Energisparing

For å løse klima- og naturkrisen må vi bruke energien mer effektivt. Potensialet er stort.

En mann som sitter ved siden av solcellepaneler på taket

All energiproduksjon belaster miljøet . Derfor vil det beste miljøvalget alltid være å redusere forbruket av energi.  Alle er enige om at det er viktig å spare energi. Det har likevel blitt nedprioritert til fordel for ny kraftproduksjon. Naturvernforbundet jobber for å redusere det totale energiforbruket og en halvering av energibehovet i bygg. 

Satsing på energisparing minimerer behovet for utbygging av vindkraft for å sikre elektrifisering av transport og andre formål. Det frigjør strøm som kan erstatte fossil energi uten å ødelegge naturen. 

Visste du at…

130 TWh
er det årlige strømforbruket i Norge.
50– 70 %
av energiforbruket vårt hjemme går til oppvarming.
til 2050
er det mulig å redusere energibruken i byggsektoren med 39 TWh, ifølge SINTEF.

Kilder:

Energisparing – det viktigste energitiltaket for klima og natur (energismart.no)

Endelig lett å velge energismart (energismart.no)

Mest å spare i bygg

Bygg er den sektoren som bruker mest energi (80 TWh) og mest strøm (65 TWh) i Norge. Energisparing i bygg kan gi store mengder strøm uten konflikter med utbygging i naturen. Stortinget har vedtatt et mål om 10 TWh energisparing i bygg innen 2030. 

Potensialet er enda større. Det er mulig å halvere energibruken i byggsektoren i løpet av 30 år ved å bygge bedre og gjøre de rette tiltakene i forbindelse med vedlikehold og modernisering, viste Arnstad-utvalget i 2010.  Lite har skjedd siden den gang. I studie fra 2019 har  NTNU beregnet av det fortsatt kan spares   39 TWh frem mot 2050. 

Energikommisjonens rapport fra februar 2023 viser at energisparing i bygg er vår største og raskeste «energikilde» med mulighet til å frigjøre 15-20 TWh kraft til andre formål allerede i 2030.   

For å gå fra mulighet til virkelighet trengs det politikk. Det haster å etablere nødvendige tiltak. Naturvernforbundet har satt sammen et forslag til en helhetlig virkmiddelpakke for å hjelpe Regjeringen i gang.

Fordeler med energisparing

 •  Reduserer behovet for kraft- og nettutbygging og sparer natur
 • Frigjør energi til å erstatte fossil energi i andre sektorer
 • Gir lavere energiregning som gjør husholdninger og bedrifter mindre sårbare for høye strømpriser
 • Gir økt komfort, med for eksempel bedre isolerte bygninger
 • Gir innbyggere, bedrifter og offentlig virksomhet en mulighet til å være med i kampen for klima og natur
 • Gir arbeidsplasser over hele landet

Naturvernforbundet mener

For å ta vare på naturen og redusere utslipp må energisparing prioriteres i energipolitikken.  Vi trenger både pisk,  gulrøtter  og godinformasjon. Naturvernforbundet har foreslått en pakke av virkemidler som trengs for å frigi energi fra bygg.

10 tiltak for energifrigjøring i bygg

 • Krav om energimerking av alle bygg. Energimerking og tiltaksliste må gjøres av fagfolk.  Energimerkeordningen er et godt kommunikasjonsverktøy om energimerke, minstekrav, energikravene i TEK og taksonomien samordnes. 
 • Minste energiutnyttelseskrav for eksisterende bygg.  Dette må varsles i god tid og innføres stegvis. De dårligste offentlig bygg og næringsbygg (i dag energiklasse G) må tilfredsstille kravene til henholdsvis energiklasse F i 2027 og E i 2030.  Tilsvarende krav for boliger kommer i 2030 og 2033.  Innen 2050 skal hele bygningsmassen være energiklasse A.
 • Energikrav ved fornyelse av komponenter. Bestemmelsen i plan- og bygningslovens § 31-2 om dagens energikrav også gjelder ved tiltak på eksisterende bygg må håndheves strengere.
 • Krav om energioppfølging. Det innføres krav om energioppfølging i alle bygg og virksomheter med et energiforbruk over 100 000 kWh/år.
 • Strenger energikrav til nybygg. Stegvis strengere krav til nybygg. Ny innskjerpelser bør være teknologinøytrale for å stimulere forbedringer i tekniske installasjon, alternative oppvarmingsløsninger og lokal energiproduksjon i tillegg til en god bygningskropp.
 • Lønnsomme ENØK-investeringer nedbetales over nettleie. Lønnsomme tiltak identifisert i forbindelse med energimerking må kunne avbetales over nettleie i takt med tiltakets tekniske levetid (opptil 100.000 og 30 år). Tiltaket og betalingsforpliktelsen vil følge anleggsadressen og overtas av evt. nye leietakere/eiere.      
 • Påslag i nett-tariffen tilbakebetales som tilskudd.  Tilskudd gis til helhetlig eller stegvis oppgradering til nesten 0-energistandard (NZEB).  I tillegg gis tilskudd til energimerking med fagperson for utarbeidelse av tiltaksplan og evt plan for helhetlig oppgradering. 
 • ENOVA-tilskudd til forbildeprosjekter med spesielt høy energistandard (rehab og nybygg) og videreføring av tilskudd til introduksjon av ny teknologi privat.   
 • Grønne lån i Husbanken og Kommunalbanken for energioppgradering og lokal energiproduksjon i boliger og offentlig bygg. 
 1. Etterprøvbare mål for energifrigjøring. Regjeringen slår fast et nasjonalt og i bygg og gir NVE i oppdrag å koordinere, lage årlig framdriftsrapport, vurdering av måloppnåelse og initiere nye virkemidler ved behov.

Hvor mye kraft trenger vi?

Strømforbruket i Norge er på ca. 130 TWh årlig, og det planlegges for økt bruk for å fase ut fossil energi. 

Norge rundt er det planer om batterifabrikker, datasentre, hydrogenproduksjon og annen kraftkrevende virksomhet. Dette kan være næringer og arbeidsplasser som erstatter dagens fossile energibruk. Men omstillingen kan ikke medføre at naturen bygges ned. 

Naturvernforbundets rapport Fossilfritt Norge viser hvordan vi skal klare å erstatte all fossil energi med fornybar energi. En full utfasing av fossil energi innen 2040 er mulig å oppnå uten storstilt utbygging av ny fornybar energiproduksjon, men det forutsetter massiv satsing på energieffektivisering, redusert energibruk i transportsektoren samt en styrt avvikling av petroleumssektoren.

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.05.2021

Hvitt passivhus

Energisparing i bygg

Med smarte løsninger og teknologi som allerede finnes, kan mange bygg bli selvforsynte, eller til og med produsenter, av energi. Energisparing i bygg er en gladnyhet for både miljøet og lommeboka, men dessverre også en godt bevart hemmelighet for mange.


Les siste nytt om energisparing

Leder Truls Gulowsen og medlemmer av Naturvernforbundet som jublerFartein Rudjord

Du kan gjøre en forskjell

Bli med på laget som jobber med å ta vare på naturen. Sammen skal vi sørge for at naturen går i arv.