Førdefjorden – en av de største forurensningsskandalene i nyere tid

Regjeringen har gitt tillatelse til det omstridte gruveprosjektet i Førdefjorden. Fjorden kan dermed brukes som avfallsplass for gruveindustrien, selv om mindre skadelige alternativer finnes. Naturvernforbundet reagerer sterkt på at det gis tillatelse til å dumpe skadelig avfall i den sårbare og artsrike Førdefjorden.

Førdefjorden er en rein og fiskerik fjord som vil kunne ta stor skade av de enorme mengdene masse som skal dumpes i fjorden fra gruva. Hvert minutt, 24 timer i døgnet i 50 år skal det dumpes 11 tonn gruveavfall rett ut i fjorden, helt til et berg på 300 millioner tonn har endret landskapet under overflaten fullstendig.

– Dette vil drepe alt liv på havbunnen i deponiområdet, og massen vil kunne spres og påvirke store deler av fjorden. Våre fremste havforskere har lenge advart i sterke ordelag mot planene. Flere truede arter vil bli sterkt påvirket av utslippet som er midt i et viktig gytefelt for den truede kysttorsken. Det vil også ødelegge det eneste kjente gytefeltet for blålange i kystsonen. Alt dette ser regjeringen totalt bort fra, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

– Alle miljøfaglige råd tilsier at føre- varprinsippet burde vært brukt

Fiskeridirektoratet leverte av hensyn til fisk og livet i fjorden innsigelse mot planene om å dumpe gruveavfallet i Førdefjorden. Havforskningsinstituttet har gjennom grundige uttalelser vist hvordan denne avfallsdumpingen kan gjøre stor skade på fjorden og hvordan partiklene kan spre seg og gjøre stor skade på livet i fjorden. Nøyaktig hvor langt partiklene vil spres og hvor ødeleggende dumpingen vil være for livet i fjorden er det ingen som vet med sikkerhet, fordi undersøkelsene har vært for dårlige. Regjeringen viser nå til krav om grundig overvåking av utslippene, men dette vil bare dokumentere skaden som allerede er gjort.

– Alle miljøfaglige råd tilsier at dette er en sak der føre var-prinsippet burde vært brukt, sier Ask Lundberg.

Viktige næringer innen fiskeri, havbruk og reiseliv er bekymret for konsekvensene for eksisterende arbeidsplasser i distriktet, og for Norges omdømme som reiselivs-og sjømatnasjon. Saken har vakt stort engasjement lokalt. Også internasjonalt har saken vakt oppmerksomhet, både i aviser og gjennom opprop.

Miljødirektoratet advarte i fjor høst mot å etablere sjødeponi i Førdefjorden. De fryktet blant annet at fiskeslag kunne bli utryddet fra norsk natur. Nå har Miljødirektoratet kommet til at man ut ifra en helhetsvurdering kan gi utslippstillatelse på visse vilkår.

– Miljødirektoratets holdning er ikke til å forstå, sier Ask Lundberg. – Vi trodde deres ansvar var å beskytte natur og miljø. Gruvenæringa har flere gode alternativer til å bruke fjorden som avfallsplass. Nå får de i praksis høyere profitt ved å sende regninga til naturen, fiskerinæringa og turistnæringa.