Derfor må vi ha en plan for utfasing

Norge har gode forutsetninger for å klare oss bra i omstillingen til et lavutslippssamfunn. Men da trenger vi en plan.

Norge har vedtatt at vi skal være et lavutslippssamfunn innen 2050. Det betyr at vi må omstille oss vekk fra olje og gassproduksjon til mer bærekraftige næringer som hører hjemme i et lavutslippsamfunn. Samtidig er mange bekymret for at en utfasing kan ha store, negative konsekvenser for Norge. Her er 4 gode grunner til at en plan for utfasing vil være det beste for Norge.

1. Olja vil forsinke omstillingen

Vi trenger kompetansen 

Ifølge kompetansebehovsutvalget (2023) vil omstillingen til et lavutslippssamfunn kreve mye av den samme kompetansen som i dag finnes i oljenæringen. Dersom vi fortsetter å binde opp arbeidskraften til letevirksomhet og utbygging av nye oljefelt risikerer vi med andre ord at omstillingen blir forsinket eller at vi i verste fall mislykkes. Dette underbygges også av flere andre rapporter, for eksempel utredningen fra Oslo Economics (2022) som ble laget på oppdrag fra LO og NHO og rapporten Rettferdig grønn omstilling (2024) fra alliansen Broen til framtiden.

Fornybar kraft må brukes på framtidas næringer 

Omstillingen til et lavutslippssamfunn vil også innebære at vi må erstatte fossil energi med fornybare energikilder. Derfor blir det viktig hvordan vi prioriterer den verdifulle, fornybare kraften vår i tiden fremover. Elektrifisering av olje- og gassplattformer med strøm fra land krever mye kraft som heller kunne vært brukt til å elektrifisere og kutte utslipp i annen industri eller for å bygge opp nye, grønne næringer.  

Vi må unngå stiavhengighet 

Det tar i gjennomsnitt mellom 10-15 år å bygge et nytt oljefelt som deretter produserer olje i rundt 30-50 år. Det betyr at investeringer vi gjør i dag kan få konsekvenser også lenge etter 2050. Fortsatt leting etter mer olje og gass kan med andre ord gjøre omstillingen langt vanskeligere, fordi vi er låst fast til fortidens løsninger.

2. En styrt utfasing vil lønne seg 

Etterspørselen vil falle 

 En verden i omstilling vil få stadig mindre bruk for olje og gass. EU-landene beveger seg nå i rekordfart fra fossilt til fornybart. I 2023 reduserte EU landene sin etterspørsel etter gass med hele 17%. En analyse fra Zero Carbon Analytics (2024) viser at med den fallende etterspørselen som er ventet i EU fremover, vil de ikke lenger ha behov for at Norge finner og utvinner nye gassreserver. Dette er også grunnen til at EU nekter å signere langsiktige gasskontrakter med Norge.  

Forurensning vil bli dyrere 

Prisen for utslipp fra olje og gass vil trolig øke i årene fremover på grunn av et strammere europeisk kvotemarked og økende CO2 -avgift på norsk sokkel. Da vil det bli krevende, spesielt for de mest utslippsintensive feltene å holde seg konkurransedyktig.  

Ny teknologi kan ikke redde olje- og gassindustrien 

Klimautvalget 2050 sin utredning viser at det ikke vil være mulig å kutte alle utslippene innenfor oljenæringen. Selv ikke med ulike løsninger som for eksempel elektrifisering av sokkelen eller karbonfangst- og lagring. Derfor anbefaler utvalget at Norge legger en plan for sluttfasen.

3. En planlagt omstilling skaper forutsigbarhet  

En planlagt omstilling er bedre enn en brå og kaotisk omstilling 

Det er åpenlyst at Norge står foran en enorm omstilling i årene fremover. Spesielt på steder hvor oljenæringens leverandører og bedrifter utgjør selve hjørnesteinen i lokalsamfunnene. Derfor er det viktig å sørge for at omstillingen er mest mulig forutsigbar og at vi setter inn tiltakene som trengs for å gjøre overgangen lettere og mer rettferdig for de aller mest sårbare.  

Vi må bestemme tempoet

Flere har tatt til orde for at vi ikke trenger en plan for utfasing av olje og gass fordi det uansett er ventet at oljeproduksjonen vil falle i årene fremover. Men tempoet i nedgangen, og dermed i den nødvendige omstillingen, er ikke gitt. Som klimautvalget 2050 beskriver er det forskjell på en politikk som legger til rette for en kontrollert nedbremsing av olje- og gassutvinningen og ikke. Dette blir mye vanskeligere hvis vi overlater til markedet å bestemme når og hvordan omstillingen skal skje, slik vi så under oljekrisa i 2014. Derfor kan det være lurt med en plan. 

Norge vil klare seg bra i en omstilling

Økonomien vil fortsette å vokse

De økonomiske konsekvensene for utfasing av olje og gass er beskjedne. Dette ble konkludert av Statistisk Sentralbyrå (SSB) i 2020.Selv med en relativt rask utfasing viser analysen fra SSB at norsk økonomi vil fortsette å vokse. Analysen fant også at tiltak for å redusere olje- og gassaktiviteten kan ha flere positive effekter. For eksempel vil norske bedrifter i andre sektorer få styrket sin internasjonale konkurranseevne. 

Norge er godt rusta  

Norge blir ansett som et av oljelandene i verden som har best forutsetninger for å håndtere en omstilling vekk fra olje og gassproduksjon (Muttit og Kartha 2020). Dette skyldes blant annet et høyt inntektsnivå og høyt utdanningsnivå, og stor akkumulert finanssparing i Statens pensjonsfond utland. 

Vi har klart oss bra før og kan gjøre det igjen!

Dette mener Naturvernforbundet

I Hurdalsplattformen slår regjeringen fast at klimapolitikken skal være rettferdig. Dessverre ser vi lite til dette i praksis. Regjeringen har per i dag ingen plan for hvordan utfasing av olje og gass vil se ut, eller hvordan vi kan sikre at omstillingen blir rettferdig. Vi har heller ingen plan for hvordan vi kan sikre at arbeidskraft, kapital og ressurser blir brukt for å omstille Norge til et lavutslippssamfunn. Naturvernforbundet mener derfor at:

1. Vi trenger en plan for en styrt utfasing av olje- og gassnæringen med fokus på sosial og geografisk rettferdighet, samt bevaring av natur.  

2. Vi må stanse leting etter olje og gass og utbyggingen av nye oljefelt. En omstilling vekk fra olje og gass vil lønne seg for Norge. Dersom vi mislykkes i omstillingen vil det koste samfunnet vårt dyrt. 

3. Samfunnet trenger klare signaler fra politiske ledere til å gjøre den endringen som trengs for omstilling slik at vi kan sikre de investeringene og ressursene vi trenger  

4. Vi har forpliktet oss til å bli et lavutslippssamfunn innen 2050, og flere eksperter, deriblant Klimautvalget 2050, råder regjeringen til å legge en plan for utfasing. Det er på tide at regjeringen hører på sine eksperter   

Kilder

Kompetanse og kunnskapsbehov for det grønne skiftet (2022), Oso Economics. Utredning på oppdrag for NHO og LO

On thin ice: Norway’s fossil ambitions on the EU’s green energy future (2024)

Elektrifisering av sokkelen – Naturvernforbundet 

Omstilling til lavutslipp – Veivalg for klimapolitikken mot 2050 (2023), Klimautvalget 2050

Ny SSB-rapport: Beskjedne økonomiske konsekvenser av redusert oljevirksomhet i Norge – Naturvernforbundet 

Utfordringer for grønn omstilling i arbeidslivet (2023), Kompetansebehovsutvalget

Mutti & Kartha (2020), Equity, climate justice and fossil fuel extraction: principles for a managed phase out: Climate Policy: Vol 20 , No 8

Aktuelt