Vind og vannkraft

Vind- og vannkraft regnes for å være fornybare energikilder, og omdanningen til elektrisitet medfører ikke direkte CO2-utslipp. Likevel kan vind- og vannkraftutbyggingen ha negative konsekvenser for dyrelivet.

Tåke i fjorden

Visste du at?

100,000 TWh i året
er anslått potensial for kraftproduksjon fra havet? Det er mer enn fem ganger verdens kraftproduksjon i dag.
90 prosent
av alle rødlista arter i Norge trues på grunn av arealendringer og arealødeleggelse?

Vindkraft fører til naturødeleggelser

Vindkraftverk er plasskrevende og planlegges ofte i naturområder som er lite påvirket av menneskelig aktivitet og inngrep. Mange av disse områdene har store verneverdier som er uforenlig med utbygging.

Synshorn, Valdres elv fjell tur

Vannkraftutbygging påvirker dyrearter

Vannkraft er i utgangspunktet fornybar energi. Likevel kan små kraftutbygginger gi varig tap av dyrearter.

Mennesker som bygger en fuglekasse sammen, energi

Du kan gjøre en forskjell

Bli med på laget som jobber med å ta vare på naturen. Sammen skal vi sørge for at naturen går i arv.