Vær ansvarlig – avstå fra hastebehandling av Davvi vindkraftverk i Lebesby formannskap

Åpent brev til formannskapet i Lebesby foran hasteinnkalt møte om vindkraft

Åpent brev til formannskapet i Lebesby foran hasteinnkalt møte: Sigurd Kvammen Rafaelsen (Ap), Kristin Johnsen (Ap), Thord I. Karlsen (Ap), Charlotte Angell (LTL), Tommy Bech (H), Hanne Arnrup-Øien (SV), Johnny Myhre (Sp). Kopi til NVE, FeFo og Sametinget.

Kjære formannskapsrepresentant

Norges Naturvernforbund oppfordrer deg på det sterkeste om å oversende saken om Davvi vindkraftverk til kommunestyret, og avslå den foreslåtte hastebehandlingen i formannskapet.

Som kjent gjennomgås nå konsesjonssystemet for vindkraft av energimyndighetene, på grunn av de store konfliktene knyttet til vindkraftutbygging de siste årene. Å be om at Davvi vindkraftverk behandles før det nye konsesjonssystemet er klart, mener vi vil være svært uklokt. Søknaden vil da behandles etter et system som de siste års erfaringer har vist med all tydelighet at ikke er godt nok, noe også den nye høyesterettsdommen i Fosen-saken viser. Vindindustrianlegget som planlegges er enormt og vil gjøre uopprettelig skade i et av Nord-Europas største, intakte naturområder. Områdene ved Gaissene utgjør viktige økosystemer som den utrydningstrua fjellreven er avhengig av. Samisk utmarksbruk og reindrift med hellige fjell og et utall kulturminner er også uforenelig med monsterlinjer og vindindustri.

Vi forstår at bakgrunnen for rådmannens innstilling er at Olje- og energidepartementet har signalisert at konsesjonssøknader kan gjenopptas dersom vertskommunene anmoder om det. Vi vil da minne om at Grenselandet AS sin søknad om vindkraftutbygging ved Rásttigáisá ikke bare berører Lebesby kommune, men også Tana, Porsanger og Karasjok. Saken angår også i høyeste grad Sametinget og FeFo. Vi mener at Lebesby ikke bør anmode om at søknaden om Davvi behandles etter gammelt konsesjonssystem uten at det er tilslutning til dette kravet i kommunene Karasjok, Tana og Porsanger, samt i Sametinget og FeFo.

Om Lebesby likevel vil vurdere å anmode om at konsesjonssøknaden om Davvi vindkraftverk tas opp igjen, vil vi på det sterkeste oppfordre til at det er kommunens høyeste, demokratiske organ, kommunestyret – og ikke formannskapet – som tar denne beslutningen, etter at alle sider ved saken har blitt belyst. Vi stiller gjerne opp slik at saken blir allsidig opplyst også med argumenter mot å igangsette konsesjonsbehandlingen nå. Vi vil også orientere NVE, FeFo og Sametinget om vårt syn på denne hasteprosessen.

Med vennlig hilsen

Truls Gulowsen, leder
Synnøve Kvamme, nestleder
Kjell M. Derås, sentralstyremedlem
Marit Holm, leder lokallaget Porsangerfjorden
Leif Gøran Wasskog, fylkesleder Finnmark


Tidligere publisert i Ságat (28.11.2021)