Krittaksjon for artsmangfold

Visste du at det trolig finnes 60 000 arter i Norge? Og at 2400 av disse er trua nasjonalt, og omkring 1000 arter er kritisk eller sterkt truet?

Disse er er oppført på Norsk rødliste for arter fra 2015, som er en liste over alle arter som har en risiko for å dø ut i Norge. Som en påminnelse om dette enorme artsmangfoldet gjennomførte Naturvernstudentene en nattaksjon i løpet av valgkampen, natt til mandag 28. august. Vi skrev ned navnet på de truede artene på rødlista for Hordaland i kritt på Torgallmenningen.

Krittaksjonen skulle tjene som en påminnelse om alle de truede dyre- og planteartene som finnes rundt oss, men som vi ikke nødvendigvis legger merke til. Symbolsk nok ble disse navnene og tegningene vasket vekk av regnet neste formiddag. Den største årsaken til tap av arter er arealandringer: bygg- og anleggsvirksomhet på land og i sjø, skogplanting (for eksempel av sitkagran), hugging av skog og gjengroing av kulturlandskap.

Men gjør det noe at arter forsvinner? At et mangfold av arter gjør naturen vakrere er en viktig  begrunnelse for å ta vare på artsmangfoldet, men også arter som er mindre synlige har en plass i økosystemene. De forsyner oss med tjenester som har stor nytteverdi for oss. Fjerner man én art fra økosystemet har det konsekvenser. Hver art inneholder også biologisk informasjon som går tapt om arten dør ut. Denne informasjonen kan vi bruke i forskning og utvikling av nye teknologi.
Tenk bare på betydningen penicillin har hatt for millioner av mennesker verden over, og hvordan verden ville sett ganske annerledes ut om soppartene den besto av ikke eksisterte. 

Artsmangfold, naturglede og rekreasjonsverdier er vanskelig å måle. Derfor vil ofte naturvernet tape i kampen mot økonomiske interesser eller andre kortsiktige samfunnshensyn. Derfor er det viktig å få på plass vern av ikke bare truede arter, men også av sårbare og truede områder. Det ønsket Naturvernstudentene å minne om både politikere og velgere om med vår
krittaksjon. 

Skribentene er aktive i Naturvernstudentene Bergen.


Teksten er også publisert i medlemsmagasinet NaturVest #2 2017.