FNs Naturrapport på alvor!

Nylig kom rapporten fra FNs naturkommisjon. Den forteller at situasjonen for naturen og menneskenes framtid på jorda er verre enn noen hadde trodd.

 
Hva er situasjonen?

 • En million arter står i fare for å dø ut fullstendig.

 • Jordas befolkning er mer enn doblet siden 1970, samtidig har 23 prosent av all tilgjengelig landjord i verden blitt mindre produktiv, mye på grunn av at livet i jordsmonnet er redusert.

 • Omkring 400 kystnære havområder er nå tomme for liv.

 • 33 prosent av alle fiskebestander i verden beskattes mer enn det som er bærekraftig.

 • Bestandene av insekter i verden er drastisk redusert, ingen vet hvor mye.


Hva er årsakene?

 • Endringer i areal- og sjøbruk

 • Menneskelig rovdrift på dyre- og plantearter som skogdrift, landbruk, jakt og fiske

 • Klimaendringer

 • Forurensning

 • Spredningen av invaderende/fremmede arter


Hva må gjøres?

 • De virkelige kostnadene av produksjon og forbruk, for eksempel straff for å forurense, bør bygges inn i lovverk og forskrifter.

 • Fjerne skadelige subsidier, minimere materialutvinning og avfall, og styrke sertifiseringer som sikrer etisk og bærekraftig produksjon.

 • Koblingen mellom et godt, meningsfylt liv og stadig økende materielt forbruk må brytes.

 • Rettighetene, kunnskapen og verdiene til urfolk og lokalsamfunn må anerkjennes.

   

Hva skjer i Norge?
Norge er blant de rikeste landa i verden, og blant dem som har størst forbruk pr. innbygger. Vi har en svært stor del av vårt forbruk basert på import fra fjerne land og stor del av vår produksjon går til eksport. Vi reiser mer enn de fleste. Vi har fortsatt mer intakt natur enn mange land, men bygger denne ned i stadig økende tempo.
Politikken til regjeringa og store deler av opposisjonen er å fortsette ferden til helvete på første klasse. Vi skal 5-doble ei oppdrettsnæring som raserer fiskefjorder og laksebestander basert på soya fra rasering av regnskog og å ta maten fra villfisken. Vi skal utvikle utvinning av stadig mer mineraler basert på dumping av giftig gruveavfall i havet. Mineralene skal brukes til kabler for å eksportere strøm som produseres ved å nedbygge restene av norsk natur med vindturbiner. Vi skal fortsette å legge natur ut til motorveier og hytteområder. Forskjellene i samfunnet skal økes slik at de rike kan vise veien med et luksusforbruk uten grenser. Og Norge skal øke forbruket av ressurser til militære formål.

Gjør det motsatte!

Dette er det stikk motsatte av det vi trenger. Vi trenger en klar plan for å redusere naturinngrepa og utryddinga av ville planter og dyr. Det kan måtte bety å redusere forbruket, sløseriet, redusere reisene, eksporten, importen og «friheten» til ikke å ta hensyn til konsekvensene av handlingene våre. Vi har ikke råd til at noen blir superrike for å kunne reise verden rundt i privatfly og luksusyacht, eller bygge seg monument over egen dårskap. Det må betyr en kraftig reduksjon i muligheten for å gjøre store profitter på unødvendige og naturskadelige tiltak, som gull, diamanter og kryptovaluta.
Dette viser at vi kan ikke overlate framtida til politikerne, men må gjøre noe sjøl. Mitt forslag er at ALLE organisasjoner, uansett formål, ikke bare miljøorganisasjoner, men idrettslag, fagforeninger, borettslag og bondelag, sameforeninger og innvandrerforeninger, på sitt neste møte tar opp ei og samme sak: Hva betyr konklusjonene fra FNs klimarapport for oss og hva kan vi bidra med til å berge naturen og menneskenes framtid på jorda? Og så publiserer de resultatet av diskusjonen og sender stafetten videre innafor egne og andre organisasjoner. Stafetten er hermed satt igang, og vi starter opp på vårt neste møte.

Svein Lund
leder Naturvernforbundet i Ávjovárri, Finnmark