Utbyggingstruet kystnatur på Askøy

Tressmarka og Eidsvika må bevares for fremtiden!

Eidsvika, vik i sjø med bratte klipper rundt

Sørvest på Askøy mellom bygdene Marikoven og Follese ligger et større utmarksområdet kalt Tressmarka. Området består av myr, lynghei, åpen fastmark, furu og bjørkeskog. Mot vest i det 430 dekar store området, ut mot Hjeltefjorden, ligger et urørt kystområde med flere viker og fjell som stuper bratt i sjøen. I kommunens gjeldende arealplan er området avsatt som LNF-sone ( Landbruk, natur og friluftsliv).

Eidsvika er mye brukt til rekreasjon, særlig for dem som bor i Marikoven. Follese skole har i lang tid brukt stedet til turer og ekskursjoner til fjæra.  Her er fjellvegger med boltede løyper for klatring. Bergveggene gir reirplass for ravn. Det er observert flere rovfugler i området. Gjøken holder til her. Måker, ender, skarv og ærfugl holder til rundt et lite skjær ved innløpet til den største viken.

Området eies av Follese Fellesskap som de siste femten årene har hatt som mål å få området omregulert til bolig- eller næringsformål. Tertnes Holding AS har en andel i fellesskapet. I starten var det tanker om et større antall , men i 2020 ble det presentert en omfattende plan for verdens første utslippsfri cruisehavn kalt «Kildn» og «hub» for en blå bybane, kalt «Fjordmetroen».

Tertnes Holding AS har fått utarbeidet flere prospekter på cruisehavn:  Konsulentfirmaene Cowi, EY ( Ernst & Young ) og Asplan Viak har laget hver sin mulighetsskisse. Det ble i starten antydet 2500 arbeidsplasser tilknyttet prosjektet, 1800 bare innen kontor. I den første skissen skulle havnen kunne ta imot 20.000 cruiseturister per dag som alle skulle fraktes rundt i distriktet med utslippsfrie hurtigbåter. Underveis i prosessen har de snakket mindre om cruise, mer om den blå Fjordmetroen, men som firmaets talsperson sier:

– Vi må ha litt cruise for å få prosjektet lønnsomt.

Fagetaten i kommunen anbefalte at området beholdt dagens status, altså LNF. Men et flertall av politikerne i formannskapet i Askøy vedtok våren 2022 at prosjektet måtte utredes videre.

I forslaget til ny KPA (Kommuneplanens Arealdel ), som skal behandles denne våren, 2024, er det lagt inn forslag til havneformål på Eidsvika og Brakedalsvika ved siden av.

Naturvernforbundet Askøy og Naturvernforbundet Hordaland, har gått sterkt imot disse planene. Å invitere flere cruiseturister til Bergensområdet er ikke noe grønt skifte. Den blå fjordmetroen vil ikke ha et passasjergrunnlag når vi ser at både Askøy og Øygarden har satset på riksveibygging.  Å bygge ned urørt natur harmonerer heller ikke med en grønn, bærekraftig utvikling.

531 askøyværinger har skrevet under på at de ikke ønsker noen cruisehavn i Eidsvika. Temaet var oppe i valgkampen 2023: Askøylisten, SV, Miljøpartiet de Grønne, Arbeiderpartiet og Industri- og Næringspartiet har sagt at de ikke vil gå for dette prosjektet, mens flertallet i kommunestyret bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Pensjonistpartiet vil se nærmere på planene fra Tertnes Holding AS.

– De har ikke landet, forteller ordfører Yngve Fosse ( H ).

Facebookgruppen Eidsvikas Venner har i dag 1129 medlemmer. Der har vi lagt ut alt av informasjon som angår dette prosjekter (som for øvrig ingen politiske nivåer verken lokalt, regionalt eller nasjonalt, har sagt at de vil ha). Askøy har i dag en velfungerende hurtigbåtforbindelse mellom Kleppestø og Bergen. Denne vil også snart bli elektrisk – og det er et stort parkeringsareal på Kleppestøkaien.

Cruisehavnen «Kildn» er et privat initiativ som vil ødelegge det siste tilgjengelige naturområdet på søre Askøy hvis det skulle bli realisert. «Kildn» vil aldri bli «grønn». Vi har tro på at våre lokale politikere når de får arealplanen på bordet, velger å gå for å ta vare på den uvurderlige naturen. Det beste hadde vært  at området ble vernet til glede for fremtidige generasjoner, gjerne et markaområde med tilgang til sjø.

Skrevet av
Jan Nordstrøm
Leder for Naturvernforbundet Askøy