Uriktige opplysninger fra lederen av dispensasjonsutvalget i Porsanger

Naturvernforbundet i Finnmarkvar i radiodebatt på NRK Troms og Finnmark 7. februar om dispensasjoner for funksjonshemmede. Mot-debattant var lederen i dispensasjonsutvalget i Porsanger. – Han kom med noen uriktige opplysninger, som ikke kan stå uimotsagt. Samtidig vil vi klargjøre Naturvernforbundets prinsipielle syn, skriver styremedlem Dag T. Elgvin.

Naturvernforbundet i Finnmark gjorde lydopptak av radiodebatten og siterer fra opptaket i artikkelen nedenfor.

Feil fra lederen av dispensasjonsutvalget i Porsanger

Skal de funksjonshemmede få kjøre fritt? Det var tema for en debatt på NRK Troms og Finnmark 7. februar. Lederen for dispensasjonsutvalget i Porsanger kommune, Jan Andersen, kom med flere uriktige opplysning. Han sa: «Alle de funksjonshemmet-dispensasjonene vi har gitt, der har Fylkesmannen opprettholdt kommunens vedtak. I samtlige saker.» Det er oppsiktsvekkende at lederen i utvalget sier noe slikt. Det er omtrent så langt fra sannheten som man kan komme.

Naturvernforbundet har klagd inn 7 vedtak for funksjonshemmede fra Porsanger de siste årene. Ett av vedtakene skjønte kommunen at var feil, og omgjorde vedtaket selv. Det var i juli -04. Alle de andre har Fylkesmannen opphevd. Det var fem vedtak sist sommer og ett fra 2004. Én av grunnene var at barmarksløypene er åpne for alle, også for de funksjonshemmede.

Jan Andersen tok også opp en dispensasjonssak fra Porsanger på 1990-tallet som ble klaget helt inn til Miljøverndepartementet (MD). Andersen sa: «Både kommunen og Fylkesmannen fikk korreks for måten man hadde gjort det på. Det gikk på ordlyden i saksbehandlinga og i vedtaka.» Dette er en stygg fordreining av saken.

Fylkesmannen omgjorde vedtaket (12. febr 1998) fordi 1) Dispensasjonen var for omfattende geografisk i forhold til lovens formål.
2) Det åpne løypenettet er lagt opp for å dekke behovet for å komme seg til fiskevann. Altså både for funksjonshemmede og friske.

3) Evt. dispensasjoner må knytte seg til bestemte områder, som en hytte eller bestemte fiskevann. Se brev fra MD 27. mai 1998, på Fylkesmannens nettside.

Andersen fortsatte: «Videre sa vel departementet den gangen at Fylkesmannen kunne ikke – eller staten kan ikke legge seg opp i det lokale politiske skjønn som er utøvd.» Hvis Andersen tror at Fylkesmannen eller staten «ikke kan legge seg opp i det lokale politiske skjønn», så forstår jeg at han er frustrert. Men dette er feil.

Departementet viste til forvaltningsloven som sier at «fylkesmannen skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret» (§34), og videre: «Fylkesmannen bør vise en viss varsomhet med overprøving av det kommunale skjønnet«. Det er noe annet enn at staten «ikke kan» overprøve skjønnet. Fylkesmannens vedtak ble klagd inn til DN, men DN tok ikke klagen til følge. DN slo fast at kommunen ikke hadde vurdert skader og ulemper slik loven krever. Kommunen hadde gjort feil. Fylkesmannen gjorde rett i å overprøve kommunens skjønn.

Vi har tiltro til at lederen av dispensasjonsutvalget ikke driver bevisst desinformasjon. Men her var han «på kanten». Vi sendte ham et brev dagen etter NRK-debatten og oppfordret ham til å rette opp. Vi har ikke fått noe svar.

Jan Andersen sa at funksjonshemmede skal ha de samme mulighetene til å komme seg i utmarka som en funksjonsfrisk. Altså at de bør få kjøre scooter overalt hvor folk kan gå på ski. Til det vil vi svare:

På landsbasis er det 85 % som svarer at de ikke vil ha mer motorferdsel i naturen. Et overveldende flertall oppgir at de drar ut i skog, fjell og vidde for å søke stillhet og ro og avkobling fra hverdagens stress og mas. Støyfrie områder blir det mindre og mindre av.

Finnmark har over 5 000 km med åpne løyper. Funksjonshemmede kan få fine naturopplevelser ved å kjøre scooter inn i fjellet. Man er ikke nødt til å være ved et vann som ikke andre får kjøre til. Det er ingen menneskerett å få kjøre overalt i naturen.

Det er heller ingen menneskerett å bevege seg utover sine egne fysiske begrensninger. Helse og alder vil før eller senere sette sine begrensninger. For dem av oss som er bevegelseshemmet, finnes likevel mange muligheter til naturnære aktiviteter. Man kan komme seg ut med bil, eller på barmarks-løyper og scooter-løyper. Naturvernforbundet er gjerne med på å vurdere hvordan tilgangen til rekreasjon og naturopplevelser kan gjøres enda bedre for alle, også for dem med begrenset bevegelsesevne.

Dag T. Elgvin,
Naturvernforbundet i Finnmark

Les tidligere sak med flere lenker til relatert stoff:
31.01.2007 Et problem at noen tillates å kjøre fritt med snøscooter

Klikk her for å lese om hvordan du kan melde deg inn eller på annen måte støtte Naturvernforbundets arbeid for å bringe motorferdselen i utmark inn i lovlige former!