Plast og forurensning

Forurensning handler om mer enn eksos og oljeutslipp. Også innen landbruk, transport, industri og bygg kan vi finne miljøgifter og stoffer som forurenser dersom de blir sluppet ut i naturen.

biler forurensning co2 gass eksos

Forurensning skjer både i vann, i jordsmonn, i luft og i vegetasjon, og har ofte katastrofale følger for natur og plante- og dyrearter. Miljøgiftene kommer fra et utall kilder, og hvor farlige de er varierer sterkt.

Mange av miljøgiftene kommer som følge av våre dagligliv.  Industrien, vedfyring og veitrafikk er viktige kilder til utslipp av flere tungmetaller og organiske miljøgifter. Vedfyring og veitrafikk fører også til overskridelser av nasjonale mål for svevestøvforurensning i Oslo og andre storbyer.

6,4 mill. tonn
søppel i havet hvert år
70%-80%
av søppelet som havner i havet er plast
69 000 tonn
farlig avfall på avveie i Norge årlig

Gruvedrift

Gruvedrift gir oss nyttige metaller og mineraler, men skaper også store miljøproblemer på grunn av naturinngrep, forurensning og avfallsproblematikk. I tillegg kan gruvedrift være en trussel mot naturbaserte næringer som fiske og reindrift.

sørvaranger brudd

Plast

Hvert år dør store mengder sjøpattedyr, fugler og fisker av plastsøppel. Naturvernforbundet jobber nå for å minske plastbruken i hele samfunnet, blant annet gjennom et forbud mot plastposer, avgift på plast og overgang til nedbrytbare materialer.

plastforsøpling strandBO_EIDE
avfallGetty Images/iStockphoto

Avfall

I dag gjenvinnes 70 % av avfallet i Norge. Men samtidig har avfallsmengdene blitt fordoblet i løpet av de siste 25 årene. Nordmenn kaster om lag ett kilo søppel per person daglig. Også mengden næringsavfall har gått kraftig opp siden årtusenskiftet.

Miljøgifter

Fremdeles er det mange som tror at miljøgifter er noe som uheldigvis oppstår, på fabrikker, fyllinger og i forbrenningsanlegg, og som tilfeldigvis slipper ut i naturen. Det er nesten aldri sant. De aller fleste miljøgifter lages med vilje og selges til deg og meg.

Illustrasjon næringsskjeden

Aktuelt:

Lederen av Naturvernforbundet Truls Gulowsen og andre jubler for NaturvernforbundetFartein Rudjord

Du kan gjøre en forskjell

Bli med på laget som jobber med å ta vare på naturen. Sammen skal vi sørge for at naturen går i arv.