Vil Naturvernforbundet stoppe det meste?

Under overskrifta «Vil stoppe det meste» skriver Leif Jakobsen i Finnmarken 22.02.2013 at Naturvernforbundet ønsker «å stoppe så mye som mulig av gruvedriften i Finnmark». Vi takker for anledningen til å oppklare denne misforståelsen.

Den gruvedrifta som er i gang i dag i Finnmark er i første rekke Sydvaranger Gruve, kvartsittbruddet i Austertana, Naranas i Kautokeino, nefelingruva på Stjernøya og skiferbrudda i Alta. Naturvernforbundet har ikke stilt krav om at drifta i noen av disse gruvene skal stoppes. Derimot har vi stilt et krav om at Sydvaranger Gruve ikke skal få tillatelse til å slippe ut mer gruveavgang i Bøkfjorden, men at dette i stedet må lagres forsvarlig i de gamle dagbruddene. Vi har også, i lag med svært mange andre, gått inn for at Norge må innføre et generelt forbud mot dumping av gruveavfall i fjordene.

Vi antar at bakgrunnen for Jakobsens innlegg er vårt åpne brev til næringsministeren, der vi stiller spørsmål om forholdet mellom reindrift og gruvedrift ut fra hans påstand om at gruvedrift kan drives uten å forstyrre reindrifta, f.eks. i Biedjovággi. Ut fra det vi har sett stemmer ikke dette med erfaringene til nå, og vi ber derfor om at det før det evt. blir gitt tillatelse til drift, må det dokumenteres at dette er mulig.

Naturvernforbundet er ikke motstander av gruvedrift. Men gruver kan drives på mange måter. Både driftsmåten (bl.a. dagbrudd eller underjordsdrift, bruk av kjemikalier) og bruken av gruveavgangen (landdeponi, sjødeponi eller bruk til nyttige formål) er avgjørende for i hvilken grad drifta vil skade naturen og andre næringer, som reindrift og fiske. Uansett vil gruvedrift påvirke naturen, og vi vil måtte gjøre valg. Naturvernforbundet krever at de valga som blir gjort skal bygge på kunnskap om hvilke påvirkninger vi vil utsette naturen for, slik at vi vet hva vi ofrer. Ikke på fromme ønsker og håp om at reindrifta skal kunne fortsette midt i gruveområdet eller at torsken og laksen skal trives like godt i Repparfjorden og Bøkfjorden etter utslipp av noen millioner tonn giftig avfall.

Jakobsen skriver om Naturvernforbundet: «Arbeidsplasser er uvesentlig i deres øyne.» Det er det på ingen måte. Men vi mener at vi må se arbeidsplassene i et lengre perspektiv enn de få åra som ei gruve vil vare. I Biedjovággi har det vært drift i to perioder, hver av dem varte i omlag 5 år. I Repparfjorden varte forrige gruveperioden 7 år. Begge stedene sitter vi igjen med store naturskader og lite annet. Arbeidsplassene i fjordfisket, reindrifta og turistnæringa kan vi ha i overskuelig framtid, dersom vi tar vare på naturen. Dette i motsetning til mineraler, som bare kan utvinnes en gang, når det er tomt er det tomt. Dersom man ikke tar hensyn til naturen, kan gruver lett føre til at man taper flere arbeidsplasser enn man vinner.

Vi håper med dette å ha avklart hva Naturvernforbundet mener. Vi deltar gjerne i debatt med folk med andre meninger, men det er en fordel om de kan holde seg til å argumentere mot det vi har sagt, i stedet for å beskylde oss for noe vi aldri har sagt eller ment.

Naturvernforbundet i Finnmark

Gunnar Reinholdtsen

leder