Du er her:

Det gamle gruveområdet ved Repparfjord i Finnmark. Her ynskjer Nussir ASA å dumpe to millionar tonn kobberhaldig avfall i fjorden kvart år i minst 20 år. Foto: Gunnar Reinholdtsen

Det gamle gruveområdet ved Repparfjord i Finnmark. Her ynskjer Nussir ASA å dumpe to millionar tonn kobberhaldig avfall i fjorden kvart år i minst 20 år! Foto: Gunnar Reinholdtsen.

Gruvedrift og miljø

Gruvedrift gir oss nyttige metaller og mineraler, men skaper også store miljøproblemer på grunn av naturinngrep, forurensning og avfallsproblematikk. I tillegg kan gruvedrift være en trussel mot naturbaserte næringer som fiske og reindrift.

Det er rike forekomster at mineraler i Norge, og vi har en lang historie med gruvedrift. Det har gitt arbeidsplasser og inntjening, men har også ført til betydelig forurensning, utslipp av miljøgifter og ødelagt natur.

Derfor mener Naturvernforbundet at markedet ikke fritt kan styre utvinningstempoet. Behovet for mineraler må vurderes opp mot konsekvenser for naturmiljø, klima, naturbaserte næringer og sosial utvikling.

I dag finnes det teknologi og kunnskap som gjøre det mulig å utvinne mineraler og metaller på en mer skånsom måte. Underjordsdrift gir mindre inngrep i landskapet enn åpne dagbrudd. I stedet for å legge overskuddsmassen i store åpne deponier eller dumpe det i fjorder, kan mye av den brukes, for eksempel i byggebransjen. Resten kan fylles tilbake i tomme gruveganger. Flere land har kommet langt i å ta i bruk metoder som reduserer miljøpåvirkningen.

Naturvernforbundet mener at myndighetene må stille strengere krav til metode og utnyttelse av restmassene. Gruvenæringen trenger insentiver for å utvikle seg i en mer bærekraftig retning. Dette er også en viktig brikke i arbeidet med å gå over til en sirkulærøkonomi der viktige ressurser ikke går til spille.

Regjeringen arbeider med en ny strategi for mineralnæringen i Norge. I strategien fra 2013 står det at norsk mineralnøring skal være blant verdens mest miljøvennlige, og aktivt søke framtidsrettede løsninger. Det står i kontrast til det faktum at Norge fortsatt tillater dumping av gruveavfall i sjøen, en praksis nesten alle andre land har sluttet med. Norge står nå alene sammen med Papua Ny-Guinea i å tillate nye gruveprosjekter med sjødeponi.

Unike undervannsbilder fra Jøssingfjorden gir oss en antydning om hva som står på spill når gruveavfall skal deponeres på fjordbunnen.

Undersøkelser gjort av Havforskningsinstituttet i det tidligere sjødeponiet i Jøssingfjorden viser svært lave konsentrasjoner av oksygen i havbunnen. Under slike forhold er det bare noen få, hardføre arter som klarer å overleve. 30 år etter at deponeringen opphørte ser vi altså at fjorden fremdeles er sterkt påvirket av gruveavfallet.

I tillegg til at deponiene vil påvirke livet på havbunnen frykter vi også effekten deponiet vil ha på det øvrige livet i fjorden. Både Førdefjorden og Repparfjorden er nasjonale laksefjorder, og viktige gyteområder for kysttorsken. Ordningen med nasjonale laksefjorder har som formål å gi de viktigste laksebestandene i Norge særlig beskyttelse.

Dumping av restmasser fra gruvedrift i norske fjorder er svært skadelig for naturen i havet. Det er også en trussel mot bærekraftige arbeidsplasser i distriktene. I tillegg er det en direkte sløsing med ressursene. Både miljø-, mat-, og fiskerimyndigheter har advart mot konsekvensene.

Naturvernforbundet mener at vi ikke er tjent med å ha en forvaltning som gjør gruvedrift lønnsomt på bekostning av fiskerier, turistnæring og fremtidige generasjoner.

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.02.2022

Vevringfolket byr på Fjordfiskarens festbord, henta frå Førdefjorden, rett framfor brygga her

Kva gjere vi?

Dårlige gruveprosjekt er ein trussel mot naturmangfald, landskap og berekraftige næringar. Vi kjempar for dei gode løysingane og ein strengare regulering av gruveindustrien.

Fjorden ingen søppelfylling

Kva meiner vi?

Verden treng mineral, men ikkje i uavgrensa mengder, og ikkje til ein kvar pris. Om mineralnæringa skal ha ei framtid i Noreg må vi stille strenge miljøkrav som sikrar at utvinninga ikkje går på bekostning av viktige naturverdiar og naturbaserte næringar.

Havelgen - vikingbåt mot gruveavfall i sjø

Kva kan du gjere?

Engasjer deg! Naturvernforbundet har fleire lokal- og fylkeslag som jobbar med lokale gruveprosjekt. I tillegg har vi eit gruveutval som jobbar med nasjonal politikk.

Nyheter

Foto_jorgen_naess_karlsen-282 lite

Derfor tar vi Førdefjord-saken til retten

16.08.2022 | Sist oppdatert: 17.08.2022

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom vil saksøke staten for tillatelsen til gruvedrift med dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Onsdag 17. august inviterer vi til Pollen i Arendal for å forklare hvorfor. Arrangementet blir også streamet på Facebook.

Foto_jorgen_naess_karlsen-282

Organizations will sue to prevent mine waste dumping in Førdefjorden

20.07.2022 | Sist oppdatert: 20.07.2022

Friends of the Earth Norway (FoEN) and Young Friends of the Earth Norway (YFoEN) will sue the Norwegian government over the permits to allow the dumping of mine waste into the Førdefjord, on the country’s western coast. The government recently approved the final permit for Nordic Mining’s open-pit rutile and garnet mine, which would allow the company to dispose of up to 250 million tonnes of tailings waste into the designated National Salmon Fjord.

Foto_jorgen_naess_karlsen-282

Går til søksmål for å hindre gruvedumping i Førdefjorden

20.07.2022 | Sist oppdatert: 20.07.2022

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom vil saksøke staten for tillatelsen til gruvedrift med dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Det er klart etter at Natur og Ungdom i går bestemte seg for å følge Naturvernforbundets vedtak om å ta førdefjordsaken til retten.

Sivil ulydighet-aksjon Vevring Gina og Anne-Line m fl 26-04-22 Foto NU

Varsler søksmål for å stanse gruvedumping

12.05.2022 | Sist oppdatert: 12.05.2022

I over to uker har aksjonister stanset oppstarten av det omstridte gruveprosjektet ved Førdefjorden. I dag trapper de opp motstanden med en siste storaksjon på anleggsområdet til Nordic mining i Vevring. Samtidig varsler Naturvernforbundet og Natur og Ungdom søksmål mot staten for å stanse gruvedumping i Førdefjorden. Organisasjonene mener at utslippstillatelsen til gruvedrift bryter med EUs mineralavfallsdirektiv og avfallsforskriften.

Løvetannbilete-Førdefjorden2 lite

Reagerer kraftig på ja til gruvedumping

06.05.2022 | Sist oppdatert: 06.05.2022

Næringsminister Jan Christian Venstre stanser ikke gruveprosjektet med sjødeponi i Førdefjorden. – Vi er utrolig skuffet. Regjeringen burde stanset dette miljøskadelige gruveprosjektet. Vi kan ikke tillate at enda en fjord skal bli ødelagt, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Sivil ulydighet-aksjon Vevring Gina og Anne-Line m fl 26-04-22 Foto NU

Støttemarkering for Førdefjorden

29.04.2022 | Sist oppdatert: 30.04.2022

Lørdag 30. april klokken 16.30 er det støttemarkering i Oslo for aksjonistene ved Førdefjorden, hvor Natur og Ungdom og lokale miljøvernere bruker sivil ulydighet for å hindre gruvedumping i Førdefjorden.

Viser fra 1 til 8 av totalt 69 artikler