Tillatelse til drift av kobbergruve i Kvalsund, Finnmark

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Finnmark, sendt til Klima og forurensingsdirektoratet 09.03.2012

Naturvernforbundet i Finnmark har fulgt utredningen av ny oppstart av kobbergruve i Kvalsund og avgitt to uttalelser til saken i tidligere brev til Kvalsund kommune.

Vi har pekt på at en gruvedrift i henhold til det forslag som er lagt frem vil få en rekke alvorlige følger. Det gjelder spesielt avrenning fra gruveområdet, deponering av store mineralmasser med giftige tungmetaller og tilslamming av vannmassene, og med utslipp av giftstoffer fra flotasjonen.

I henhold til krav i lovverket har vi bedt om utredning av alternative bruk av overskuddet av de mineraler som tas ut fra fjellet, og tilbakefylling i tomme gruveganger av det som eventuelt måtte gjenstå av overskuddsmasser.
Vi har også pekt på de alvorlige følger overskuddsmassene og utslipp fra flotasjonsprosessen vil ha for livet i havet ved utslipp i fjorden. Følgene er tydelig dokumentert i fangstresultater etter forrige driftsperiode, og er også sannsynliggjort i de undersøkelser og uttalelser som foreligger.

Vi finner heller ikke nå noen konkrete planer om alternativer til deponering av overskuddsmaterialet på land eller i sjø, selv om fremlagte utredninger viser at mulighetene finnes (Bergfald).
Vi kan heller ikke fatte litt til Nussirs konklusjoner i forhold til påvirkning av livet i havet der det er lagt frem sterke og tungt faglig baserte vurderinger som viser at skadevirkningene vil være store.

Vi vil i dette brev ikke bruke plass på å gjenta våre tidligere begrunnelser for utredning av andre driftsmetoder, men henviser til argumentasjonen i vårt brev om konsekvensutredning, som er vedlagt som en del av dette brev.

Vern av laksestammen i Repparfjordelva er et viktig nasjonalt og internasjonalt hensyn. Også andre fiskestammer trues av den forgifting og forslamming av fjorden som forventes.

I tillegg til de nye merknadene vi har i dette brevet, vil vi vise til merknadene i vår høringsuttalelse av 09.05.2010. (http://naturvernforbundet.no/finnmark/gruvedrift/gruvedrift-i-kvalsund-hoeringsuttalelse-article20503-2023.html)

Konklusjon

I tillegg til Forurensingsloven viser vi til Naturmangfoldlova, Vannforskrifta og Vanndirektivet.
KLIFs veilder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystvann er basert på EU-direktivet.
Anvendt på tall i Nussirs undersøkelser for deponering av avgang i fjorden, viser klassifiseringen at avgangen vil gi toksiske effekter langt over det akseptable. Tabellen viser tilstandsklasse V, ”svært dårlig” med ”omfattende akuttoksiske effekter” for kobber, tilstandsklasse IV, ”dårlig” for nikkel og tilstandsklasse III, ”moderat” for krom. Samvirkninger mellom de ulike forurensningene vil sannsynligvis øke giftvirkningen ytterligere.
Det er ikke akseptabelt å ha deponier av en slik art, det krever som opprydding. Staten har bevilget store summer for å rydde opp i deponi av denne typen i andre fjorder, og det må bli karakterisert som miljøkriminalitet å etablere slike deponi i dag. Naturmangfoldlova og Vannforskrifta stiller krav om å vurdere miljøforsvarlige teknikker som miljømessig er vesentlig bedre. I dette tilfelle finnes det miljømessig bedre alternativ som ikke er vurdert.

  1. En plan for tilbakefylling i gruva er ikke utredet som et reelt alternativ til deponering på land eller i fjorden

  2. Det er ikke laget en plan, med tidsperspektiv og volum, som viser hvor mye av avgangen som vil bli brukt til andre formål, og dermed kunne ha redusert avgangsmengden.

  3. De toksiske effekter ved fjordutslipp gjør at det vil være miljøkriminalitet å bruke sjødeponi i Repparfjorden, i den forstand at det både strider mot Naturmangfoldlova, Vannforskrifta og Vanndirektivet.

  4. Vi finner ikke at oppredningsprosessen er klarlagt tilstrekkelig godt til å gi grunnlag for å vurdere forurensningsfaren.

  5. Det fremgår ikke av konsekvensanalysen at det er vist til og tatt spesielt hensyn til at naturtypen fjord står på rødlista. Denne status betyr at Repparfjorden trenger tiltak for opprydding – ikke nye inngrep.

  6. Det er ikke godtgjort at Nussir har tilstrekkelige planer for å hindre avrenning fra gruveområdet. Overflatevannet kan representere et betydelig forurensingspotensiale og være skadelig for dyreliv (rein) og dermed matsikkerhet i området.

  7. De viktige grunnlagsbestemmelser for miljø i internasjonalt lov- og avtaleverk samt nasjonale bestemmelser er ikke i tilstrekkelig grad drøftet i saksfremlegget (ref pkt 8).

  8. Det er ikke forenlig med internasjonale bestemmelser og miljøhensyn å bruke hav og fjord som avfallsplass.

  9. Det må legges stor vekt på vern av Repparfjorden som en verdifull nasjonal laksefjord


På bakgrunn av de fremlagte momenter mener vi at konsekvensene ved den foreslåtte reguleringsplan og den omsøkte gruvedrift ikke er tilstrekkelig utredet, at mindre miljøfarlige alternativer ikke er grundig nok undersøkt og at forsvarlig grunnlag for å godkjenne utslippstillatelsen ikke er fremlagt. Søknaden må derfor avslås.

Gunnar Reinholdtsen
Naturvernforbundet I Finnmark