Klimaskog – Klima mot natur?

Seminaret ble sendt direkte på nett. Her kan du se webinaret og presentasjonene.

Skogen er og har vært en viktig ressurs, for mennesker og natur. Klimapanelet og Naturpanelet har nylig kommet med hver sin rapport som maler et dystert bilde av statusen for klima og natur på jordkloden. Kampen mot klimaendringer har rettet blikket mot skogen. Klimaskog har derfor blitt et nytt begrep og viser til skogens rolle som karbonsluk og karbonlager. Hva er skogbrukets rolle og hvilken skog bør vi satse på? Blir naturen glemt i kampen mot klimaendringene, og vil det være mulig å sikre gode klimatiltak med skog samtidig som man ivaretar naturen?

Vi ønsket å legge opp til en nyansert debatt mellom forskning, skogbrukere og naturverneres perspektiver.

Ordstyrer og debattleder var Synnøve Kvamme, Naturvernforbundet Hordaland. 

Program med presentasjoner

Åpning av seminar v/ Synnøve Kvamme, Naturvernforbundet Hordaland

Skogens naturmangfold, naturskog vs. kulturskog v/ Tone Birkemoe, Professor i entomologi, NMBU 

Skogen som karbonsluk og karbonlager – Karbonlagring i jord relatert til trær og mykorrhiza v/ Line Nybakken, professor i anvendt skogøkologi, NMBU

Effekter av treslagsskifte, treplanting og nitrogengjødsling i skog på biologisk mangfold v/ Per Arild Aarrestad, NINA Bergen

Skogen som klimatiltak – skognæringens syn v/ Ida Aarø, rådgiver frivillig vern, skog og klima, Norges skogeierforbund

Skogen som klimatiltak – naturvernets syn v/ Sverre Lundemo, seniorrådgiver naturmangfold, WWF Verdens naturfond

Paneldebatt