06.jun 2024

Stans nedleggelse av Klimaetaten!

Hva: Demonstrasjon
Når: 06.jun, kl. 15:30
Hvor: Utenfor Bergen rådhus

Byrådet foreslår å legge ned klimaetaten og ta vekk tilskuddsordningene for miljøorganisasjoner. Bli med på demonstrasjon!

demonstrasjon, gabriel flifletFoto: Mona Maria Løberg

Møt opp til punktdemonstrasjon utenfor Bergen rådhus torsdag 6. juni kl. 15.30.

Byrådet foreslår å legge ned klimaetaten og ta vekk tilskuddsordningene for miljøorganisasjoner. Allerede torsdag kl. 16.00 skal saken behandles i Utvalg for miljø og byutvikling, og vi markerer vår motstand mot forslaget i forkant av møtet. Vi oppfordrer dere alle til å stille, samt spre informasjon om arrangementet i egne kanaler.

Samtidig som at man foreslår å fjerne klimaetaten og tilskuddsordningene, setter byrådet av 10 mill. kr. til ny tunnelutredning for Bybane til Åsane. Byrådet skal også lage handlingsrom for seinere skattelette.

Veitrafikk og sjøfart er verstingene for klimautslipp i Bergen kommune. Totalt utslipp i 2022 fra Bergen 742 191 tonn iflg. SSB. I 2022 hadde fylket redusert sine utslipp fra året før med nær 4 %. Bergen hadde en liten økning i utslipp. Norge er et av landene i Europa som ligger lengst bak sine innmeldte forpliktelser for reduserte klimautslipp.

Bergen bystyre har vedtatt ambisiøse planer for reduserte karbonutslipp og mindre naturødeleggelse. Bergens nye klimastrategi ble vedtatt av bystyret 25. januar 2023. Strategien skal være førende for alt klimarelevant arbeid i Bergen

I dag har Bergen en liten klimaetat som skal gi kunnskapsgrunnlag for at Bergen når egne mål. Frivillige organisasjoner bidrar med store dugnader og aktivitet for å nå Bergen kommune sine viktige natur- og klimamål. Tilskuddene til frivillig arbeid har vært for å støtte.

Grønn strategi 

Strategi 1: Kutte direkte utslipp 

I Bergen er direkte klimagassutslipp kuttet med 85 prosent fra 2009 til 2030. 

Strategi 2: Sirkulere ressursene 

Bergen tar vare på ressursene. I 2030 er materielt forbruk, indirekte utslipp og avfallsmengden redusert. Minst 65 prosent av avfallet blir til nye ressurser

Strategi 3: Bevare naturen

I Bergen verdsetter og styrker vi naturen slik at den kan lagre karbon og håndtere effektene av klimaendringene. I 2030 har vi løsninger som gagner både naturen og klimaet.

Strategi 4: Forberede for endring 

 I 2030 er Bergen rustet til å håndtere effektene av klimaendringer og utnytter mulighetene i omstillingen til lavutslippssamfunnet

Tiden er nå 

Bergen skal inspirere og invitere til samarbeid. Bergens første klimaplan kom i år 2000. Siden 2009 har utslippene gått nedover. Men dersom Bergen virkelig skal komme så nær null utslipp som mulig og bli et lavutslippssamfunn i 2030, må vi ha et taktskifte og endringene må skje nå. Vi er allerede på overtid, det er ikke tid til flere utsettelser. 

Frem mot 2030 skal vi fortsette å prøve ut pilotordninger for lav- og nullutslippsløsninger, men det viktigste i dette tiåret er at vi bygger de strukturene som gjør at vi kan leve klimavennlige hverdagsliv. Dette betyr at alt fra lovverk til skatte- og avgiftssystem og infrastruktur må fremme de klimavennlige løsningene. 

De klimavennlige valgene må bli de naturlige valgene våre. Denne strategien skal bidra til at hele det mangfoldige Bergen, fra Åsane i nord til Fana i sør, klarer den nødvendige omstillingen på en rettferdig måte, samt at samfunnet er rustet for klimaendringene. 

Klimaarbeidet skal være rettferdig gjennom at byrdene og godene av klimaarbeidet blir rettferdig fordelt, og Bergens innbyggere blir involvert i omstillingsprosessene.