Klage på vedtak om sambruksfelt på E16/E39

NVH sin klage på politiets vedtak om å ikke innføre sambruksfelt på Nordre innfartsåre.

Hordaland politidistrikt – ordensavdeling

Postboks 285

5804 BERGEN

Bergen, 12. august 2003

Klage på vedtak om sambruksfelt på E16/E39

Vi viser til deres brev til Statens Vegvesen, region Vest av 9.7.2003 (referanse
2003/01206-2 322) der Politiet avviser forslaget om å innføre sambruksfelt
på Nordre Innfartsåre til Bergen. Naturvernforbundet Hordaland (NVH)
påklager herved dette vedtaket. Vi anser klagefristen for å være
tre uker etter det ble kunngjort i Bergens Tidende 19.07.2003. Grunnet ferietid
har vi imidlertid ikke kunnet klage før nå.

Om vedtaket

Politiet har avvist forslaget fra Statens Vegvesen om å innføre
sambruksfelt på Nordre Innfartsåre med begrunnelse om at sambruksfelt
vil føre til flere ulykker enn i dag, og viser til at trafikken på
vegen har en gjennomsnittsfart på oppunder 90 km/t.

Bakgrunn for klage

Politiet viser til en rapport fra Sintef. Rapporten konkluderer ikke med at
sambruksfelt vil gi flere ulykker enn i dag. Sintef mener det er en viss fare
for flere ulykker, og at ulykkesstatistikken må overvåkes nøye.
Det er riktig slik Politiet hevder at Statens Vegvesen ikke har foreslått
tiltak som kan redusere ulykkesrisikoen, og vi mener det er en klar mangel i
utredningen som ligger bak vedtaket.

Å innføre sambruksfelt på Nordre innfartsåre er et
viktig forsøksprosjekt for å bedre framkommeligheten til kollektivtrafikken
og for de som reiser flere sammen i samme bil. NVH er opptatt av å bedre
framkommeligheten for kollektivtransporten i Bergen. Det er derfor sterkt beklagelig
at Politiet stopper dette prosjektet nå uten å kreve skikkelige
utredninger.

Sintef-rapporten har ikke beregnet noen endring i reisemiddelfordeling som
følge av bedre framkommelighet for samkjørende. Endret reisemiddelfordeling
til flere personer i færre kjøretøy vil gi mindre trafikk
og trengsel på veiene og mindre ulykkesrisiko. Sintef har heller ikke
spesifisert hva som er årsaken til at dette prosjektet skulle gi mindre
fordeler for de samkjørende enn det tilsvarende prosjektet i Trondheim.
Polititet i Trondheim har forøvrig ikke merket noen økning i ulykkesstatistikken
etter innføringen av sambruksfelt.

Siden Politiet først har fått en rolle i denne saken som tilsier
at det sitter inne med makt til å foreta endelig vedtak er det også
Politiets rolle å forsøke å arbeide konstruktivt rundt intensjonene
i forslaget for å finne ut hvordan målet om bedre framkommelighet
for de samkjørende kan oppnås. Vi krever derfor at Politiet gjør
et nytt vedtak hvor de krever at blir utført undersøkelser og
utredninger som tar for seg manglene i den utredningen som foreligger. Deretter
må Politiet ta saken opp til ny vurdering.Med vennlig hilsen

NATURVERNFORBUNDET HORDALAND

John Martin Jacobsen

Daglig leder

Erik Natvig

FagmedarbeiderKopi:


Samferdselsdepartementet

Vegdirektoratet

Hordaland fylkeskommune

Bergen kommune

Statens vegvesen region