Bilen skal ikke legge premissene for byutvikling i Bergen

Det er tid for en tenkepause for alle motorveiplaner i og rundt Bergen.

Årsmøtet i Naturvernforbundet Hordaland er bekymret over planene for de nye firefelts motorveiene i Bergensområdet. Om både Hordfast, Sotrasambandet, Nordhordlandstunellen, Ringvei Øst og motorvei Arna-Trengereid bygges, vil kommende generasjoner arve en infrastruktur som i all hovedsak gir prioritet til biltrafikk.

Byrådet i Bergen har mål om å redusere biltrafikken med 30%, som vil bli umulig med de planlagte veiprosjektene. Planene vil føre til at folk vil bosette seg mer spredt, som igjen vil undergrave politikken om fortetting langs kollektivaksene.

Vi krever:

  • En tenkepause for motorveiplanene i Bergen og omegn.
  • Samlet oversikt over alternativ til motorveier, med forbedringer og plan for trafikksikkerhet og god fremkommelighet for gange, sykkel og kollektivtransport.
  • Prioritering av kollektivtilbudet med kollektivfelt på alle 4-felts innfartsårer inn til Bergen.
  • Hordfast skrinlegges.