Ny naturkunnskap kan verne Øystesevassdraget

Fagbiologer fant nesten fem ganger flere rødlistearter enn det som kraftutbyggernes konsulenter fant i Øystesevassdraget, viser en uavhengig fagrapport fra Stiftelsen Biofokus.

Fagrapporten dokumenter nesten fem ganger flere rødlistearter enn kraftutbyggernes fagrapporter. I tillegg er det identifisert to svært viktige naturtyper med høy verdi. Øysteseelva peker seg ut som en av de aller viktigste lokalitetene for sjeldne og trua moser i regionen. Flere rødlista mose- og lavarter er svært fuktkrevende, og sårbare for endringer i vannføringen. Den svært sjeldne tannkjølmosen er bare funnet fire steder i Norge, og forekomsten i Øystesevassdraget er den største som er påvist.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) innstilte i desember 2015 på å gi tillatelse til to kraftprosjekt i Øystesevassdraget. Saken behandles nå av Olje- og energidepartementet (OED).
Forum for Natur og Friluftsliv i Hordaland med Bergen og Hordaland Turlag, Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hordaland og Naturvernforbundet har finansiert den nye naturmiljøundersøkelsen, utført av stiftelsen Biofokus. Bakgrunnen var sterk mistanke om at store naturverdier var oversett, noe som viste seg å være korrekt.

Rapporten dokumenterer at svært viktige naturverdier ikke ble kartlagt eller vurdert i forbindelse med søknad om kraftutbygging i Øystesevassdraget. «Funn av mange flere rødlistearter og sjeldne naturtyper må få konsekvenser for behandlingen i Olje- og energidepartementet (OED).

– Vi mener naturverdiene er så store at OED må avslå søknadene og at hele Øystesevassdraget må vernes, slik NVE innstilte på i 2006. Heldigvis har vi nå fått fram denne verdifulle kunnskapen om området slik at OED kan fatte et vedtak basert på ny kunnskap om naturverdiene i Øystesevassdraget» sier Helene Ødven Leder for Bergen og Hordaland Turlag, Nils Tore Skogland Leder Naturvernforbundet Hordaland og Alv Arne Lyse Fylkessekretær Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland

Kartleggingen er utført, rapporten klar og konklusjonen knusende. Torbjørn Høitomt og Jon Klepsland fra Biofokus identifiserte 14 rødlistearter mot småkraftutrederens 3 og oppgraderte de to naturtype lokalitetene fossesprutsone og skogsbekkekløft fra henholdsvis B og C til verdi A- Svært viktig. Dette er ny beslutningsrelevant kunnskap og må sees i sammenheng med de øvrige naturverdiene i vassdraget. Reduksjon og endring av fossenga grunnet redusert vannføring i Ørredalsfossen er ikke lenger bare en stor ulempe slik NVE påpekte i sin innstilling før jul. Det er et sjansespill med regionale og nasjonale biologiske verdier. Fordi vi snakker ikke om forholdsvis vanlige arter i regionen (ref NVE sin innstilling), men om rødlistede og sjeldne arter. I rapporten leser vi: «Med hele seks påviste rødlistede moser og i tillegg en lang rekke andre sjeldne både kalk- og fuktighetskrevende mosearter peker Øysteseelva seg ut som en av de aller viktigste lokalitetene for sjeldne og trua moser i dette miljøet i regionen.” Biofokus har på grunnlag av dette gitt en ny konsekvensvurdering av konsesjonssøknaden i nedre del, og konkluderer med at prosjektet vil ha store negative konsekvenser for naturtyper og rødlistearter. Det er også verdt å merke seg at rapporten påpeker potensial for flere rødlistearter både innenfor gruppene som er kartlagt, men også innenfor gruppene insekter og sopp.

«Øystesevassdraget ligger i et område med kalkrik berggrunn, slike berggrunnsforhold er en viktig forutsetning for artsrike og unike naturmiljø i regionen. Når man i tillegg så at deler av området som i teorien skulle ha de beste forutsetningene for sjeldne arter og naturtyper ikke ble undersøkt i forbindelse med konsesjonssøknaden, vokste mistanken om at utbyggerens rapport ikke presenterte en reell oversikt av naturmiljøet i nedre deler av Øystesevassdraget. Når tilleggsrapporten nå foreligger er vi likevel overrasket over omfanget av det som ble oversett», sier Nils Tore Skogland.

«Øystesevassdraget er så viktig for regionen at organisasjonene besluttet å bestille en egen fagutredning for nedre deler av Øystesevassdraget. Dette er en kostnad ingen har budsjettert, men som viste seg å være absolutt nødvendig for å påvise de reelle naturverdiene i område. Denne nyervervede kunnskapen kommer i tillegg til allerede kjente negative konsekvenser for blant annet anadrom fisk. Summen av konsekvensene ved en utbygging må veie tungt i den videre behandlingen», supplerer Alv Arne Lyse.

«Øystesevassdraget inngår i Bergsdalen og Kvamsfjellene, dette friluftsområdet er et satsningsområde for Bergen og Hordaland Turlag. Områdets plassering kombinert med natur- og landskapsverdier gjør området unikt. Vi snakker her om et av de største gjenværende inngrepsfrie naturområdene i Hordaland, en times biltur fra Bergen. Når man da i tillegg har kartlagt svært viktige forvaltningsprioriterte naturtyper og hele 11 rødlistede moser og lav, da snakker vi særskilt og verneverdig», sier Helene Ødven.

«Vi forventer at Olje- og energidepartementet og regjeringen følger opp retningen som er lagt i sin egen naturmangfoldmeldingen som forutsetter en styrket innsats for truet natur. Systemet som skal sikre at forvaltningen har et reelt kunnskapsgrunnlag har igjen kommet til kort. Her har NVE utarbeidet en innstilling på sviktende grunnlag og departementet må nå i første omgang sikre at konsesjonssøknaden avslås og ved neste korsvei at konsesjonssystemet gjennomgås slik at vi ikke fortsetter og risikere tap av store naturverdier fordi vi simpelthen ikke vet at de eksisterer», sier Helene Ødven, Nils Tore Skogland og Alv Arne Lyse.

Nye funn av svært viktige naturverdier i Øystesevassdraget styrker ytterligere verneverdigheten til vassdraget. Vi må huske på at Norges vassdrags- og energidirektorat, basert på tilgjengelig kunnskap i 2006, gav en klar anbefaling om at Øystesevassdraget hører hjemme i Verneplanen for vassdrag. Den nye kunnskapen er derfor et svært viktig supplement og dokumenterer ytterligere at vassdraget har særskilte kvaliteter. Ivaretakelse av naturmangfold skal sikres gjennom konsekvensutredninger, men hva skjer når disse ikke greier å fremskaffe beslutningsrelevant informasjon? I 2015 utførte Biofokus supplerende undersøkelser i Gjengedalsvassdraget engasjert av Naturvernforbundet Sogn og Fjordane. Samme år gjennomførte Biofokus og Miljøfaglig Utredning AS en etterundersøkelse for NVE av 20 omsøkte småkraftverk. Konklusjonene var nedslående og dokumenterer at naturmiljøundersøkelsene ikke greier å fange opp de reelle naturverdiene og konsekvensene av omsøkte utbygginger.

Organisasjonene forutsetter at OED og regjeringen sikrer en fullstendig og selvstendig gjennomgang av verdiene som er på spill i Øystese gjennom den pågående konsesjonsprosessen. Dette må selvsagt inkludere funnene i rapporten «Kartlegging av naturverdier i nedre deler av Øystesevassdraget i Kvam herad, Hordaland». Nå er det påvist enda en gang at konsulentutredninger knyttet til kartlegging av naturmangfold i vannkraftsaker ikke er gode nok. Dette må medføre at begge konsesjonssøknadene i Øystesevassdraget avslås og at dagens konsesjonsregelverk endres slik at naturmangfold bedre dokumenteres og ivaretas.

Les hele rapporten fra Biofokus her.

FNF Hordaland er et samarbeidsforum for natur- og friluftsorganisasjoner i Hordaland, som arbeider for å ta vare på natur- og friluftsinteressene i fylket. Per i dag er det 10 organisasjoner tilsluttet FNF Hordaland: Bergen og Hordaland Turlag (DNT), Naturvernforbundet Hordaland, Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland, Bergen og Omland Friluftsråd, Norsk Ornitologisk Forening Bergen lokallag, Hordaland fylkeskystlag, Norsk Botanisk Forening Vestlandsavdelingen, Syklistenes Landsforening Bergen og omegn, Voss Utferdslag (DNT) og Voss Kajakklubb. Sammen representerer organisasjonene rundt 39.000 medlemmer i fylket.

Vil du oppleve og bevare Øystesevassdraget? Meld deg på seminar og tur til Øystesevassdraget i Hardanger 2.-4. september 2016.