Tana kommune får ny refs av Fylkesmannen

Det kommunale utvalget i Tana som behandler søknader om dispensasjon fra loven om motorferdsel i utmark, bryr seg verken om klager eller klare meldinger fra fylkesmannen. – Det er ekstra alvorlig når politikere handler i strid med lover og forskrifter, sier Naturvernforbundet i Finnmark og krever at utvalget blir fratatt retten til å gi dispensasjoner.

I fjor vinter inndro Fylkesmannen dispensasjoner som Tana kommune hadde innvilget til snarefangst etter rype og garnfiske under isen. Motorferdselloven gir ikke hjemmel for å gi dispensasjoner til dette formålet når det er opprettet åpne faste løyper som skal dekke behovet for kjøring. Fylkesmannen forutsatte at kommunen innrettet seg etter dette vedtaket.

Men Tana kommune vendte det døve øret til. I november innvilget kommunen 17 dispensasjoner til samme formål. Blant andre ble det gitt dispensasjoner til to av medlemmene i kommunens dispensasjonsutvalg. Dette skapte politisk storm. Etter kritikk fra ordføreren (Arbeiderpartiet), meldte formannen i dispensasjonsutvalget (også Ap) seg ut av partiet.

Naturvernforbundet klagde på vedtakene, og nå er de fleste inndratt, med samme begrunnelse som i fjor. De som gjelder funksjonshemmede, er utsatt i påvente av at MD skal klargjøre reglene. De som har oppgitt at de er næringsutøvere, har fått en ny sjanse. Fylkesmannen har skrevet at ”dersom søkeren fremlegger dokumentasjon på næringsinntekt som gir seg utslag på årsinntekten, vil Fylkesmannen behandle saken på nytt.”

Midt i januar innvilget utvalget en bunke nye søknader om dispensasjon fra loven om motorferdsel i utmark. Utvalget tok altså ikke hensyn til at Naturvernforbundet hadde påklaget de forrige søknadene.

– Lovbrudd er selvsagt generelt uakseptabelt i et samfunn. Men når politikere ikke følger loven, er det ekstra alvorlig. De misbruker både den tillit som er vist dem gjennom valg og den myndigheten de har fått. Det må få konsekvenser. Én naturlig konsekvens er at de fratas retten til å innvilge dispensasjoner, sier Dag T. Elgvin, styremedlem i Naturvernforbundet i Finnmark.

– I dagens lov er det ikke noen sånn regel, og det er nok grunnen til at enkelte kommuner bare turer frem som de vil. De ser at det å gi blaffen i Fylkesmannen ikke får noen konsekvens. Det er et klart behov for sanksjonsmulighet mot kommuner som bryter loven. Det må komme med i den nye motorferdselloven som Direktoratet for naturforvaltning nå forbereder, sier Elgvin.

Etter utvalgets håndtering av dispensasjonssøknader i januar, offentliggjorde Naturvernforbundet at Tana kommune er anmeldt for gjentatte brudd på motorferdselloven, og dermed på straffelovens § 324: ”med forsett å ha unnlatt å utføre sin tjenesteplikt”. Det førte til at medlemmene av dispensasjonsutvalget midlertidig nedla vervene sine i påvente av at kommunestyret skal debattere saken. Fylkesmannen har konkludert med at nedleggelsen av vervene er ulovlig. De er valgt for 4 år, og må gjøre jobben sin.

– Vi er spent på politiets behandling av anmeldelsen, sier Elgvin. – Dette er det siste virkemidlet vi har. Hvis politiet henlegger saken, er det klart at både Tana kommune og andre kommuner med samme holdning vil fortsette å boikotte motorferdselloven.

– Samfunnet straffer sivil ulydighet. Skal det virkelig være fritt fram for offentlig ulydighet? spør Naturvernforbundets talsperson.

Les relatert sak med nyttige lenker: Tana kommune boikotter motorferdsellovenFå tilsendt gratis nyhetsbrev på e-post

Ja, dette er en viktig sak. Jeg vil gjerne lese mer om hvordan jeg bli medlem eller på annen måte støtte Norges Naturvernforbunds arbeid mot offentlig ulydighet og for å bringe scooterkjøringen inn i lovlige former