Norge kan bli fossilfritt i 2040

Norge kan bli fossilfritt i 2040 uten storstilt utbygging av fornybar energi. For å få til det, trengs et taktskifte i norsk klimapolitikk, viser en rapport som Naturvernforbundet står bak.

Til tross for at Norges kraftproduksjon er så godt som fri for olje, kull og gass, er vi sterkt avhengige av fossil energi. Vi brenner årlig om lag 170 TWh av dette, noe som er betydelig mer enn all norsk vann- og vindkraftproduksjon til sammen. I rapporten Fossilfritt Norge, som ble publisert 31. oktober 2019, viser Naturvernforbundet hvordan Norge kan bli kvitt den fossile energien innen 2040.

Last ned rapporten her: Fossilfritt Norge – Hvordan fase ut fossil energi innen 2040

Både klima og natur
Klimatrusselen har aldri vært mer alvorlig, og aldri før har vi hatt dårligere tid på å løse den. Trusselen mot verdens arter og naturmangfold er også økende. Arealendringer og nedbygging av natur er hovedtrusselen, men menneskeskapte klimaendringer er en stadig økende trussel mot naturen, både globalt, nasjonalt og lokalt. Uten robuste og sunne økosystemer vil det være umulig å bremse klimaendringene. Det er derfor helt avgjørende at vi greier å redusere og etter hvert fase ut den fossile energibruken på en måte som sikrer mangfoldet i naturen og fungerende økosystemer.  Naturvernforbundets rapport viser at det er mulig å gjøre begge deler.

Full utfasing mulig
En full utfasing av fossil energi innen 2040 er mulig å oppnå uten storstilt utbygging av ny fornybar energiproduksjon, men det forutsetter massiv satsing på energieffektivisering, redusert energibruk i transportsektoren samt en styrt avvikling av petroleumssektoren.

Til tross for at Stortinget har satt et mål om 10 TWh energieffektivisering i bygg innen 2030, mangler virkemidlene for å få det til. Den konfliktfrie kraften som frigjøres her kan brukes i kjøretøy, industrien og andre steder der vi i dag bruker fossil energi. Å skulle klare å fase ut all den fossile energien innen 2040 vil kreve nye og skjerpede mål.

Omlegging av transportsektoren
Videre vil det kreve en ambisiøs omlegging av transportsektoren. Det holder ikke at byene skal ha mål om nullvekst i persontrafikken. Trafikken må reduseres kraftig, og det er ikke nok å bare bytte ut fossilbilene med nullutslippsbiler. Ikke minst vil det være viktig med en omlegging av gods fra vei til bane og sjø. Dette har også Regjeringen som mål, men med en politikk som til stadighet favoriserer store vogntog fremfor gods på tog og skip er vi ikke i nærheten av å nå målene.

Avvikling av olje og gass innen 2040
Samtidig vil et av de viktigste tiltakene være å ha en styrt avvikling av petroleumsnæringa. Dette er viktig for å redusere bruken av fossil energi i Norge, ettersom plattformene drives med fossil energi, men også for å redusere utslippene fra fossil energi globalt. Tidligere rapporter har vist at man vil oppnå en global reduksjon i klimagassutslippene ved å la norsk olje bli liggende. På dette området er det stor avstand til norsk politikk, som preges av rekordmange letelisenser til oljeselskapene, stikk i strid med både klimamål og miljøfaglige råd. Rapporten peker på at olje- og gassindustrien må legges ned innen 2040.

Vekst vil kreve massiv utbygging
Rapporten analyserer to ulike scenarier: miljøscenarioet og vekstscenarioet. I begge skal vi oppnå like stor reduksjon i fossil energibruk, men i miljøscenariet er det større fokus på energieffektivisering. I tillegg dempes transportomfanget, og petroleumssektoren trappes raskere ned enn hva regjeringens framskrivinger vil ha det til. Dersom dagens politikk fortsetter og vi følger vekstscenarioet, vil det kreve 76 TWh mer energi for å få en full utfasing av fossil energi i 2040. Dette tilsvarer strømproduksjonen fra 115 Alta-kraftverk eller 8880 vindturbiner av typen som bygges på Fosen.

Søylene viser hvor mye kraft som vil være tilgjengelig uten at det legges opp til nye kraftutbygginger, sett opp mot behovet for kraft for å redusere den fossile energibruken med 55 prosent innen 2030 og fase den helt ut innen 2040 for begge scenarioene. I tillegg trengs det noe bioenergi, som ikke er vist i figuren. Grå deler av søylene viser hvor mye av kraftbehovet som skyldes produksjon av energikrevende syntetisk drivstoff (e-fuel).

Forbruksendringer
Både FNs naturpanel og klimapanel har trukket frem viktigheten av forbruksendringer for å løse de to krisene verden står overfor, det viser også denne rapporten med all tydelighet. Vi må endre måten vi reiser på, hvor mye vi reiser, hvordan vi transporterer maten og varene våre. Samtidig trengs det store politiske grep for å få dette til, ikke minst for å sørge for at vi får en rettferdig omstilling fra oljealderen, som ikke er en omstilling til arbeidsledighet, men trygge og bærekraftige jobber.

Det er mulig å løse både klimakrisa og naturkrisa, men det krever handling. De beslutningene vi tar i dag og i noen år framover, vil avgjøre om vi lykkes. Det eneste vi mangler er politisk vilje, men heldigvis er også det en fornybar ressurs.

Last ned rapporten her: Fossilfritt Norge – Hvordan fase ut fossil energi innen 2040

Les også: Energieffektivisering – det mest miljøvennlige svaret på framtidas energispørsmål

Les også: Naturvernforbundets syn på vindkraft

Les også: Dette mener Naturvernforbundet om energi

Les også: Kommentarartikkel på nettstedet Energi og Klima om rapporten