Midtmarka får leve

Sunniva Vatle er glad og lettet over at det ikke blir noe av den 9,7 km lange motorveien fra Kolltveit til Ågotnes.

Foto: Mona Maria Løberg

Vi får være med Sunniva Vatle, lederen av Naturvernforbundet Øygarden, ut til Ågotnes. Hun har jobbet som miljørådgiver i Øygarden, og nå i Bergen kommune, og kan mye om forvaltning og paragrafer knytta til natur og miljø.

– Dette må jeg ta bilde av, og sende til kommunen, sier hun når vi starter turen vår. Noen har dumpet avfall i starten av stien.

– De får en sånn melding en gang i uka, sier hun og ler. På samme sted ser vi også parkslirekne, en art som ikke hører hjemme i naturen her.

– Det er nok av saker å ta tak i!

Planen ble opphevet

Vi går i det vakre landskapet. Her er det små vann, bekker, lyng og lav. For ikke lenge siden så Sunniva flaggermus her. Hubroen lever også her. Svartstrupe ble observert da BT var med på tur i området, og den lever bare i kystlynghei.

Mona Maria Løberg

Her ville de ha 9,7 km med vei, to felt som kunne utvides til fire felt.

Sunniva peker og viser naturområdet som ville blitt rasert dersom det veien mellom Kolltveit og Ågotnes hadde blitt bygd.

Hun viser hvor det ville kommet en tunnel, og et lokk med såkalt miljøgate på toppen. Heldigvis ble det ikke noe av planen. Paraplyorganisasjonen FNF Hordaland, som Naturvernforbundet er en del av, klaget inn planen. Vi fikk medhold hos Sivilombudet, og Statsforvalteren opphevde delen av planen som ikke omfatter Sotrasambandet. Fordi planen ville ødelagt for mye natur.

Les uttalelsene i saken

FNF Hordaland er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner i Hordaland. Formålet er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle saker i Hordaland fylke.

Natur er viktig, men..

Ordfører i Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik (H), har ikke gitt seg. Til BT uttalte han 4. april at «– Natur er viktig, ja – men det kan ikke være det eneste som teller». Han mener at det er behov for en ny vei, med tanke på industriområdene nord i Øygarden. En oppgradering vil kunne ødelegge bomiljøene langs den gamle veien, mener han.

Naturvernforbundet i Øygarden deler ikke dette synet. Den sammenhengende kystlyngheien, vassdraget og artene som lever der, er uvurderlig. Det er også et viktig naturområde for befolkningen i kommunen.

Lokallaget gir seg heller ikke, og vil stå klare med paragrafene om det skulle bli nødvendig.

Mona Maria Løberg

Verdifull kystlynghei

Midtmarka i Øygarden er viktig på flere vis. Blant annet er det en stor, sammenhengende kystlynghei. Et økosystem av røsslyng, bier, fugler, sopp i jordsmonnet.  Kystlynghei er naturområder nesten uten trær, og domineres av dvergbusker og røsslyng. Det er en naturtype hvor dyr har vært på beite, hvor man har brent lyngen og drevet med lyngslått.

Mona Maria Løberg

Før var det en vanlig naturtype, men i dag er det et sjeldent syn. Den forsvinner når det gror igjen, eller det bygges.

At Midtmarka ble reddet er en gledelig nyhet, mener Sunniva. En lettelse.

I naturmangfoldloven § 52 står kystlynghei oppført som en utvalgt naturtype. Det vil si at det er en type natur som det er særlig viktig å ta vare på. Disse typene natur kan være sjeldne i verden, og er viktige leveområder for andre, viktige arter. Kystlyngheien har også en rolle når det gjelder klima. Den lagrer nemlig mer karbon i ung fase, enn skog.

Gamle veiplaner, nye miljømål

I Midtmarka finnes det også myrer, som både holder mengder med karbon og er en god flomdemper. Her finnes det mange småvann, og Angeltveitvassdraget er viktig for sjøørretten.

Dette er også viktig å ta vare på, mener Sunniva. Hun påpeker at det i EU er satt mål om at det skal være god miljøtilstand i alle vann. Men det er ikke mulig å få til om man ødelegger vassdrag.

Mona Maria Løberg

Utfordringen er at planene om utbygging er gamle – og ble skrevet lenge før de viktige miljømålene om å verne natur og stogge klimaendringene ble avtalt. Planer bør revideres. Og vassdrag kan restaureres. Det er én av mange ting som lokallaget i Øygarden vil sette i gang med.

Naturvernsaker i Øygarden

Bildetangen. Et stort område som utbyggerne vil utvikle til et nytt bysentrum. De ønsker å bygge 3500 nye boliger. Vi har sendt inn klage.

Planstrategien og kommeplanens arealdel (KPA) i Øygarden

Tomt til atomkraftverk. LNF-område. Vi kommer til å klage om det blir gitt konsesjon.

Spredning av hummer. Det er forslag om å opprette fredningssoner for hummer, og det er det kun administrasjonen i kommunen som kan gjøre. Vi vil følge opp.

Plast. Øygarden er et område hvor det kommer inn mye plast fra havet. Kommunen trenger en strategi. Lokallaget vil også invitere til ryddeaksjoner, som alle kan være med på.

Restaurering av vassdrag. Vi vil begynne med å kartlegge, og se hvilke som er i dårligst tilstand. Det kan forbedres, ved å fjerne hindringer for fisk, og åpne opp rør.