Fra parkbehandling til naturrestaurering

Nå er arbeidet med å renske opp Store Lungegårdsvann og Møllendalselven i gang. Den videre planen er å restaurere deler av den ødelagte naturen.

Foto: Harald Simonsen

Tekst: Harald Simonsen og Halfdan Wiik

Elven som renner ut i Store Lungegårdsvann (heretter forkortet SL), er et av satsingsvassdragene i vassdragsplanen for Bergen, og er den eneste sentrumsnære elven i Bergen som møter sjøen i et åpent elveløp. Miljøtilstanden i elven er i dag svært dårlig og store deler av elven er i dag kanalisert.

Men med de planene som nå foreligger med etablering av minstevannføring, breiere vannspeil, gytegroper og kantvegetasjon, kan dette sikre bedre rekruttering av anadrom fisk i elven med bruk av SL og byfjorden som sjøaurehabitat.

Vi må helt tilbake til 2006 da den første kommunedelplanen for SL, søndre del, kom. Siden har det kommet reguleringsplaner for ulike del av SL og en samlet arealplan for hele SL i 2020. Samtidig er Møllendal elve- og strandpark, vedtatt i 2011, endelig i ferd med å bli satt ut i livet.

Foto: Harald Simonsen
De 1,2 kilometer lange rørene som flyter i overflaten frakter sand som skal dekke hele bunnen av Store Lungegårdsvannet.

De fire store prosjektene

Møllendal elve- og strandpark

Møllendalselven er det eneste åpne vassdraget i Bergen sentrum, og skal restaureres for å få mer biologisk mangfold over og under vann.

Bergen kommune eier prosjektet, som har en prislapp på 112,7 mill. Dersom et gjennomføringsvedtak er på plass innen oktober 2024, kan elven være ferdig restaurert allerede sommeren 2026.

Renere havn

Sjøbunnen i Store Lungegårdsvann er kartlagt, og det er påvist at den er sterkt forurenset av tungmetaller og organiske miljøgifter. Kommunen fikk 107,3 millioner av Miljødirektoratet for å rydde opp.

Pilot Grønneviken

Området er på 18,4 dekar på vestsiden av Møllendalselven, og kan gi ca. 375 boenheter og en barnehage.

Bystrand og ny Lungegårdspark

Den nye parken og stranden tilrettelegges for økt bruk, med et bredt aktivitetstilbud. Forprosjektet ble ferdigstilt i mai 2021. Planen ble revidert, og har vært under detaljprosjektering. Det er usikkert om arbeidet med bystrand og ny Lungegårdspark igangsettes i 2024.

Viktig for fugl og fisk

Møllendalselven, SL, Solheimsviken, Damsgårdssundet og Puddefjorden, må sees som et sammenhengende økologisk område for fisk og vanntilknyttede fuglearter. Hele området har en funksjon for fisk- og fugleliv hele året, som hekkeplass (fiskemåke og tjeld) og gyteplass for torsk, sjøaure og andre arter. For fugl er næringsopptak, rasteplass, vaskeplass eller overvintringsplass i området viktig.

Området i og rundt SL er i rivende utvikling. Det gjøres flere tiltak for å bedre området for folk og natur – kalt «de fire store»: Renere Havn Bergen, Bystrand og ny Lungegårdspark, Møllendal elve- og strandpark og Pilot Grønneviken. Dette er fire tiltak som er organisert med egne prosjektorganisasjoner.

Noen begreper

Miljøtilstanden er en vurdering av om forholdene i naturen er god, slik at det biologiske mangfoldet og naturens goder bevares for fremtiden. Man ser også på hvor mye naturen er påvirket av menneskelig aktivitet.

Anadrom er et begrep som benyttes om ferskvannsfisk som regelmessig vandrer til havet på næringssøk og tilbake til ferskvann igjen for gyting.

Minstevannføring er den vannmengden som opprettholdes eller slippes i et regulert vassdrag for å ivareta miljøverdier tilknyttet vassdragsmiljøet for å sikre et livskraftig økosystem.

Opprydding av sjøbunnen

Renere havn Bergen er et samarbeidsprosjekt hvor målet er en ren ny sjøbunn i Byfjordens indre del. Opprenskingen i SL er helt avgjørende for å restaurere Møllendalselven. Prosjektet utføres i regi av Bymiljøetaten i Bergen kommune, med støtte fra Miljødirektoratet. Som det første av tre delområder sto Puddefjorden ferdig med ny bunn sommeren 2018.
Arbeidet med å legge ut ny, ren sjøbunn i SL startet i oktober 2023. Det legges to lag med fin sand. Så et lag med litt grovere masser på toppen. Det øverste laget skal holde alt på plass. Resultatet blir 30 centimeter ny sjøbunn. Arbeidet skal være ferdig i mai 2024.

Før tildekkingen ble 84 tonn boss fjernet fra sjøbunnen. Sjøbunnen er kartlagt med en ny og avansert og effektiv metode.

I søknaden til statsforvalteren er bl.a. disse to miljømålene foreslått for prosjektet:

  • Forurenset sjøbunn i SL skal ikke utgjøre en helsefare for mennesker.
  • Forurenset sjøbunn i SL skal ikke gi negativ påvirkning på økosystemet i Puddefjorden og resten av Byfjorden.

Miljømålene vil følges opp med regelmessige målinger.

Møllendal elve- og strandpark

Venneforeningen for Store Lungegårdsvann og Møllendalselven er glade for at Bergen kommune har tatt i bruk det forpliktende begrepet naturrestaurering, og forventer at resultatet blir tydelig.
Dette sier Bergen kommune om prosjektets mål:

  • Bidra til renere vann og renere jord, gjennom miljøtiltak som bidrar til håndtering av forurensede masser og bidrar til å hindre utslipp av miljøgifter til elveløp og sjø.
  • Restaurere utløpet av Møllendalselven, og bidra til bedre forhold for biologisk mangfold over og under vann.
  • Legge til rette for park- og elvearealer som er robuste og tilpasningsdyktige med hensyn til klima.
  • Utvikle kant- og strandsonen til offentlige, sjønære parkområder, med attraktive og aktive oppholds- og aktivitetssoner for alle, både på land og i vann.
Foto: Harald Simonsen
Store Lungegårdsvann (SL) nærmest og Puddefjorden. Området hvor Møllendal elve- og strandpark skal etableres er markert med ring. Til høyre på bildet langs SL ser vi planlagt område for den nye Lungeparken.

Spille på lag med naturen

En park kan være så mangt. Selv om utformingen er flott å se på, er det ingen garanti for at tiltaket vil gagne naturen i området. Det kan være tvert imot. Det er derfor veldig viktig at det spilles på lag med naturen. Man må ta vare på det som er igjen av naturlig biomangfold, både for insekter, fisk og fugl.

For Møllendalselven må det bety at naturhensyn får forrang foran parkhensyn overalt der dette kommer i konflikt, og at bl.a. naturlig stedegen vegetasjon blir valgt og prioritert. Det er allerede truffet tiltak for å bedre vannføringen – som en oppgradert og integrert del av elvepark-planene. Dette vil ha avgjørende betydning for alt liv i og i tilknytning til elven.

At Møllendalselven fortsatt har en stamme av sjøaure, sier også noe om potensialet som ligger i området.

Yngelen som klarer seg og kommer seg ut i SL og videre har gode oppvekstmuligheter. Det er lett å se for alle som følger med på livet i fjorden.

Foto: Arild Hamre BA 8.juni 2021
VENNELAGET. Vennelaget legger ut gytegrus som en symbolsk handling for å rette oppmerksomheten mot det manglende biologiske mangfoldet i Møllendalselven. På broen bak står Jorun Egge fra Fløen Vel og Alv Arne Lyse i Norges jeger- og fiskerforbund Hordaland. Nede i elven står Halfdan Wiik fra Naturvernforbundet og Terje Aarsand fra Bergen Elveforum.

Venneforeningen

Venneforeningen for Store Lungegårdsvann og Møllendalselven ble etablert i 2021 med mål om å bidra til å øke bevisstheten om naturkvaliteter og å ta vare på og utvikle det biologiske mangfoldet i området.

Foreningen har vært direkte involvert i prosjektet Møllendal elve- og strandpark. Vi har hatt flere møter med prosjektledelsen og rådgivere i COWI som er med i prosjektteamet for utvikling av prosjektet.

På informasjonsmøtet som var arrangert av COWI i november 2022 spilte Venneforeningen inn flere forventninger. Helt sentrale krav fra Venneforeningen er minstevannføring i elven, bredere vannspeil og stedegen kantvegetasjon for å få å øke og sikre bestanden av gytende sjøaure i elven. Det er mye som tyder på at Bergen kommune nå har funnet en løsning for minste vannføring i elven.

I tillegg til Naturvernforbundet deltar representanter for en rekke organisasjoner og foreninger i Venneforeningen: Bergen Elveforum, Birdlife avd. Bergen, Fløen vel, Møllendal vel, Neptun Motorbåtforening, Bergens Sportsfiskere, St. Paul gymnas og Hyssingen produksjonsskole.