Tilskudd for å ta vare på kulturlandskapet

Her er en oversikt over tilskuddene som skal gjøre det lettere å ta vare på det artsrike kulturlandskapet.

kulturlandskapet, blomsterengMona Maria Løberg

Landbruks- og miljøforvaltningen har en rekke tilskuddsordninger som skal bidra til ivaretakelse av kulturlandskapet. Vi har laget en oversikt over de mer spesifikke tilskuddsordningene som har ivaretakelse av det artsrike kulturlandskapet eller arter som lever i dette landskapet som sitt primære formål, eller som et av sine hovedformål. Tilskuddene er en viktig del av myndighetenes støtte til bønder for å ivareta viktige naturverdier og gjøre det lønnsomt å skjøtte det artsrike kulturlandskapet.

Det finnes også mer generelle tilskudd som er relevante for ivaretakelse av det artsrike kulturlandskapet, som ikke er tatt med i oversikten. Dette gjelder for eksempel tilskudd for dyr på beite, areal- og kulturlandskapstilskudd. Vi tar forbehold om endringer i tilskuddsordningene og at relevante ordninger kan ha blitt utelatt.

Landbruksforvaltningens tilskudd

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP)


Regionalt miljøtilskudd i jordbruket gjelder tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Statsforvalteren i fylkene får tildelt en økonomisk ramme gjennom jordbruksoppgjøret, og bestemmer selv hvilke tiltak og tiltaksklasser som skal inngå i det regionale miljøprogrammet.

Tiltakene blir bestemt ut ifra hva Statsforvalteren ser på som de største miljøutfordringene i ditt fylke. Statsforvalteren setter også tilskuddssatsene.

Før du søker må du vite hva slags tiltak du kan få tilskudd for i ditt fylke, og forsikre deg om at du oppfyller vilkårene. Dette finner du i veiledningsheftet fra Statsforvalteren i ditt fylke. Du kan eventuelt kontakte kommunen din for å få informasjon om hva du kan søke tilskudd for. Kommunen kan også hjelpe deg med søknaden.

Tiltakene er innen følgende hovedområder: redusere forurensning til vann og luft, ivareta kulturlandskap og kulturminner, tilrettelegge for friluftsliv og ivareta naturmangfold. Under har vi listet opp og lenket til de mest relevante tilskuddene for ivaretakelse av det artsrike kulturlandskapet.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Gjelder tilskudd til tiltak som fremmer natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap og reduserer forurensningen fra jordbruket.
Den som eier eller leier en landbrukseiendom der det foregår tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon, kan søke tilskudd. Den som leier må ha godkjenning fra eier. Privatpersoner og foretak kan søke om tilskudd.

Kommunen fastsetter prioriteringer, satser og søknadsfrist.

Ivareta natur- og kulturminner i jordbrukets kulturlandskap

Til tiltak som:

  • Ivaretar biologisk mangfold med arter og naturtyper som er knyttet til, eller formet av jordbrukets arealbruk og driftsformer. Dette kan for eksempel være rydding og istandsetting av gjengrodd slåttemark, fjerning av fremmede skadelige arter og tiltak for å ivareta pollinerende insekt.
  • Ivaretar kulturminner, kulturmiljøer og viderefører kulturarv (kunnskap, tradisjoner og teknikker). Dette kan for eksempel være istandsetting av verneverdige bygninger eller sikring av andre kulturminner.
  • Ivaretar mulighet for opplevelser, friluftsliv og et variert landskapsbilde. Dette kan for eksempel være tilrettelegging for ferdsel og tiltak for å ivareta gammel kulturmark.

Miljøtiltak utover vanlig jordbruksdrift

Til miljøtiltak som innebærer en ekstra innsats og som det er forbundet særlige kostnader med. Dette kan for eksempel være omlegging til, eller videreføring av, en driftsform som er egnet til å ivareta spesielle miljøverdier. Å følge lovpålagte miljøkrav regnes som en del av den ordinære jordbruksdriften, og skal ikke prioriteres for SMIL-tilskudd. Alminnelig jordarbeiding knyttet til eksisterende drift, vil i hovedsak ikke være berettiget SMIL-tilskudd.

Planleggings- og tilretteleggingsprosjekt

Til prosjekter som retter seg mot organisering og tilrettelegging for å gjennomføre konkrete miljøtiltak. Dette kan for eksempel være å legge forholdene til rette for større helhetlige miljøprosjekter over større områder, for eksempel knyttet til et vassdrag eller ei grend. Slike prosjekter skal lede fram til gode og konkrete kulturlandskaps- og forurensningstiltak.

For mer informasjon om hvilke arealer og hvilke type tiltak som er berettiget tilskudd, prioriteringer, satser m.m. i din kommune, se kommunens retningslinjer for tilskuddet og kommunens utlysning.

Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket


Tilskuddet går til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket som bidrar til å sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift. 46 områder er med i ordningen med Utvalgte kulturlandskap, og fem nye områder vil innlemmes i ordningen innen 2023. Det er kun de utvalgte områdene som kan søke om tilskudd.

Bevaringsverdige husdyrraser

Frist: del 1: 15. Mars. Del 2: 15. oktober

Tilskudd til tiltak i verdensarvområdene

Gjelder tiltak som bidrar til å styrke landbruket i de to verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap. Ved utlysningen skal kommunen opplyse om hvilke tiltak det kan gis tilskudd til.

Miljøforvaltningens tilskudd

Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder for tilskuddsordningene for trua natur, trua naturtyper, ville pollinerende insekter og verdifulle kulturlandskap.