Årsmøte i Naturvernforbundet i Indre Østfold

Kjære medlem. Vi inviterer med dette til årsmøte i Naturvernforbundet i Indre Østfold (NIIØ), som dekker Marker, Skiptvet, Rakkestad og Indre Østfold. Lokalforeningen er en del av Naturvernforbundet i Østfold (NIØ).

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NATURVERNFORBUNDET I INDRE ØSTFOLD

Tid: onsdag 17. februar 2021 kl. 19:00 – 20:30
Sted: Zoom videokonferanseplattform, https://zoom.us/j/97721073560 

Praktisk informasjon
For veiledning om hvordan installere zoom:https://naturvernforbundet.no/digitalemoter/

For teknisk spørsmål eller hjelp, kontakt:
Magnus Storvoll Strømseth
Tlf: 902 72 770
ms@naturvernforbundet.no

For spørsmål angående årsmøtet kontakt fungerende leder i Indre Østfold
Halvor H. Hartvig
Tlf: 976 99 318
halvor.hartvig@sdsl.no 

Faglig innledning
Under årsmøtet vil Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet holde et foredrag om forvaltning og bevaring av arealressurser.

Forslag til årsmøtet
Alle medlemmer har anledning til å melde inn saker til årsmøtet innen 3. februar. 

Saksliste 

Sak 1 Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
Som ordstyrer velges: John Magne Tangen, Naturvernforbundet sentralt
Som referent velges: Tore Brodin
Til å signere protokollen velges: Berit Hogseth og Ola Martin Wergeland Krog.

Sak 2 Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuelt
Naturvernforbundets vedtekter § 9-7.1: ”Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet. Det avholdes hvert år innen utløpet av mars måned og alltid slik at fristene for innsending av saker til fylkeslagenes årsmøte kan overholdes.” Og § 9-7.2. ”Innkalling må være medlemmene i hende senest to uker før årsmøtet.”

Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes

Sak 3 Årsmelding 
NIIØ har utarbeidet en omfattende høringsuttalelse for Nes hyttefelt i Indre Østfold, og har senere fulgt saken. NIØ har også fulgt denne saken og kommet med sine innspill til offentlige myndigheter. NIIØ har videreutviklet samarbeidet med Forum for Natur og Friluftsliv som er en paraplyorganisasjon fra natur- og friluftsorganisasjonene i Østfold. NIIØ har gjort befaring i Trømborg etter tips om et ulovlig deponi i et ravineområde. Informasjon med bilder er gitt videre til en ansvarlig politiker, og tidligere ordfører i kommunen. NIIØ har skrevet bekymringsbrev angående forvaltingen av det populære turområdet Frøne og Dørja i Rakkestad. NIIØ har levert høringsuttalelse angående pukkverksutvidelse i gamle Spydeberg kommune. Gjennom sommeren ble det gjort tre befaringer med statsstipendiat botaniker Tore Berg en rekke steder i Rakkestad og Marker. Det er også foretatt en del sporingsturer etter dyr i Fjella, med resultat noen sportegn etter gaupe og ulv. Naturvernforbundet i Indre Østfold har gjort enkelte rekognoseringer etter villsvin i Rakkestad. Det er levert høringsuttalelse for «Planstrategidokumentet» for Rakkestad kommune. 

Forslag til vedtak: Fremlagt årsmelding godkjennes 

Sak 4 Forslag til aktivitetsplan
I 2021 skal Naturvernforbundet i Indre Østfold følge med på arealbruken i kommunen, og se om dette samsvarer med FNs bærekraftmål og nasjonale og regionale retningslinjer. Vi skal overvåke natur- og rekreasjonsverdiene i nærområdene og i skogsområdene i Fjella og i skogene i Marker og Skiptvet og påpeke uheldige tiltak om vi finner dette. Videre har vi planer om å fortsette naturregistreringene som vi startet på i 2020. Vi vil videre ha fokus på ulovlig grøfting i skogene, og eventuelt manglende konsesjoner for bakkeplanering i ravineområder der vi observerer slike tiltak.  

Forslag til vedtak: Aktivitetsplanen vedtas

Sak 5 Økonomi
NIIØ har ikke hatt utgifter i inneværende valgår. Kontoen er styrket med 13 000 i medlemskontingent i 2020, og status kontobeholdning er 31 000 kroner. Kontoen forvaltes, og regnskapet føres av Naturvernforbundet sentralt. For 2021 har NIIØ tegnet nettabonnement på de to lokalavisene Rakkestad Avis og Smaalenenes Avis. Attesterte utlegg gjort av styret refunderes fra forbundet, og trekkes fra konto. Denne ordningen er velfungerende. I 2021 forventes det utgifter til brevforsendelser, noen reiser i forbindelse med befaringer og utgifter til abonnementer på aviser og tidsskrifter, med en øvre grense for disse utgiftspostene på 5000 kroner. Nødvendig datautstyr er beregnet til 3000 kroner for pc, printer, papir og blekk ved eventuelt nyinnkjøp 2021. 

Forslag til vedtak: Regnskap godkjennes og budsjett vedtas som framlagt.

Sak 6 Valg
Det foreslås at fungerende leder Halvor Hartvig og sekretær Eivind Sæves fortsetter i sine verv følgende år, og at styremedlemmene Monica Marcella og Tore Brodin fortsetter som styremedlemmer for 2021 i den spesielle tiden vi er inne i.

Forslag til revisor: Biolog og landskapsarkitekt Nils Skaarer, Rakkestad

Sak 7 Eventuelt og innmeldte saker

Miljøvennlig hilsen
Styret i Naturvernforbundet i Indre Østfold