Verneplan for myrer og våtmarker i Finnmark

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Guovdageaidnu Vedtatt på medlemsmøte 15.06.2010

Naturvernforbundet i Guovdageaidnu vil vise til vår uttalelse om verneområde ved Goahteluoppal. I tillegg vil vi gi en kort uttalelse om den delen av verneplanen for myrer og våtmarker som gjelder for vår kommune. I utgangspunktet er vi positive til at disse områdene skal vernes for framtida, da de utvilsomt inneholder naturverdier som ikke bør ødelegges. Men vi vil samtidig uttale at vi har stor forståelse for den skepsis som har kommet fram lokalt mot verneforslaget.

I likhet med nasjonalparkplanen kommer dette forslaget fra sentrale myndigheter og Fylkesmannen, og bygger ikke på noe lokalt ønske i kommunen eller blant dem som ferdes i og bruker områdene. På grunnlag av ønske fra lokalt hold og fra Sametinget blei det oppretta et lokalt utvalg som skulle delta i arbeidet med verneplanen. I høringsforslaget fra Fylkesmannen heter det:

«Fylkesmannens verneforslag har vært til faglig gjennomgang hos Direktoratet for naturforvaltning og sendes nå ut på høring. Arbeidsutvalget ble på grunn av tidspress ikke ferdige med sitt arbeid før høring, og vil fortsette sitt arbeid fram mot vedtak i saken.»I media og på folkemøter i Guovdageaidnu har det kommet fram at dette tidspresset er skapt av Miljøverndepartementets krav om forsering av arbeidet for at alle verneplaner skal bli vedtatt i 2010. Man snakka høyt om lokal medvirkning og samarbeid, men ga ikke de lokale organa den tida og de ressursene de trengte for å kunne gi saka ei forsvarlig behandling. Resultatet er at det blei sendt ut et høringsdokument som bare ga uttrykk for Fylkesmannens og Miljøverndepartementets syn, der synet til lokale interesser ikke kommer fram.

Dagen før Naturvernforbundets lokallag i Guovdageaidnu skulle diskutere verneplanane kom meldinga om at Miljøverndepartementet har tatt motstanden til etterretning og utsatt behandlinga av verneplanen for myr og våtmarker. Det er ei beslutning vi hilser med glede. Naturvernforbundet i Guovdageaidnu ønsker vern av disse områdene, men ser det ikke som forsvarlig å vedta en verneplan uten at de lokale interessene har fått komme fram med sitt syn før saka sendast til høring. Vi ber derfor om at det lokale arbeidsutvalget får tilstrekkelig med tid og ressurser til å gjøre ei grundig vurdering av alle 9 områdene som er foreslått verna i vår kommune, og at det etter dette blir sendt ut et høringsutkast der arbeidsutvalgets syn kommer fram. Vi ber også om at det i høringsdokumentet kommer klarere fram i hvilken grad vern under det foreslåtte regelverket vil føre til forbud mot den bruken av områda som er vanlig i dag.

På denne bakgrunn ser vi oss på nåværende tidspunkt ikke istand til å gi en konkret vurdering av de enkelte verneforslag. Vi viser til at det i planen om verneområde ved Goahteluoppal er lagt fram to alternativer: nasjonalpark og landskapsvernområde. I den videre behandling av verneplanen for myrer og våtmarker ber vi om at det også her blir utreda landskapsvernområder som alternativ til naturreservat.

Svein Lund

lokallagsleder