Olje og gass

Vårt forbruk av kull, olje og gass er en av de viktigste årsakene til klimaendringene. Derfor må vi redusere energiforbruket vårt og erstatte fossil energi med fornybare energikilder.

Hva er olje og gass?

Fossil energi som kull, olje og gass kommer fra rester etter døde planter og dyr fra urtiden. Omdannelsen tar flere millioner år. Derfor regnes kull, olje og gass som ikke-fornybare.

En vanlig samlebetegnelse for kull, olje og gass er fossil energi. Fossile energikilder består for det meste av karbon og hydrogen og er derfor meget energifullt. Olje og gass kan brukes til mange ulike energitjenester, som for eksempel oppvarming, matlaging eller transport.

Konsekvenser

Fossile energikilder som kull, olje og gass står i dag for ¾ av verdens samlede energiproduksjon. Samtidig er vårt forbruk av fossile energikilder en av de viktigste årsakene til menneskeskapte klimaendringer. Skal vi greie å bremse klimaendringene er vi derfor nødt til å redusere energiforbruket vårt og erstatte fossil energi med fornybare energikilder.

Olje- og gassvirksomhet kan også ha negative konsekvenser for naturen. Leteaktiviteten foregår ved å skyte trykkbølger ned på havbunnen (seismikkskyting) som kan skremme og/eller gi skader på fisk og sjøpattedyr. I tillegg bidrar de fysiske installasjonene til ødeleggelser på havbunnen. Oljeutvinning fører også til regelmessige utslipp av oljeforurensning og miljøgifter. I tillegg vil oljeutvinning alltid medføre en en risiko for et uhellsutslipp eller i verste fall en større oljeutblåsning. Sistnevnte kan ha katastrofale konsekvenser for natur, helse og miljø. Et eksempel er ulykken i Mexicogolfen i 2010, hvor 11 mennesker døde og oljen fosset ut i havet i 87 døgn i strekk. Skadevirkningene ble enorme både for mennesker, dyreliv, natur og lokalt næringsliv.

Lomvien er en sjøfugl som er spesielt sårbar for oljesøl. Lomvien står på rødlista. Det vil si at den står i fare for å bli utryddet. I 2024 førte et oljeutslipp i havet utenfor Øst-Finnmark til at hundrevis av lomvier ble tilsølt og døde.

Hva mener Naturvernforbundet?

  • Norge må følge anbefalingene fra Klimautvalget 2050 og legge en plan for sluttfasen for norsk olje- og gassproduksjon.
  • Det må ikke deles ut nye letelisenser på norsk sokkel.
  • Utbygging av nye olje- og gassfelt og annen infrastruktur for petroleumsvirksomhet må stanses.
  • All videre elektrifisering av sokkelen fra land må stanses
  • Omstillingen må være grønn – natur og klimakrisen må ses i sammenheng. Vi kan ikke ha et grønt skifte på bekostning av naturen. 
  • Omstillingen må være rettferdig. Det er viktig å sikre deltakende prosesser i det grønne skiftet, samt gode arbeidsvilkår og trygge arbeidsplasser.
Fossil energi står for de største utslippene av klimagasser

Derfor må vi la olja ligge

I mange tiår har norsk olje- og gassproduksjon vært en viktig inntektskilde for Norge. Samtidig er det ikke lenger rom for å lete etter mer olje og gass dersom vi skal klare å nå klimamålene.

Vi trenger en plan for utfasing

Skal vi greie å nå klimamålene, er vi tvunget til å legge om energiforbruket. Bruken av fossil energi må fases ut, og erstattes med mindre skadelige energikilder. Over hele verden, i alle sektorer.

Norge har vedtatt ved lov at vi skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Høsten 2023 kom Klimautvalget 2050 med en utredning som viser hvordan Norge kan nå dette målet. Klimautvalget sin rapport viser at Norges olje- og gassproduksjon ikke hører hjemme i et lavutslippssamfunn. De anbefaler derfor at Norge slutter å lete etter mer olje og gass, stanser utbyggingen av nye oljefelt og legger en plan for sluttfasen.

Derfor må vi ha en plan for utfasing

Norge har gode forutsetninger for å klare oss bra i omstillingen til et lavutslippssamfunn. Men da trenger vi en plan. Les 10 grunner til hvorfor utfasing er det beste for Norge

25 %
av utslippene i Norge kommer fra olje- og gassutvinning
49%
økning i utslippene fra olje- og gassektoren fra 1990 til 2021
Dyr og planterFartein Rudjord

Du kan gjøre en forskjell

Bli med på laget som jobber med å ta vare på naturen. Sammen skal vi sørge for at naturen går i arv.