Uttalelse om områdeplan for Davvi vindkraftverk

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom påpeker i sin høringuttalelse at Davvi vindkraftverk er planlagt i et av Norges største sammenhengende naturområder med uberørt preg, og at slike områder har svært stor verdi.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom  sin høringsuttalelse:

DAVVI VINDKRAFTVERK, PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom er sterkt imot utbyggingen av Davvi vindkraftverk som er planlagt i et av Norges største sammenhengende naturområder med uberørt preg. Inngrepsfrie områder har svært stor verdi for landskapsøkologien og naturmangfoldet i kraft av sin inngrepsfrihet, uavhengig av at antall arter ikke er veldig høyt. Området har et helt unikt artsmangfold av truede arter som krever store arealer, blant annet fjellrev og snøugle, som tett følger smågnagerbestanden. Disse utryddingstruede artene har denne naturen som sitt levested.

Hele uttalelsen kan leses her:

Kunes september 2023. Område for planlagt dypvannskai

Bilde øverst: Befaring på Rásttigáisá 2021 av representanter for NSR og Naturvernforbundet.