Ugyldige vindkraftmøter i regi av NVE?

Åpent brev til NVE om ugyldig iscenesatte vindindustri-oppstartsmøter for Grenselandet AS og skipsreder Fred Olsen

Naturvernforbundet sendte 31.10.2022 klage på NVE sine invitasjoner til oppstartsmøter for konsesjonsbehandlingen av Davvi vindkraftverk og av Digermulen vindkraftverk, Laksefjorden vindkraftverk og Sandfjellet vindkraftverk.

Klagen fra Naturvernforbundet hadde følgende konklusjon og krav til NVE:

«Disse to oppstartsmøtene er ikke innkalt i tråd med brevet fra OED av 08.04.2022

Ifølge NVE sine egne argumenter burde ikke oppstartsmøtene vært gjennomført – før konsekvensene av Fosendommen er kjent. Kommunal- og distriktsdepartementet sitt svar av 30.juni 2022 til statsforvalteren i Troms og Finnmark viser klart at samiske interesser er mer enn reindrift. Naturvernforbundet krever at de blir innkalt til nye oppstartsmøter – etter at konsekvensene av Fosendommen er kjent, og i tråd med føringene gitt i brev av 08.04.2022 av OED.»

Svarene fra NVE lar vente på seg. De ugyldig innkalte oppstartsmøtene ble ikke gjennomført da reindriftsutøverne trakk seg fra møtene. I stedet ble det gjennomført to «dialogmøter» hvor utbyggerne og kommunene opplyste hverandre om ønskede endringer og hvor Protect Sapmi fikk informere om sine faglige synspunkter på prosessen som NVE hadde lagt opp til.

Vi tar noen sitater fra klagen vår:

«Felles for disse to oppstartsmøtene er at Norges største og eldste naturvernorganisasjon ikke er invitert, og heller ikke andre organisasjoner som forsvarer naturgrunnlaget for samisk kultur.

Vi er klar over at NVE ønsker å innkalle til og gjennomføre oppstartsmøtene i tråd med gjeldende regelverk og forskrifter på området, og spesielt i tråd med brevet fra OED av 08.04.2022. Vi tar med tre sitater fra dette brevet og våre kommentarer til sitatene:

1) «Behandlingen av meldinger og søknader om nye vindkraftverk må legge til grunn de endringene og hensynene som følger av vindkraftmeldingen (Meld. St. 28 (2019-2020)) og Stortingets behandling av denne, og som kan gjennomføres uten lov- og forskriftsendringer

Naturvernforbundet sin kommentar: Hvordan forankrer NVE det nye prosessleddet som blir benevnt som oppstartsmøte? Er det kun forankret i brevet fra OED av 08.04.2022, eller forskutteres endringer i lov og forskrifter?

2) «Det er ikke reguleringsplikt for konsesjonspliktige vindkraftverk, men vindkraft kan ikke bygges i strid med gjeldende kommunale planer. Før melding kan sendes på høring, må kommunene beslutte hvordan kommunen innenfor gjeldende rett, skal behandle prosjektet etter plan- og bygningsloven. Kommunen må ta stilling til om dette skal skje gjennom plan eller dispensasjon

Naturvernforbundet sin kommentar: Rådmann Larsen skriver i brev av 21.09.2022 til NVE: «Lebesby kommune ønsker å behandle Davvi Vindkraftverk som områdeplan» Er dette et svar som tilfredsstiller NVE sin forespørsel om kommunal behandling innenfor gjeldende rett?

3) «Dersom det planlegges nye vindkraftverk i samiske områder, skal de samiske interessene involveres i alle stadier i prosessen.»

Naturvernforbundet sin kommentar: Disse fire vindkraftverkene planlegges uten tvil i samiske områder. De samiske interessene skal involveres i alle stadier i prosessen, krever OED. For oss ser det ut som NVE fortolker samiske interesser til kun å omfatte reindrift. Dette er en åpenbar saksbehandlingsfeil, som krever at det gjennomføres nye oppstartsmøter.

Utdrag fra NVE sin rapport av 16.05.2022 med overskriften: Utredningskrav for reindrift er ikke inkludert:
«I oktober 2021 fastslo Høyesterett at konsesjons- og ekspropriasjonsvedtakene for Storheia og Roan vindkraftverk var i strid med reindriftens folkerettslige vern, jf. HR-2021- 1975-S (Fosen). I etterkant har OED satt i gang et arbeid med å utrede kunnskapsgrunnlaget om virkninger av vindkraft for reindrift. I sammenheng med dette avventer NVE foreløpig å utarbeide et eget oppdatert kunnskapsgrunnlag om vindkraftverk og samisk reindrift og annen utmarksbruk. Dette betyr at vi ikke har et oppdatert kunnskapsgrunnlag å basere forslag til nye konsekvensutredningskrav for reindrift og annen samisk utmarksbruk på.»

Naturvernforbundet støtter NVE sin begrunnelse for å avvente
«… forslag til nye konsekvensutredningskrav for reindrift og annen samisk utmarksbruk». Her viser NVE at de har satt seg inn i Fosendommen, og de respekterer at den vil gi føringer for nye vindkraftanlegg i samiske områder, og at konsekvensene av dommen vil berøre både reindrift og annen samisk utmarksbruk.

Naturvernforbundet vil som nevnt gjerne ha innsyn i dokumenter som viser hvordan NVE har vurdert Fosendommen, og spesielt i forhold til de de fire vindkraftverkene i samiske områder som NVE inviterte til oppstartsmøter for den 1. og 2. november. Kravet om innsyn i NVE sin vurdering av Fosendommen ble gjentatt på utescenen i Ifjord under markeringen den 2. november, men da svarte NVE sine representanter at NVE ikke hadde vurdert Fosendommen. Naturvernforbundet vet at NVE har gjennomført en omfattende vurdering av denne Høyesterettsdommen, og krever innsyn i argumentene og konklusjonene.

Hilsen Naturvernforbundet ved

Leif Gøran Wasskog, leder Naturvernforbundet Finnmark

Marit Holm Pettersen, leder Naturvernforbundet Porsangerfjorden

Kjell M. Derås, sentralstyremedlem og styremedlem Naturvernforbundet i Finnmark

Alta/Porsanger 13.11.2022

Link til brev av 08.04.22 fra OED til NVE

Forslag til mal for nye utredningskrav for vindkraftverk på land av NVE 16.05.2022