Tana kommune får enda en refs – Fylkesmannen inndrar dispensasjoner

– Det er vill vest i enkelte kommuner i Finnmark når det gjelder praktiseringen av motorferdselloven. Et eksempel er Tana kommune. Vi pekte på kommunens lovstridige dispensasjonspraksis for kjøring med snøscooter utenfor tilgjengelige løyper, men ble ikke hørt. Anmeldelse var siste utvei, sier Dag T. Elgvin, styremedlem i Naturvernforbundet i Finnmark. Nå har Fylkesmannen opphevet alle dispensasjonene.

Det var i fjor vinter at Tana kommune øste ut en mengde dispensasjoner for kjøring i forbindelse med snarefangst etter rype og garnfiske under isen. Lovstridig, hevdet Naturvernforbundet og påklagde dispensasjonene. Fylkesmannen opphevet vedtakene og viste til at motorferdselloven ikke gir kommunen hjemmel til å gi dispensasjoner til slike formål. Det finnes nesten 600 kilometer åpne scooterløyper for kjøring til fritidsformål. Fylkesmannen krevde at kommunen måtte endre praksis.

Det skjedde ikke. Verken Naturvernforbundets klage eller Fylkesmannens klare melding gjorde inntrykk. Før jul fortsatte kommunens dispensasjonsutvalg sin massetildeling av lovstridige kjøretillatelser. Medlemmene av dispensasjonsutvalget søkte til og med dispensasjoner for seg selv – og fikk dem innvilget. Naturvernforbundet klagde på vedtakene. Les om saken her.

Dispensasjonsutvalget fortsatte fullstendig upåvirket av Naturvernforbundets klager. I midten av januar i år ga utvalget rundt 30 nye dispensasjoner for garnfiske under isen. Dette gjorde utvalget til tross for at Tanas kommuneadministrasjon hadde innstilt på avslag. Naturvernforbundet anmeldte kommunen. Dette førte til at dispensasjonsutvalget midlertidig nedla sitt arbeid og bad kommunestyret om en avklaring. Les om denne saken her.

Kommunestyret skulle drøfte saken 28. februar. Naturvernforbundet valgte å ikke klage inn de 30 dispensasjonene, men å utfordre kommunestyret til å følge motorferdselloven og inndra garnfiskedispensasjonene fra januar. Det kunne kommunestyret gjøre uten forutgående klage, med hjemmel i forvaltningsloven § 35. Så skjedde imidlertid ikke. Kommunestyret nøyde seg med å gi dispensasjonsutvalget en mild «refs» ved å be utvalget innskjerpe praksisen så den ble i tråd med motorferdselloven. Les vedtaket i kommunestyret her.

Naturvernforbundet så da ingen annen utvei enn å be Fylkesmannen om å inndra dispensasjonene. Fylkesmannen var kommet til samme resultat. Dispensasjonene var ugyldige og måtte inndras. 8. mars gikk det ut brev fra Fylkesmannen til alle om at dispensasjonene var opphevet. Klikk her for å lese et av Fylkesmannens brev. (Brevet er anonymisert av oss. Web-red.)

– Saken viser tydelig at kommunepolitikere ikke greier å følge motorferdselloven når mange nok i en kommune ønsker å kjøre utenom lovlige løyper. Dette er en grunn til at myndigheten til å gi dispensasjoner ikke bør ligge hos kommunepolitikere, men flyttes ett hakk opp, konkluderer Dag T. Elgvin.

Les tidligere sak: Uriktige opplysninger fra lederen av dispensasjonsutvalget i Porsanger

Temaside: Motorferdsel i utmark

Klikk her for å lese om hvordan du kan melde deg inn eller på annen måte støtte Naturvernforbundets arbeid for å bringe motorferdselen i utmark inn i lovlige former!