Fosen: en tidslinje

Naturvernforbundet har siden 2003 jobbet mot vindkraft på Fosen. Før dette jobbet vi mot planene om Nordens største skytefelt. Har du mistet oversikt over hva som har skjedd på Fosen? Her er en tidslinje.  

Storheia

1969-1991

avisutklipp om demo mot skytefelt

Planer om Nordens største skytefelt 

I 1977 arrangeres det flere motstandsmøter, blant annet et møte i Malm – Fosen reinbeitedistrikt der man starter organisert motstand mot planlagt skytefelt.
I 1978 arrangeres demonstrasjonen Nord-Fosenmarsjen med mellom 700-800 deltakere.  Kampen gjennomgår mye tautrekking, før den til slutt ender med en seier til urfolks- og miljøbevegelsen: planene om et skytefelt på Fosen skrinlegges.  

1999

Vindkraftverk i solnedgang

De første tankene om vindkraft

Fra omkring årtusenskiftet begynner vindindustrien å interessere seg for området. Hydro Energi drar til Fosen-halvøya for å gjennomføre vindmålinger.   

november 2004

Harbaksfjellet

Harbaksfjellet

NVE gir konsesjon til Harbaksfjellet vindkraftverk. Vindkraftverket utgjør ett av mange natur- og beiteinngrep på Fosen, men har ikke vært tatt opp i rettssystemet. Kraftverket sto ferdig i 2020, hele 16 år etter at NVE ga tillatelse.

6/2006

Den første fellessøknaden

 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mottok en fellessøknad for flere vindkraftverk, inkludert Storheia. 

september og november 2006

Høringsuttalelser

Naturvernforbundet sender høringsuttalelser til NVE om de planlagte vindkraftverkene på Fosen. Konklusjonen: Naturvernforbundet oppfordrer ansvarlige myndigheter om å være samkjørt med flertallet i befolkningen, og si nei til en massiv nedbygging av den verdifulle Fosennaturen. 

3/2008

NVE logo

Søknad om å bygge vindkraftverk  

I 2008 søker utbyggerne om konsesjon til å bygge og drifte vindkraftverkene på Storheia og Roan i Fosen reinbeitedistrikt. Da var det allerede blitt gjennomført en første konsekvensutredning for å avdekke konsekvensene vindkraftanleggene ville ha for reindrifta og naturmangfoldet.   
Søknaden sendes til behandling i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).   
Naturvernforbundet sender denne våren brev og høringsuttalelser.

12/2009

Lars Haltbrekken holder en tale

Nasjonalpark

Landsstyret i Naturvernforbundet vedtar at organisasjonen skal jobbe for etableringen av en kystnasjonalpark på Fosen: Storheia nasjonalpark.
I oktober sender vi brev til Sør-Trøndelag fylkeskommune med forespørsel om en vurdering av Storheia som kystnasjonalpark.

juni 2010

Kvenndalsfjellet

NVE gir konsesjon til Kvenndalsfjellet vindkraftverk. Vindkraftverket utgjør ett av mange natur- og beiteinngrep på Fosen, men har ikke vært tatt opp i rettssystemet. Den totale belastningen fra alle enkeltstående inngrep er stor.

06/2010

Vindkraft

NVE gir tillatelse

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir konsesjon til vindkraftanleggene på Roan og Storheia. Beslutningen blir påklaget av en rekke organisasjoner og personer, blant annet lokale reindriftsutøvere, Sametinget og Naturvernforbundet. Saken sendes videre til behandling i Olje- og energidepartementet.  

8/2013

Ola Borten Moe

Staten godkjenner utbygging

Daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe godkjenner vindkraftutbyggingen på Storheia og Roan i 2013. Til tross for mange klager. Departementet mener at reindrift og vindkraft kan leve side om side, og at ulempene vil bli ubetydelige. De lytter ikke til samene, som sier at kraftverket vil bli svært skadelig for reindriften. Olje- og energidepartementet gir grønt lys til utbyggingen. 

2014

rettsal

Saken tar rettens vei

Saken spilles inn til rettssystemet av Fovsen Njaarke reinbeitedistrikt. 

6/2015

Statkraft logo

Et lysglimt

 Statkraft skrinlegger vindindustriplanene på Fosen fordi de ser på prosjektet som ulønnsomt. Utbygginga utsettes på ubestemt tid, og Naturvernforbundet jubler.

23/2/2016

rein Storheia

Planene gjenopptas

Statkraft gjenopptar planene om vindkraftverk på Fosen-halvøya. I juni 2015 vurderte Statkraft utbyggingen på Fosen, Snillfjord og Hitra som ulønnsom. I 2016 var regnestykket endret, og Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power DA mente det vil være lønnsomt å investere 11 milliarder kroner på utbygging av totalt seks vindparker, fire av dem på Fosen. 

03/2016

Storheia

Klage til EFTA Surveillance Authority (ESA)

Naturvernforbundet sender inn en klage til ESA. Vi mener at finansiell støtte til vindkraftprosjekter i Trøndelag bryter med EUs regler om rettferdig konkurranse.
Vi ber NVE om å stoppe behandlingen av saken inntil ESA har kommet med en vurdering.
I februar 2018 kommer dommen fra ESA: Klagen avvises. Norge har ikke brutt reglene om konkurranse.

8/2016

Storheiamarsj

Storheiamarsjen

Over 200 deltagere møter opp på markeringen Storheiamarsjen mot vindindustri på Fosen. Åarjel Fovsen Sijte, Naturvernforbundet og Fosen For Folket er arrangører.  

08/2016

Anleggsperioden starter

I anleggsperioden som går over flere år blir det bygget 80 vindturbiner på Storheia, og 71 turbiner på Roan, i tillegg til mange mil med veier og annen infrastruktur. Norges største vindindustrianlegg blir et faktum.

05/2018

Roan vindkraftverk settes i drift

De første turbinene på Roan vindkraftverk settes i drift.

06/2018

villrein

Dom fra tingretten

Inntrøndelag tingrett konkluderte den 28. juni med at berørte reindriftsutøvere skulle få erstatning. Saken tas videre til lagmannsretten.  

2018

vindkraft Storheia

FN anbefaler stans i byggingen

FNs rasediskrimineringskomité anmoder Norge om å midlertidig stanse byggingen av vindkraftanleggene, mens de behandler en klage fra reindrifta på Fosen. Staten valgte, i strid med FNs anbefalinger, å fortsette byggeprosessen.

06/2019

Storheia vindkraftverk settes i drift

De første turbinene på Storheia settes i drift.

8/6/2020

Dom fra lagmannsretten 

Lagmannsretten konkluderer: store beiteområder er tapt. Utbygger dømmes til å betale ca. 89 millioner i erstatning, fordi reineierne må legge om drifta og begynne med tilleggsfôring store deler av vinterhalvåret.
I august anker både reineierne og utbygger dommen fra Frostating lagmannsrett fra 8. juni. Reineierne vil ha en vurdering av om konsesjonen er gyldig eller ikke. Saken tas videre til Høyesterett.

11/10/2021

kamp mot vindkraft

Høyesterett konkluderer:

Vindkraftutbyggingen på Storheia og Roan er i strid med artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP-konvensjonen). Høyesterett kommer enstemmig fram til at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse er ugyldige, fordi de krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

16/11/2021

vindkraft storheia

En oppfordring til politikerne

I en kronikk oppfordrer Naturvernforbundet daværende Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen om å følge opp dommen fra høyesterett. Lytt til samane på Fosen, Marte Mjøs Persen! – Naturvernforbundet

1/4/2022

Storheia anleggsvei

NIM med brev til OED

Det er snart seks måneder siden Høyesterett konstaterte krenkelse av samiske rettigheter. Statsminister Støre har enda ikke uttalt seg om at det pågående menneskerettighetsbruddet må stanses, eller om reparasjonsplikten må i igangsettes. NIM (Nasjonalt institutt for menneskerettigheter) anmoder Olje- og energidepartementet (OED) om en snarlig oppfølging av dommen og effektive tiltak som vil reparere den pågående krenkelsen.

11/10/2022

Ett år siden Fosen-dommen falt

Det arrangeres flere markeringer på dagen som markerer ett år siden høyesterettsdommen falt. Naturvernforbundet deltar både i Oslo og Karasjok. Mange ytrer bekymring over at det har gått et helt år uten at menneskerettighetsbruddet er stanset.

2022

samtingspresident med Kjell

Kritikk av manglende respons fra politikerne

Året 2022 gikk uten at det kom en tilfredsstillende statlig oppfølging av høyesterettsdommen. Den 12. september presenterte OED et forslag til utredningsprogram for Storheia og Roan vindkraftverk. Forslaget blir møtt med kritikk fra berørte reineierne og Sametinget, blant annet fordi konkrete tiltak for å avslutte bruddet ikke er foreslått.

23/2 til 3/3/2022

Skuespiller Ella Marie Hætta Isaksen, NU-leder Gina Gylver og Greta Thunberg var blant dem som sperret inngangen til Olje- og energidepartementet. Foto: Tor Bjarne Christensen

500 dager med aksjoner

Samer og naturvernere i NSR-Nuorat og Natur og Ungdom går til aksjon og «stenger» seks departementer. Lavvoer blir slått opp, kofter vrengt og ropene for natur og samisk kultur ljomer mellom asfalt og betong i regjeringskvartalet. Greta Thunberg deltar på aksjonene.
Etter omfattende protester innrømmet statsminister Jonas Gahr Støre i mars 2023 at vindkraftanleggenes drift på Fosen var et pågående menneskerettighetsbrudd.

3/6/2023

kjell og truls foran stortinget

600 dager

Naturvernforbundet støtter kravet om stans av det pågående menneskerettighetsbruddet. Naturvernforbundets leder taler til aksjonistene foran Stortinget:
– Dette går på tilliten løs. Nå må denne saken løses. Det var galt at Fosen-området ble bygget ut i utgangspunktet, og det var både pinlig og flaut at ingenting hadde skjedd hele 500 dager etter Høyesteretts dom. Men jeg hadde virkelig ikke forestilt meg at vi skulle trenge å stå her på nytt, etter 100 nye dager og konstatere at staten fortsatt ikke har skjønt alvoret, sa Gulowsen.

5/2023

Riksmekling

Regjeringen vil at riksmekleren skal megle mellom Fosen-samene, staten og vindkraftutbyggerne. Meklingsprosessen starter i mai.
Tanken er at mekling kan gi en raskere løsning enn den varslede forvaltningsprosessen for omgjøring av konsesjonsvedtakene.

11/9/2023

lavvo foran Stortinget

700 dager, lávvu ved Stortinget

 Aktivist og reineier Mihkkal Hætta flytter inn i en lávvu foran Stortinget. Hætta varsler at han blir boende foran Stortinget så lenge staten bryter loven.

11/9/2023

demonstrasjon politi

Varsler nye aksjoner

NSR og Natur og Ungdom varsler nye aksjoner på 2-årsdagen for dommen fra høyesterett. Organisasjonene oppfordrer folk til å være med, arrangerer kurs i sivil ulydighet og setter opp busser for tilreisende aksjonister. Kravet er fortsatt at turbinene skal rives, og landet tilbakeføres til Fosensamene.

13/9/2023

Er driften av vindkraftverket ulovlig?

Nord-Fosen siida anmelder Roan Vind DA for ulovlig produksjon av kraft på Fosen. Begrunnelsen er at de mener kraftproduksjonen bryter med energiloven og straffeloven:
* Energiloven legger ned forbud mot kraftproduksjon uten gyldig konsesjon.
* Etter Høyesteretts dom har ikke vindkraftselskapene lovlig tilgang til områdene. De bruker området ulovlig og det er straffbart etter straffeloven.

2/10/2023

Her legges den nye rapporten fra FNs klimapanel frem i Oslo. Cicero-leder Kristin Halvorsen leder et panel bestående av Bård Vegar Solhjell, Maja Kristine Jåma, Elisabeth Longva og Anja Bakken Riise. Foto: Miljødirektoratet

Et nytt menneskerettsbrudd?

Økende bekymring for mangelfull oppfølging: Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) sender brev til statsminister Støre. De skriver at det er «betydelig risiko for at Norge er i ferd med å krenke også SP artikkel 2 (3) om menneskerettslig reparasjonsplikt».

11/10/2023

2 år med menneskerettighetsbrudd

Onsdag 11. oktober er det to år siden Høyesterett avsa sin dom, som sier at konsesjonsvedtakene til å bygge to vindkraftverk (Storheia og Roan) på Fosen er ugyldige fordi de krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Staten har blitt dømt for menneskerettsbrudd i Høyesterett, uten at de har gjort noe med det. To år har gått, og vindturbinene står.
Natur og Ungdom og NSR-Nuorat arrangerer nye demonstrasjoner for å protestere mot regeringens oppfølging av dommen. Det er de samme organisasjonene som sto bak Fosen-demonstrasjonene i mars, som fikk stor nasjonal oppmerksomhet.

12/10/2019

Greta Thunberg

Greta Thunberg deltar

Fosen-aktivistene blokkerer Statkrafts lokaler på Lilleaker i Oslo. De ansatte i selskapet er hovedeier i Fosen Vind. Greta Thunberg slutter seg til demonstrasjonen.

16/10/2019

Fosen demo foran slottet

Aktivister besøker slottet

Hans Majestet Kong Harald tok imot representanter for Fosen-aksjonen i audiens på Det kongelige slott . Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen var også til stede. – Alle tok til tårene, sa Ella Marie Hætta Isaksen til VG etter audiensen.

24/11/2023

rettsal

Dommerforeningen ber Stortinget og regjeringen respektere Fosen-dommen

Den norske Dommerforeningen sender brev til Stortingspresident Gharahkani og statsminister Støre. I brevet blir Stortinget og regjeringen bedt om å respektere Fosen-dommen og redegjøre for hvordan de vil sikre rettsstaten og menneskerettighetene.

18/12/2023

Fosen

Enighet om minnelig avtale

Det legges til rette for at Sør-Fosen sijte skal kunne ta i bruk et tilleggsareal for vinterbeite utenfor Fosen reinbeitedistrikt.
Fosen Vind får lov til å fortsette å drifte vindkraftanlegget ut avtaletiden på 25 år. Etter det får Sør-Fosen sijte vetorett over hva som skal skje videre

6/3/2024

Nord-Fosen siida aksepterer tilbud

fra Staten og Roan Vind DA . Avtalen innebærer at det etableres tilleggsbeite av samme kvalitet som det tapte vinterbeite på Roan /Haraheia senest innen 2026/27.

11/3/2024

Fosen-aktivister inne i OED

Fosen-aktivister i retten

18 menneskerettsaktivister må møte i Oslo tingrett på grunn av sivil ulydighet i februar/mars 2023. Rettssaken strømmes, og følges av hundrevis.

9/4/2024

Fosen

Fosen-aktivister frikjennes

Alle de 18 Fosen-demonstrantene frikjennes i Oslo Tingrett.
– Det at dommerne er enige i at vi ikke bør straffes, føles veldig rettferdig, sier Ella Marie Hætta Isaksen til NRK.