Dette er Naturvernforbundet

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med 42 000 medlemmer og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet.

Leder Truls Gulowsen og medlemmer av Naturvernforbundet som snakker sammen

Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. 

Naturvernforbundets sekretariat holder til i Mariboes gate 8 i Oslo sentrum . Vi har egne fylkeskontorer med heltidsansatte i Bergen, Stavanger, Trondheim, Nordland/Finnmark og Oslo, i tillegg til at sekretariatet har en kontorplass i Kragerø.

Slik er vi organisert:

Naturvernforbundet har mer enn 42 000 medlemmer. De er ryggraden i organisasjonen, og utøver det lokale arbeidet. Medlemmene er organisert i lokallag som igjen er organisert i fylkeslag.

Fylkes- og lokallag

Naturvernforbundet har fylkeslag i alle landets fylker og cirka 100 lokallag. Lokallagene omfatter ofte flere kommuner, og arbeider med natur- og miljøsaker i sine områder.

Fylkeslagene jobber med miljøsaker på fylkesplan, bistår lokallagene og koordinerer deres arbeid.

Årsmøtene er lokal- og fylkeslagenes høyeste organ. Mellom årsmøtene har lokal- og fylkeslagsstyrene ansvaret for driften av laget.

Landsmøter

Landsmøtet er Naturvernforbundets øverste besluttende organ, og avholdes annethvert år. Alle lokallag kan stille med en delegat. Fylkeslagene har i tillegg et antall delegater beregnet ut fra fylkeslagets medlemstall. Natur og Ungdom, Miljøagentene, Regnskogfondet og lands- og sentralstyret møter også på landsmøtet.

Landsmøtet behandler organisasjonens styringsdokumenter som vedtekter, prinsipprogram og arbeidsprogram. Dette behandles i lokal- og fylkeslagene i forkant av landsmøtet slik at alle medlemmene har en mulighet til å være med og utforme Naturvernforbundets politikk.

På landsmøtet velges landsstyret og sentralstyret.

Landsstyret og sentralstyret

Mellom landsmøtene er landsstyret Naturvernforbundets øverste organ. Landsstyret velges på landsmøtet og har møter fire ganger i året. Det er ansvarlig for at Naturvernforbundets virksomhet drives i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak. Landsstyret vedtar budsjett og tar beslutninger i prinsipielt viktige saker.

Landsstyret består av en representant fra hvert fylkeslag, i tillegg til sentralstyret, to representanter fra Natur og Ungdom, en representant fra Miljøagentene, en representant for Regnskogfondet samt en representant for de ansatte. 

Sentralstyret består av leder og nestleder(e) av landsstyret, samt fire(tre) øvrige medlemmer og fire varamedlemmer. Disse velges av landsmøtet.

Sentralstyret har ansvar for Naturvernforbundets drift og sekretariat, og skal organisere forbundets virksomhet. Det følger opp de politiske dokumentene som vedtas av landsmøtet og landsstyret, og tar beslutninger i mindre saker og hastesaker.

Styrende dokumenter

Landsmøtet vedtar vedtekter, prinsipprogram og arbeidsprogram for landsmøteperioden. I tillegg vedtar landsstyret andre retningslinjer og viktige dokumenter.

Utvalg

Naturvernforbundets landsstyre kan sette ned utvalg som helst skal forankres i en sak eller område i gjeldende arbeidsprogram. Utvalgenes størrelse og mandat fastsettes av landsstyret.

Utvalgene er interne fagutvalg som gir råd til landsstyret og sentralstyret og jobber innenfor rammer fastlagt av landsstyret. Hvert utvalg har en egen sekretær, ønsker du å komme i kontakt med et utvalg går kontakten gjennom utvalgets sekretær, se kontakt informasjon under.

Per i dag har landsstyret sju utvalg som jobber med ulike områder:

Kunne du tenke deg å sitte i et utvalg i Naturvernforbundet? Ta kontakt med organisasjonsavdelingen på organisasjon@naturvernforbundet.no, de vil ta henvendelsen din videre!

Etisk utvalg

Naturvernforbundets etiske utvalg er oppnevnt av landsstyret. De skal behandle varsler i tråd med retningslinjene for håndtering av varslingssaker og Naturvernforbundets etiske retningslinjer. Formålet er å sikre en klar og ryddig håndtering.
Naturvernforbundets etiske utvalg ledes av Magnus S. Strømseth og består i tillegg av Randi Alsos, Bernt Bull og Lea Nesheim.

Leder Truls Gulowsen og medlemmer av Naturvernforbundet som jublerFartein Rudjord

Støttespillere og samarbeidspartnere

Naturvernforbundet støttes av organisasjoner og bedrifter på flere måter. Tydelige retningslinjer avgjør hvordan og med hvem slikt samarbeid kan foregå.


Datterorganisasjoner og nettverk

Naturvernforbundet har en ungdomsorganisasjon, Natur og Ungdom, og barneorganisasjonen Miljøagentene. Disse er tilknyttet som frittstående datterorganisasjoner. 

Naturvernforbundet er tilsluttet den internasjonale organisasjonen Friends of the Earth International, et av verdens største nettverk for miljøorganisasjoner.

I 2009 ble Naturvernforbundets veterangruppe stiftet. Den består av Naturvernforbund-medlemmer over 60 år.

Visste du at

Kong Harald har vært Naturvernforbundets høye beskytter siden 1964?
Da var han kronprins, og Naturvernforbundet i ferd med å vokse til en folkebevegelse.

NaturvernforbundetFartein Rudjord

Vi trenger flere som er med og sørger for at naturen går i arv.

Sponsorer

LO_logo
jernbaneforbund_logo
lokomotivførerforbund_logo