Gruvedrift

Gruvedrift gir oss nyttige metaller og mineraler, men skaper også store miljøproblemer på grunn av naturinngrep, forurensning og avfallsproblematikk.

Gruvedrift kan også være en trussel mot naturbaserte næringer som fiske og reindrift.

Nyeste innlegg om gruvedrift i Troms