Vind- og vannkraft

Vind- og vannkraft er fornybare energikilder. Likevel kan de innebære negative konsekvenser for naturen.

Tåke i fjorden
Skjomen vassdrag

Skjoma trenger mer vann

Vannkraftverket i Skjoma ble bygd på en tid med manglende miljøkrav, noe som har ført til at naturen i vassdraget og innsjøene er sterkt endret. Elva ligger tidvis helt tørr , og fiskeegg dør fordi elva fryser om vinteren.

Visste du at…

100,000 TWh i året
er anslått potensial for kraftproduksjon fra havet? Det er mer enn fem ganger verdens kraftproduksjon i dag.
90 prosent
av alle rødlista arter i Norge trues på grunn av arealendringer og arealødeleggelse?

Nei til naturødeleggende vindkraft

Vindkraftverk er arealkrevende og planlegges ofte i naturområder som er lite påvirket av mennesker. Mange av disse områdene har store naturverdier som er uforenlige med utbygging av vindkraftanlegg.

Synshorn, Valdres elv fjell turAdrian Lombardo

Vannkraftutbygging påvirker naturen

Vannkraft er en fornybar energikilde. Likevel kan kraftverkene skade økosystemet.

Mennesker som bygger en fuglekasse sammen, energiFartein Rudjord

Du kan gjøre en forskjell

Bli med på laget som jobber med å ta vare på naturen. Sammen skal vi sørge for at naturen går i arv.