Støtter samenes kamp mot Øyfjellet vindkraftverk

Ved Mosjøen i Vefsn i Nordland er det bygget et stort vindindustrianlegg i inngrepsfri natur og reindriftens områder. Striden behandles nå i Helgeland tingrett.

reinflokk

– Dette kraftverket burde ikke vært bygd. Her har staten igjen prioritert kraftutbygging på bekostning av natur og menneskerettigheter. Vi støtter reindriften i denne saken, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Øyfjellet Wind har bygd 72 vindturbiner og anlagt et vindindustriområde på til sammen 55 kvadratkilometer. Utbyggingen skjedde mot reinbeitedistriktet Jillen-Njaarkes vilje, og det er ekspropriert områder som brukes av reindriften. Utbyggingen stenger tilgangen til en av vinterbeitesonene, noe som hindrer samenes utøvelse av driften.

Partene møtes nå i Helgeland tingrett i en rettssak hvor temaet er ekspropriasjon av grunn og erstatning for ervervelse av grunn til bruk for Øyfjellet vindkraftverk.

Naturvernforbundet i Nordland har engasjert seg i saken med tydelig støtte til reindriften.

– Vi har i mange år vært aktive i å reise motstanden mot vindkraftverket på Øyfjellet. Vi mener at prosessen med Øyfjellet vindkraftverk har vært uverdig og er et tydelig eksempel på hvordan Norge som stat prioriterer kraftutbygging og økonomisk vekst foran natur og menneskerettigheter, skriver Naturvernforbundet i Nordland i en pressemelding.

Striden om vindkraften Øyfjellet har klare likhetstrekk med Fosen-saken, der reindriften vant mot staten. I oktober 2021 kjente Høyesterett konsesjonen til vindkraftverket der for ugyldig.