Klimapolitikken må være effektiv og rettferdig

I uttalelsen vedtatt på årsmøtet 2. juni ber Naturvernforbundet Hordaland blant annet om at det settes tak på luksusforbruk.

30 år etter at verdens politikere aksepterte at klimatrusselen er reell og farlig, har utslippene globalt steget mer enn 60 prosent, og de stiger fortsatt. Norge er ett av få land i den rike verden som ikke har kuttet utslipp siden 1990. Tida er blitt så knapp, at det ikke er mulig å løse klimakrisa uten kraftige tiltak. Vi kommer til å føle konsekvenser av omstillingen på kroppen. Da er det viktig at de som har mest, også yter mest. Luksuspreget, miljøskadelig forbruk må begrenses.


Folkelige protester mot bompenger og drivstoffavgifter i Norge og i utlandet understreker at vi ikke kan lykkes uten at byrdene blir rettferdig fordelt. Klimaavtrykket vårt øker proporsjonalt med hvor mye penger vi har. Da må klimatrusselen bekjempes på en måte som oppleves som sosialt rettferdig. Naturvernforbundet mener derfor at:

  • Vi må innføre Karbonavgift til fordeling (KAF). Dette er en ordning som både gagner miljøet og dem med lavt forbruk: Samtidig som prisene på fossile brennstoffer øker, vil de som bruker minst sitte igjen med mer enn før. Vi må sikre at ikke distriktene kommer dårlig ut enn sentrale strøk. Dette kan gjøres gjennom tiltak utenom KAF, eller ved en distriktsjustering av utbetalingene.
  • Vi må sette tak på miljøskadelig luksusforbruk. Ett eksempel er å si nei til flere hyttepalasser ved å lovfeste en maksimumsstørrelse for hvor store fritidsboliger man får bygge. Et annet eksempel kan være å forby store, nye motorlystbåter med høyt energiforbruk.
  • Nye arbeidsplasser må erstatte oljejobbene. Stortinget må sette rammene for en ny, grønn nærings- og industrisatsing, der Staten spiller en aktiv rolle i samarbeid med privat næringsliv. All oljeleiting må stanses, oljenæringen må bygges planmessig ned.

Samfunnet må fremme nye arbeidsplasser innen økologisk bærekraftige rammer på blant annet disse feltene:

  • energisparing og effektivisering: oppgradering av våre bygg, modernisering av vannkraftverk
  • bygging og drift av småskala vind-, geo- og solanlegg i tilknytning til boliger
  • havvind
  • grønn hydrogen
  • utvikling av batterier
  • fossilfri drift av ferjer, skip og andre transportmidler

Innen jordbruk, skogbruk og fiske må samfunnet oppmuntre til en omstilling som samtidig kutter klimagassutlipp og bevarer arbeidsplasser og naturens mangfold. Det betyr bl. a. å prioritere tradisjonell drift som er viktig for klima og artsmangfold, som utmarksbeite.

Husholdningene må ha en basiskvote med rimelig strøm til boligen, men utover denne må strømprisene opp for å hindre sløsing.

Klimaendringene truer først og fremst folk i det globale sør som ofte knapt har bidratt til klimagassutslipp. Rettferdig omstilling betyr at det må overføres store beløp til klimaomstilling i sør. Det må samtidig settes en stigende FN-administrert avgift på internasjonal transport, der hoveddelen går til finansiering av Det grønne klimafondet.


Med vennlig hilsen
Årsmøtet i Naturvernforbundet Hordaland, 2. juni 2020