Vellykka folkemøte om oljefeltet Wisting

Onsdag 8. juni var det et engasjert publikum som deltok i diskusjonen om det er riktig for Finnmark å bygge ut Wisting-feltet. Hvis Stortinget godkjenner utbyggingsplanene vil dette bli verdens nordligste oljefelt.

Rundt 40 hammerfestingen tok turen til biblioteket da Naturvernforbundet i Finnmark inviterte til folkemøte sammen med Greenpeace, Natur og Ungdom og NSR – Norske Samers Riksforbund. 

I løpet av året skal Equinor levere til Stortinget en Plan for utbygging og drift (PUD) for feltet. På møtet stilte Equinor med Toril Inga Røe Utvik, leder for Equinors nordområdeenhet, for å legge fram planene for utbyggingen.

Det er viktig for Naturvernforbundet at behandlinga av denne PUDen på Stortinget blir en reell behandling med et godt nok beslutningsgrunnlag både når det kommer til klima, natur, økonomi og lokal verdiskapning. 

Les høringsinnspillet fra Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, NSR, WWF, BirdLife Norge og Greenpeace her. 

Riktig for Finnmark?

Folkemøtet var et bidrag til økt kunnskap og økt debatt lokalt om dette prosjektet. Er de lokale ringvirkningene store nok til at man er villiige til å ta risikoen for blant annet sjøfugl og fiskeri? Er man villige til å satse på at et så stort oljeprosjekt blir lønnsomt, til tross for de ambisiøse klimamålene som krever utfasing av olje? 

Jørgen Næss Karslen fra Naturvernforbundet og Andreas Randøy fra Greenpeace la fram vårt syn på utbyggingen. En viktig innvending mot prosjektet er at de lokale ringvirkningene overdrives av Equinor. Vi miljøorganisasjoner har bestilt en gjennomgang fra Vista Analyse av ringvirkningsanalysen. Denne viser at prosjektet kun vil opprettholde allerede eksisterende arbeidsplasser, og at det lokalt er snakk om i underkant av 149 arbeidsplasser i året i utbyggingsperioden – men dette er altså ikke nye arbeidsplasser. Arbeidsplassene vil være kortvarig og mye basert på pendling, og binder opp arbeidskraft som kunne blitt benyttet i mer fornybare og langsiktige prosjekter. 

Les også om klimakonsekvensene av Wisting-utbyggingen her. 

Hastverksarbeid

En av de tydelige uenighetene om Wisting-utbyggingen er hvorvidt konsekvensutredningen bærer preg av stort hastverk og dermed har store mangler. 

Miljøorganisasjonene har i vår høringsuttalelse krevd en ny konsekvensutredning på grunn av store mangler – særlig når det gjelder beredskap og hensynet til sårbare økosystemer i iskantsonen i tilfelle ulykker. 

Dette blir støttet opp av Miljødirektoratets høringsuttalelse hvor de kommer med krass kritikk om at utredningen er forhastet for å dra nytte av skatteendringene som ble gitt som krisepakke, og at dette ikke er forsvarlig i de sårbare områdene.

Kraft fra land

NSR deltok i mai for første gang i et felles høringsutspill mot en oljeutbygging sammen med miljøorganisasjonene, hvor kapittel 5 handler om elektrifisering med kraft fra land og konsekvenser for reindrift. En forutsetning for godkjent PUD for Wisting-prosjektet er elektrifisering, og en forutsetning for elektrifisering med kraft fra land er en videreføring av Statnett sin 420 kV kraftledning fra Skaidi til Hammerfest. Denne kraftlinja er søkt om å bli bygget gjennom allerede hardt pressede reinbeitedistrikter.

Naturvernforbundet mener at PUD for Wisting-feltet ikke kan behandles av Stortinget for det er rettslig avklart om hvorvidft denne kraftlinja kan bygges uten å bryte samenes urfolksrettigheter. 

I tillegg handler denne saken om hva vi skal bruke vår begrensede mengde fornybar energi på. Vi må prioritere, for vi kan ikke akseptere utbygging av vindkraft i reinbeiteområder eller forhastet utbygging av havvind i sårbare områder i havet.  Energien vi har bør derfor prioriteres til å fase ut fossil energi og utvikle grønn industri, ikke til å utvinne enda mer olje og gass som kloden ikke tåler.