Planstrategi for Masfjorden kommune 2024–2027

Det trengs mer målrettet arbeid for å ta vare på natur- og friluftsverdiene i kommunen.

Masfjord kommune har lagt ut en ny planstrategi på høring. Kommunen bør innføre et arealregnskap, og sette seg mål om å bli arealnøytral. Det bør også stå noen ord om å prioritere planvask, og utarbeide en naturmangfoldsplan for kommunen.

Kommunen bør vurdere oppstart av kommuneplanens arealdel (KPA) før 2027, og at de må ha med andre merknader enn «behov for mer næringsareal».

Masfjorden bør unngå å sette av arealer til vindindustri i natur- og friluftsområder.

FNF Hordaland logo

Forum for natur og friluftsliv

FNF Hordaland har skrevet denne uttalelsen, som vi stiller oss bak.

FNF Hordaland er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner i Hordaland. Formålet er å styrke arbeidet med å ta vare på natur- og friluftslivsinteresser i Hordaland.

Oversikt over aktuelle saker som påvirker natur og miljø finner du i Høringsradaren.