• Hemmeligholder planer om gruvedumping i Førdefjorden

    Et dokument fullt av svarte sladder, det var hva Naturvernforbundet fikk da organisasjonen krevde innsyn i planene om dumping av store mengder gruveslam i Førdefjorden.

    Les mer
  • Førdefjorden - hva har skjedd?

    Førdefjorden stemples som søppelplass. Her kan du lese om hva som har skjedd så langt.

2007

Nordic mining får tillatelse

Nordic Mining skaffer seg rettighetene til mineralforekomstene i Engebøfjellet.
Les mer

2007

22.november 2008

Første store fakkeltog for Førdefjorden

Det første store offentlige arrangementet mot ødeleggelse av Førdefjorden blir gjennomført. Over 200 personer går i Fakkeltog i Vevring.
Les mer

22.november 2008

Les mer hos NRK Sogn og Fjordane: http://www.nrk.no/sognogfjordane/--vern-om-bygda-var_-1.6320682

 

28.mars 2009

Folkemøte og debatt om Førdefjordens framtid

Over 200 personer deltar på folkemøte og debatt om Førdefjordens fremtid på Vevring skole.
Les mer

1.mai 2009

Protester i 1. mai-tog i Førde

Protestantane mot gruvedrift i Engebøfjellet i Naustdal og deponi i Førdefjorden dominerte 1. mai toget i Førde.
Les mer

23.august 2009

La Førdefjorden leve!

Naturvernforbundet vedtar uttalelsen La Førdefjorden leve! på Landsmøte i Bergen.
Les mer

6.mai 2010

Forsker advarer mot gruveavfall

Jan Helge Fosså fra Havforskingsinstituttet advarer mot å dumpe gruveavfall i Førdefjorden på Folkemøte i Vevring.
Les mer

28.august 2011

Naturvernforbundets landsmøte uttaler at gruvedrift med sjødeponi er miljøkriminalitet

Landsmøtet uttalte at det vil øke presset på landskap, verneverdige naturområder og rødlista arter og naturtyper.
Les mer

21.november 2011

Fiskeridirektoratet protesterer

Fiskeridirektoratet fremmer innsigelse mot planene om å dumpe gruveavfall i Førdefjorden
Les mer

19.mars 2012

Statens miljøeksperter ber om flere undersøkelser

Direktoratet for naturforvaltning og Klima og forurensningsdirektoratet ber om et år med ytterligere undersøkelser om miljøkonsekvensene av gruvedrift i Engebøfjellet og sjødeponi i Førdefjorden
Les mer

19.mars 2012

Les mer i Bergens Tidende: http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Tilrar-utsetjing-2673285.html 

1.juni 2013

Oppstart av valgkampen 2013 med "Fremtid for fjorden"

Vevring og Førdefjorden miljøgruppe markerer oppstart av valgkampen med å samle 200 personer til arrangementet «Fremtid for fjorden» i Vevring.
Les mer

3.juni 2013

Fest for ren Førdefjord

Fest i Vevring for ren Førdefjord
Les mer

21.mars 2014

Virke advarer mot sjødeponi

Reiselivsdirektør Hilde Charlotte Solheim i Hovedorganisasjonen Virke advarer mot sjødeponi
Les mer

24.mai 2014

Naturvernforbundet vedtar ny gruvepolitisk plattform

Naturvernforbundets landsstyre vedtar ny gruvepolitisk plattform, med liste med kriterier som må være oppfylte ved start av nye gruveprosjekt.
Les mer

4.november 2014

Miljødirektoratet sier noe fornuftig

Miljødirektoratet fraråder gruvedumping i Førdefjorden basert på miljøfaglige råd.
Les mer

6.november 2014

Norsk bergindustri kritiserer miljødirektoratet

Norsk bergindustri kritiserer miljødirektoratets avgjørelse i brev til blant annet Klima- og miljøminister Tine Sundtoft. De skriver at «Regjeringen Solbergs ønske om å satse på mineralnæringe
Les mer

6.november 2014

Førdefjorden fronter stort fotoprosjekt

Friends of the Earth lanserer prosjektet Keepers som portretterer viktige miljøkamper og naturforkjempere over hele Europa. Førdefjorden og Anne-Line Thingnes Førsund får æren av å pryde forsida
Les mer

12.november 2014

Nordic mining sender brev til departementet

Nordic Mining sender brev til Klima- og Miljødepartementet med kraftig kritikk av vurderingene gjort av Miljødirektoratet. De hevder at anbefalingen er basert på «sviktende faglig grunnlag og på
Les mer

12.november 2014

Les hele brevet her

13.november 2014

Klima- og miljødepartementet ber om vurdering

Klima- og miljødepartementet ber Miljødirektoratet om å vurdere forholdene som fremkommer av Nordic Minings brev.
Les mer

13.november 2014

13.november 2014

Rungende nei fra næringslivet

60 selskap innen sjømat og reiseliv i området som produserer for 16 milliarder kroner årlig gir et rungende nei til dumping av gruveavfall i Førdefjorden
Les mer

17.november 2014

Sjømat Norge går mot gruvedumping

FHL (Nå Sjømat Norge) sender brev til regjeringen der de konkluderer med at reguleringsplanen for gruvevirksomhet med utslipp i Førdefjorden må avslås.
Les mer

17.november 2014

Les mer hos Sjømat Norge: http://sjomatnorge.no/nei-til-gruvedeponi-i-fordefjorden/ 

19.november 2014

Svar fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratet sender svar på spørsmålene fra Klima- og Miljødepartementet, med noen konklusjoner der miljøinteressene blir tillagt mindre vekt enn tidligere.
Les mer

19.november 2014

The Guardian skriver om Førdefjorden

En av verdens mest anerkjente aviser, The Guardian, skriv artikkel om Førdefjorden som blir delt 8000 ganger i sosiale medier
Les mer

26.november 2014

NHO reiseliv advarer mot gruvedumping

NHO Reiseliv advarer regjeringa mot å tillate dumping av gruveavfall i Førdefjorden.
Les mer

15.desember 2014

Departementet ber om helhetlig anbefaling

Klima og miljødepartementet ber Miljødirektoratet gi en ny «helhetlig anbefaling» med henhold til om det bør gis utslippstillatelse.
Les mer

15.desember 2014

23.januar 2015

33 organisasjoner fra hele verden sier nei til gruvedumping

33 organisasjoner fra hele verden med til sammen mange millioner medlemmer går sammen for å si nei til gruvedumping i Førdefjorden.
Les mer

5.februar 2015

Fakkeltog for ren førdefjor

Over 500 personer gikk i fakkeltog i Førde for å markere sin motstand mot Nordic Minings planer om å dumpe 300 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden.
Les mer

13.februar 2015

Miljødirektoratet sender hemmelig brev

Miljødirektoratet snur i saken og sender hemmelig brev til Klima- og miljødepartementet der de ut i fra en «helhetlig vurdering» anbefaler dumping av gruveavfall i Førdefjorden.
Les mer

13.februar 2015

 Der de i den opprinnelige anbefalingen skrev at «De Negative miljøkonsekvensen av sjødeponiet som vi har identifisert vil i liten grad kunne reduseres gjennom krav i en eventuell tillatelse etter forurensingsloven.» har de nå funnet ut at «det med de foreslåtte vilkårene er forsvarlig at det gis tillatelse til den omsøkte virksomheten.» Les hele brevet her: http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2015/April-2015/Miljodirektoratets-anbefaling-om-gruvedrift-i-Engebofjellet/  

17.april 2015

Regjeringen gir tillatelse til utslipp i Førdefjorden

Regjeringen gir tillatelse til gruvedrift i Engebøfjellet med tilhørende dumping av 11 tonn avfall hvert minutt i 50 år i Førdefjorden.
Les mer

20.mai 2015

Klage sendt til EØS-domstolen

Fiske-, frilufts- og miljøorganisasjoner klager regjeringens beslutning inn til EØS-domstolen ESA. – Regjeringens vedtak får store miljøkonsekvenser for den reine og rike Førdefjorden. Vi mener
Les mer

20.mai 2015

Les mer om klagen her

26.mai 2015

Demonstrasjon utenfor Stortinget

Nærmere 700 mennesker møtte opp til markering mot dumping av gruveavfall utenfor Stortinget.
Les mer

26.mai 2015

I går var en stor dag for Førdefjorden. Nærmere 700 mennesker møtte opp til markering mot dumping av gruveavfall, og politikere fra Venstre, KrF, Sv, MDG, Ap og Senterpartiet stilte opp. Kampen er ikke over! Se flere bilder her

1.august 2015

Folkefest for Førdefjorden

Folkefesten for Førdefjorden, som gikk av stabelen i Vevring lørdag 1. august, var den største politiske markeringen i Vevring noen sinne. Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Vevring og Førdefj
Les mer

1.august 2015

Førdefjorden

En av de største forurensningsskandalene i nyere tid

Regjeringen har gitt tillatelse til det omstridte gruveprosjektet i Førdefjorden. Fjorden kan dermed brukes som avfallsplass for gruveindustrien, selv om mindre skadelige alternativer finnes. Naturvernforbundet reagerer sterkt på at det gis tillatelse til å dumpe skadelig avfall i en sårbar og artsrik nasjonal laksefjord, rik på sjømat.

Press release in english

Førdefjorden er en rein og fiskerik fjord som vil kunne ta stor skade av de enorme mengdene masse som skal dumpes i fjorden fra gruva. Hvert minutt, 24 timer i døgnet i 50 år skal det dumpes 11 tonn gruveavfall rett ut i fjorden, helt til et berg på 300 millioner tonn har endret landskapet under overflaten fullstendig.

– Dette vil drepe alt liv på havbunnen i deponiområdet, og massen vil kunne spres og påvirke store deler av fjorden. Våre fremste havforskere har lenge advart i sterke ordelag mot planene. Flere truede arter vil bli sterkt påvirket av utslippet som er midt i et viktig gytefelt for den truede kysttorsken. Det vil også ødelegge det eneste kjente gytefeltet for blålange i kystsonen. Alt dette ser regjeringen totalt bort fra, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Fiskeridirektoratet leverte av hensyn til fisk og livet i fjorden innsigelse mot planene om å dumpe gruveavfallet i Førdefjorden. Havforskningsinstituttet har gjennom grundige uttalelser vist hvordan denne avfallsdumpingen kan gjøre stor skade på fjorden og hvordan partiklene kan spre seg og gjøre stor skade på livet i fjorden. Nøyaktig hvor langt partiklene vil spres og hvor ødeleggende dumpingen vil være for livet i fjorden er det ingen som vet med sikkerhet, fordi undersøkelsene har vært for dårlige. Regjeringen viser nå til krav om grundig overvåking av utslippene, men dette vil bare dokumentere skaden som allerede er gjort.

– Alle miljøfaglige råd tilsier at dette er en sak der føre var-prinsippet burde vært brukt, sier Lars Haltbrekken.

Viktige næringer innen fiskeri, havbruk og reiseliv er bekymret for konsekvensene for eksisterende arbeidsplasser i distriktet, og for Norges omdømme som reiselivs-og sjømatnasjon. Saken har vakt stort engasjement lokalt. Også internasjonalt har saken vakt oppmerksomhet, både i aviser og gjennom opprop.

Miljødirektoratet advarte i fjor høst mot å etablere sjødeponi i Førdefjorden. De fryktet blant annet at fiskeslag kunne bli utryddet fra norsk natur. Nå har Miljødirektoratet kommet til at man ut ifra en helhetsvurdering kan gi utslippstillatelse på visse vilkår.

– Miljødirektoratets holdning er ikke til å forstå, sier Haltbrekken. – Vi trodde deres ansvar var å beskytte natur og miljø. Gruvenæringa har flere gode alternativer til å bruke fjorden som avfallsplass. Nå får de i praksis høyere profitt ved å sende regninga til naturen, fiskerinæringa og turistnæringa.