Uforsvarlig oljeomlasting i is

Klima- og miljødepartementet har omgjort Miljødirektoratets forbud mot oljeomlasting i is i Sør-Varanger. Vi gjengir her reportasje om saka i Sør-Varanger Avis og innlegg av Naturvernforbundet i Sør-Varanger.

Artikkel i Sør-Varanger Avis 17.07.2014

– Næringsinteressene sitter med trumfen

Leder Gunnar Reinholdtsen i Naturvernforbundet i Sør-Varanger fortviler etter at Klima- og miljødepartementet ga Norterminal lov til å laste om olje med is i fjorden.

– Næringsinteressene sitter med trumfen uansett realitetene, mener Reinholdtsen som ikke trodde det var sant da beskjeden kom. – Departementet har lagt alle innsigelser fra direktoratet og miljøinteressene til side. De reduserer det vern Stortinget har bestemt at den nasjonale laksefjorden skal ha.

Oppsiktsvekkende
Naturvernforbundets lokallagsleder kaller det oppsiktsvekkende. – Ser man omlastingstillatelsen fra 2008, den endrede fra 2009, søknad om endring med vedlegg fra Norconsult, avslag fra Miljødirektoratet og beslutningen fra departementet i sammenheng er det vanskelig å se logikken. Vi er engstelig. Norterminal vil sette i gang oljeomlasting i Korsfjorden, men frasier seg ansvar for å utrede utslipp i innog utseilingsleden. Og det både for nødvendig beredskap og skader. Hvorfor det når de er så sikre på at det ikke vil bli utslipp? Den kommende aktiviteten med omlasting og trafikk med store tankere i en smal og sårbar fjord blir resultatet av etableringen. De skal tjene penger, men mener andre får ta seg av både beredskap og opprensing dersom det blir utslipp. Naturvernforbundet mener konklusjonen i Norconsults rapport skiller seg sterkt fra vurderinger som er lagt til grunn i Miljødirektoratet og at tilliten til Norconsult og Norterminal svekkes.

Reinholdtsen lurer på hvilken isklasse oljelensene og opptakere som skal flyttes fra Sarnesfjorden og til Sør-Varanger har. – Hvor sterk strøm tåler de og hvor godt fungerer de i isforhold? I avslaget fra juni sa direktoratet at lenser er svært følsomme for is. «Drivende is vil skyve på lensene slik at de blir vanskelig å holde i posisjon. Isen kan også fylle opp lensene slik at tilgjengelig plass for olje reduseres. Is som legger seg inntil eller på lensene kan tynge ned eller løfte opp disse slik at oljen lekker ut av lensen. Lensen kan også slites i stykker og revne på grunn av de massekrefter isen utgjør. Tynne isflak kan være så skarpe at de skjærer hull i lensene.» Flere høringsinstanser mener dette øker risikoen og er ulik det Norcounsult sier. – Norconsult konkluderer med at det er urimelig å stille krav om at det ikke skal omlastes i is? – De sier ingenting om kapasiteten til utstyret og sier ingenting om hva det tåler av temperatur, bølgehøyde, ismengde og strøm.

Kun kommunen
Sju parter har gitt høringsinnspill til Miljødirektoratets behandling av søknaden om reduksjon av kravene i omlastingstilltatelsen. Seks har motforestillinger. – Det er kun Sør-Varanger kommune som ikke klarer å se noen negative virkninger av industrietableringen i Gamnesbukt. De er lokal forurensingsmyndighet og har ansvar for å vurdere miljørisikoen. Men det settes fortsatt sikkerhetskrav til omlasting i is. Selskapet skal ha utstyr og prosedyrer som kan håndtere reell risiko. Men hvem skal passe på at de forholder seg til den risiko som de selv ikke har tro på, spør Reinholdtsen.

Stolt Nielsenselskap sponset H og Frp
Miljøvernminister Tine Sundtoft (H) gikk i mot vedtaket fra Mljødirektoratet og lot selskapet Norterminal likevel få lov til å starte med oljeomlasting av olje fra skip i Korsfjorden, også når det er is på sjøen. Dagbladet skriver at dette betyr gode penger for det Burmaregistrerte kjemikalietankrederiet Stolt-Nielsen Ltd, som gjennom sitt norske datterselskap Stolt-Nielsen Norway AS har gitt tilsammen en million kroner i valgkampstøtte til regjeringspartiene Frp og Høyre. Stolt-Nielsen har nylig kjøpt seg opp til et eierskap på 24,99 prosent i Norterminal. Investeringen er verdsatt til rundt 36 millioner kroner og ville stått i fare om ikke Høyre-statsråden grep inn. – Vår beslutning er tatt etter miljøfaglige vurderinger i departementet og lokale ønsker fra Sør-Varanger kommune, sier politisk rådgiver Jens Frølich Holte (H) i Klima- og miljødepartementet som kommenterer saken i Dagbladet på vegne av Sundtoft. – Vi har opplevd god tverrpolitisk støtte for prosjektet, som vil gi hundre arbeidsplasser direkte og et par hundre indirekte i Sør-Varanger, sier Stolt-Nielsen til Dagbladet.

Innlegg fra Naturvernforbundet i Sør-Varanger

Ansvarsfraskrivelser
Det er oppsiktsvekkende at Det kongelige klimaog miljødepartementet reduserer det vern som Stortinget har bestemt at den nasjonale laksefjorden skal ha.

Det ble i 2009, etter anke, gjort endringer i omlastingsstillatelsen til ShipCargo. Til da hadde Statens forurensingstilsyn (SFT) lagt til grunn at laksen «skal gis særlig beskyttelse mot akutt forurensing i laksefjorden» og det var lagt ned forbud mot omlasting når smolten gikk i fjorden. SFT la vekt på at Stortinget har underbygget behovet for å bruke føre-var prinsippet overfor virksomhet som kan skade laksen i Neidenfjorden-Bøkfjorden. «Dette regimet innebærer at virksomhet som innebærer risiko for alvorlig forurensing som kan skade villaksen, ikke er tillatt».

I sin endring av vedtaket i 2009 fjernet Miljøverndepartementet (MD) forbudet mot helårsomlasting. Men legg merke til at «tillatelsen ble gitt på særskilte vilkår om krav til forebygging og beredskap mot akutt forurensing». MD understreket i klageavgjørelsen behovet for strenge vilkår både for å avverge at uhell inntreffer, og for å redusere skadevirkningene hvis uhell inntrer. De ba derfor SFT stille ytterligere betingelser i omlastingstillatelsen, for å beskytte de svært verdifulle naturverdiene i området. Det var ett av disse særskilte kravene som var en forutsetning for at MD da mente de kunne forsvare å tillate helårsomlasting. Det klare forbudet mot omlasting i isforhold har regjeringen nå fjernet.

Dette skjer på tross av at MD selv slår fast at «Is vil kunne begrense oljevernutstyrets effektivitet betraktelig, og det er derfor nødvendig å begrense aktiviteten ved is i fjorden for å sikre en effektiv oljevernberedskap».

Direktoratet sier «For at en effektiv oljeverninnsats skal være mulig rundt skipene og i umiddelbar nærhet av disse, er det med dagens lenseog opptagerteknologi påkrevet med isfrihet».

Kystverket sier at «is og frittdrivende olje vil være en stor ufordring for effektiv innsats mot oljeforurensing». «Selv om det er forsket en del på dette fagfeltet, har det ikke resultert i en effektiv verktøykasse mot olje i is».

Norterminal krevde en endring som sa at forbudet mot omlasting i isforhold kun skal gjelde «dersom dette kan utgjøre en økt risiko for forurensing eller at beredskapen blir mindre effektiv». For Departement, direktorat og Kystverket er det ikke noe «dersom», de slår klart fast at is øker risikoen for forrensing og at beredskapen blir mindre effektiv. Likevel presterer MD å fjerne det absolutte forbudet mot omlasting i is – og overlater til tvileren Norterminal selv å å vurdere om de synes dette er farlig, og sier at de kan holde på med omlastingsoperasjoner så lenge selskapet selv synes det er forsvarlig. Dette er en skremmende ansvarsfraskrivelse fra regjeringens side, og et klart brudd på Stortingets vedtak om nasjonale laksefjorder. Å sette bukken til å passe havresekken er sjelden klok politikk, det er tidligere ulovlige omlastingsoperasjoneri Bøkfjorden et tydelig bevis på. Også da klarte myndighetene å overse brudd på omlastingsregimet – på tross av de klare bildene som ble vist i avisene og på Dagsrevyen.

Leder Gunnar Reinholdtsen i Naturvernforbundet i Sør-Varanger